Укр­по­шта для клі­єн­тів чи клі­єн­ти — для Укр­по­шти?

Від­кри­тий лист ке­рів­ни­кам дер­жав­но­го під­при­єм­ства

Ukrayina Moloda - - Я Вам Пишу... - Ки­їв Юрій ПАНИЧ Львів

Аби ре­фор­ми йшли як слід, Аж бра­ли за­вид­ки весь світ, То вар­то спро­бу­вать, мо­жли­во, І ще б та­ку аль­тер­на­ти­ву. З Вер­хов­ної по­чне­мо Ра­ди: Не­має кра­щої по­ра­ди, Щоб бай­ди­ки не би­ли де­пу­та­ти — То по­ло­ви­ну з них від­ня­ти, Звід­ки при­йшов — ту­ди й по­сла­ти. Щоб у за­ко­нах мен­ше бу­ло бра­ку, Один на одно­го не йшли в ата­ку, І не ста­ва­ли по­лі­ти­чним се­конд-хен­дом, А до­ро­жи­ли укра­їн­ським брен­дом, Один є ви­хід — у орен­ду! Ко­мусь із дру­зів з-за кор­до­ну, На­при­клад, Мер­кель чи Ма­кро­ну. Чи в МВФ за­кла­сти під кре­дит, Не мен­ше, як на со­рок літ, Під нуль від­со­тків. Хай їм грець! З них все одно на­ва­ру, як з яєць. Бор­ги за збіль­ше­ні та­ри­фи, Що ма­ють уря­до­ві гри­фи, У спа­док пе­ре­дать Прем’єру, Мі­ні­страм, ві­це, по­мам, ме­рам Як го­лов­ну із на­го­род За їх тур­бо­ту про на­род. А Пре­зи­ден­та пер­со­наль­но Пе­ре­се­лить не вір­ту­аль­но, Одно­го, без па­нів й па­ня­нок, В йо­го кра­ї­ну обі­ця­нок. На фо­ру­мах, на­ра­дах — всю­ди На­да­ти пе­ре­ва­гу сло­во­блу­дам. Ге­не­раль­но­му ди­ре­кто­ру ПАТ «Укр­по­шта» І. Смі­лян­сько­му, ди­ре­кто­ру ТД ПАТ «Укр­по­шта»

В. Юр­чи­ши­ну, ре­да­кто­ру га­зе­ти «Укра­ї­на

мо­ло­да» М. До­ро­шен­ку Уже біль­ше 15 ро­ків пе­ред­пла­чую га­зе­ту «Укра­ї­на мо­ло­да». За цей час бу­ло по-рі­зно­му: га­зе­та ви­хо­ди­ла п’ять ра­зів на ти­ждень, те­пер — три, зі спа­ре­ним п’ятни­чно-су­бо­тнім но­ме­ром, але я, ро­зу­мі­ю­чи еко­но­мі­чну си­ту­а­цію в дер­жа­ві, за­ли­шав­ся по­стій­ним пе­ред­пла­тни­ком. Май­же зми­рив­ся з тим, що но­мер за вів­то­рок до­став­ля­ють у вів­то­рок, а от за се­ре­ду — в че­твер, а п’ятни­чний — у су­бо­ту, а ча­сті­ше — у по­не­ді­лок, а то й у вів­то­рок. Ко­лись пе­ред­пла­ту ро­бив на пів­річ­чя, по­тім — на квар­тал, а остан­ні два ро­ки — що­мі­ся­ця.

У пер­ших чи­слах ли­сто­па­да про­дов­жив пе­ред­пла­ту на гру­день. Десь 6 чи 7 гру­дня, зу­стрів­ши ли­сто­но­шу се­ред мі­ста, за­пи­тав, чо­му ще до­сі не отри­мав жо­дно­го при­мір­ни­ка «УМ». Її від­по­відь ме­не шо­ку­ва­ла: «Не знаю, але на­чеб­то в Ко­зо­вій по­ми­ли­ли­ся і не за­мо­ви­ли». Пі­шов у ВПЗ Бе­ре­жа­ни1. Те са­ме за­пи­тую і ді­зна­ю­ся, що той без­від­по­від­аль­ний пра­ців­ник у Ко­зо­вій не тіль­ки не зро­бив за­мов­ле­н­ня для ме­не, а й не за­мо­вив га­зе­ту «Віль­не жи­т­тя» для про­да­жу її у Бе­ре­жа­нах-1. Ро­зу­мі­ю­чи, що про­ви­ни мі­сце­вих пра­ців­ни­ків не­має, ви­рі­шив звер­ну­ти­ся по до­по­мо­гу до пер­шо­го за­сту­пни­ка ди­ре­кто­ра ТД ПАТ «Укр­по­шта» Для них-бо є зав­да­н­ня про­сте — Пе­ре­ли­вать з по­ро­жньо­го в пу­сте. Не­хай пі­а­ря­ться до­схо­чу. А ті, що ді­ла ду­же хо­чуть, У ко­го вже ду­ша бо­лить — Хай за­спо­ко­я­ться на мить. Ро­ки на­сту­пні — від се­ла до мі­ста — Ого­ло­сить ро­ка­ми по­пу­лі­ста. По всій дер­жав­ній вер­ти­ка­лі, А якщо хо­че хто — то й да­лі... Або ві­зьмем аграр­ний се­ктор. На ко­жен га по­трі­бен ле­ктор, На ко­жну со­тку — агі­та­тор. Хто ще так вміє за­сі­ва­ти Чи мо­ло­тить по пор­цій кіль­ка, Що аж під­стри­бує та­ріл­ка? Щоб ма­ти біль­ше мо­ло­ка і ма­сла — Кор­ми на фер­мам за­мі­нить на га­сла. І ба­жа­но, аби ко­рів­ки дій­ні Бу­ли усі одно­фра­кцій­ні. І ще зро­би­ти один крок — Всіх яло­вих — в опо­зи­цій­ний блок. Якнай­ско­рі­ше, без роз­мов, По­трі­бно збіль­шить дов­жи­ну про­мов. За ко­жен ви­ступ, як го­ди­ться, Ві­д­дя­чать ще­дро гре­чка і пше­ни­ця. А уря­до­ві по­ста­но­ви та ін­стру­кції Уда­рять, що є си­ли, по ко­ру­пції. А Пре­зи­ден­та чер­го­вий указ Її доб’є вже ко­трий раз. І за­жи­вем ми ве­се­ло й ща­сли­во! Як вам та­ка аль­тер­на­ти­ва? п. Ці­цько­го І. В. Те­ле­фо­ном роз­по­вів йо­му до­кла­дно цю спра­ву і, як ви­хід, за­про­по­ну­вав вчи­ни­ти так: від по­вер­не­н­ня гро­шей я від­мов­ля­ю­ся, а га­зе­ту щоб над­си­ла­ли ме­ні, бе­ру­чи її з ти­ра­жів, які ТД за­мо­ви­ло для про­да­жу вро­з­дріб. За­пе­ре­чень не бу­ло. По­че­кав кіль­ка днів — без ре­зуль­та­ту. Те­ле­фо­ную вдру­ге, роз­по­від­аю, що не отри­мав ще жо­дно­го при­мір­ни­ка га­зе­ти й одно­ча­сно про­шу не пе­ре­кла­да­ти ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня до­став­ки га­зе­ти на на­чаль­ни­ка ВПЗ Бе­ре­жа­ни-1 Сме­ре­ку Н. Р., бо це — за ме­жа­ми її мо­жли­во­стей. До 18 гру­дня так і не отри­мав жо­дно­го при­мір­ни­ка га­зе­ти. У той же день по­їхав на лі­ку­ва­н­ня у Ми­ку­лин­ці Те­ре­бов­лян­сько­го ра­йо­ну. По­вер­нув­ся до­до­му 23 гру­дня (бо по­пе­ре­ду бу­ли ви­хі­дні і ні­яких про­це­дур не про­во­ди­ли) і з по­што­вої скринь­ки вийняв три при­мір­ни­ки «УМ» за 1-2, 6 та 8-9 гру­дня, тоб­то три но­ме­ри під­ряд. Зно­ву при­їхав до­до­му з лі­ку­ва­н­ня 30 гру­дня — у по­што­вій скринь­ці бу­ли но­ме­ри га­зе­ти за 20 та 22-23 гру­дня. Да­лі з 2-го по 5 сі­чня зно- Пі­сля то­го, як по всій Укра­ї­ні тем­пе­ра­ту­ра під­ня­ла­ся до +5, а по­де­ку­ди й до +15 — і це на са­мо­му «еква­то­рі» зи­ми (!), зда­ло­ся, що про­гно­зи ба­ба­ка Тим­ка справ­дя­ться ну ма­ло вже не зав­тра. Та ку­ди там — зи­ма і не ду­ма­ла зда­ва­ти свої по­зи­ції. По всій Укра­ї­ні — і на за­хо­ді, і на схо­ді, і в цен­трі, біль­ше то­го — на пів­дні за­хур­де­ли­ло, за­ме­ло так, що лю­ди і те­хні­ка не всти­га­ли бо­ро­ти­ся з та­кою на­ва­лою сні­гу. По­де­ку­ди під ва­гою сні­гу не ви­три­му­ва­ли і ла­ма­ли­ся гіл­ки де­рев, обри­ва­ю­чи дро­ти еле­ктро­ме­реж, а то й про­сто гу­па­ли на зем­лю тов­сте­зні де­ре­ва. А от в Оде­сі за­не­сло не тіль­ки ву­ли­ці, а й ма­ши­ни так, що до­ве­ло­ся всім ми­ром ви­хо­ди­ти й ви­зво­ля­ти з бі­ло­го по­ло­ну транс­порт. До­по­мо­гли в цьо­му со­ці­аль­ні ме­ре­жі, які акти­ві­зу­ва­ли гро­ма­ду. Ну як тут не зга­да­ти по­пу­ляр­ний ви­слів «Фейс­бук» вам у по­міч!».

У Поль­щі — чер­го­ва хви­ля ан­ти­укра­їн­ської істе­рії. Ско­ро там бу­дуть пла­ва­ти су­дна «Львів» та «Тер­но­піль», ву пе­ре­бу­вав у лі­кар­ні, і ось на­ре­шті 9 сі­чня но­во­го ро­ку до­ста­ви­ли ме­ні остан­ній за 2017 р. но­мер га­зе­ти за 29-30 гру­дня. Вра­жа­ю­ча опе­ра­тив­ність до­став­ки! Та­ким чи­ном ме­ні до­ста­ви­ли всьо­го шість но­ме­рів за ми­ну­ло­рі­чний гру­день!

За май­же 38 ро­ків пра­ці в по­што­во­му зв’яз­ку (з 1969 р. по 2008й) я впер­ше зі­ткнув­ся з та­кою без­від­по­від­аль­ні­стю чи­нов­ни­ків на по­шті. Па­не ге­не­раль­ний ди­ре­ктор, де зна­йшли та­кі ка­дри?

Че­каю від­по­віді на цю мою при­го­ду з ПАТ «Укр­по­шта» (не з Тер­но­піль­ської ди­ре­кції). А від ре­да­кції «Укра­ї­ни мо­ло­дої» — про мо­жли­вість при­дба­ти за пла­ту не отри­ма­них із ви­ни Укр­по­шти но­ме­рів га­зе­ти 145, 152-155 (не че­ка­ю­чи, ко­ли Укр­по­шта на­ді­шле ме­ні га­зе­ти).

Па­не ге­не­раль­ний ди­ре­кто­ре, ду­же про­шу, не зму­шуй­те ме­не звер­та­ти­ся до мі­сце­во­го су­ду про від­шко­ду­ва­н­ня ма­те­рі­аль­них і мо­раль­них зби­тків.

Моя адре­са для від­по­віді — у ре­да­кції га­зе­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.