Від мо­ря до мо­ря...

Ві­дро­ди­мо нав­за­єм свої істо­ри­чні на­зви?

Ukrayina Moloda - - Я Вам Пишу... -

бо, ба­чте, у Ще­ци­ні па­нує силь­на но­сталь­гія за ци­ми укра­їн­ськи­ми мі­ста­ми, які ко­лись бу­ли під оку­па­ці­єю Поль­щі. Поль­ське мор­ське па­ро­плав­ство хо­че на­зва­ти но­ві мор­ські су­дна на честь

(ци­тую) «ко­ли­шніх поль­ських міст на схі­дних при­кор­дон­них зем­лях». Хо­тів би за­пи­та­ти, а в якій транс­кри­пції пи­са­ти­муть ці на­зви? Чи бу­де там ка­ю­та-му­зей на­шо­го мі­ста, укра­їн­ський пра­пор?

А те­пер звер­не­н­ня до на­ших ви­со­ко­по­са­дов­ців П.По­ро­шен­ка,В.Грой­сма­на, А. Па­ру­бія, В. В’ятро­ви­ча: а чи не на­да­ти но­во­збу­до­ва­ним укра­їн­ським ко­ра­блям на­зви «Пе­ре­мишль», «Холм»? Не за­бу­вай­мо, що ко­жна дія ви­кли­кає (по­вин­на при­найм­ні ви­кли­ка­ти) аде­ква­тну про­ти­дію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.