ДУМ­КИ З ПРИВОДУ

Ви­ста­ва йде на одно­му нер­ві

Ukrayina Moloda - - Культура - На­та­лія ДЗЮБЕНКО-МЕЙС

Я йшла у Ки­їв­ський те­атр опе­ре­ти з від­кри­тим сер­цем, щи­ро ба­жа­ю­чи успі­ху твор­цям спе­кта­клю «Ма­ру­ся Чу­рай» за ге­ні­аль­ним тво­ром Лі­ни Ко­стен­ко. Ро­з­умі­ла всю скла­дність по­став­ле­но­го зав­да­н­ня: вти­сну­ти у дві го­ди­ни ве­ли­ко­фор­ма­тний по­е­ти­чний твір. Тро­хи по­бо­ю­ва­ла­ся як і та­ко­го мо­дно­го ни­ні «осу­ча­сне­н­ня», так і тра­ди­цій­но­го на­бо­ру ар­ха­ї­ки. Але все пе­ре­ма­га­ла моя без­ме­жна ві­ра в сам текст Лі­ни Ва­си­лів­ни, адже він на­стіль­ки «пе­ку­чий» і по­ту­жний, що мав би про­рва­ти­ся крізь усі пе­ре­по­ни.

Одра­зу ска­жу, що са­ме текс­ту Лі­ни Ва­си­лів­ни ме­ні за­бра­кло, ба­га­то сю­же­тних лі­ній ро­ма­ну за­ли­ши­ло­ся, що на­зи­ва­є­ться, «за ка­дром». Сце­на­рист і ре­жи­сер Сер­гій Пав­люк ви­окре­мив тіль­ки одну — але най­го­лов­ні­шу — істо­рію ко­ха­н­ня і зра­ди. І по­ло­нив сер­ця гля­да­чів. Ма­є­мо над­зви­чай­но чут­тє­ву, ду­шев­ну ви­ста­ву, гля­дач смі­є­ться, жу­ри­ться і пла­че ра­зом з акто­ра­ми. Вся ви­ста­ва йде на одно­му нер­ві, пі­сні, хо­ре­о­гра­фі­чні встав­ки, ві­зу­аль­ний ряд — усе під­по­ряд­ко­ва­но дії, все у роз­ви­тку, з ко­жною мі­зан­сце­ною на­ро­стає на­пру­же­н­ня, зви­чай­ні пі­ща­ні на­си­пи ви­до­змі­ню­ю­ться, ста­ють то пра­хом, то ча­со­вим пли­ном, то ве­жа­ми, то ви­то­ло­че­ною, спа­ле­ною зем­лею, ка­зан­ки — не­змін­ний атри­бут се­лян­ської осе­лі, пе­ре­тво­рю­ю­ться на шо­ло­ми, а по­тім на цер­ков­ні дзво­ни, які три­во­жно б’ють на спо­лох.

На ди­во ор­га­ні­чна Те­тя­на Ді­дух у ро­лі Ма­ру­сі Чу­рай. Її го­лос бу­кваль­но про­рі­зає всі зву­ки, яки­ми на­си­че­на ви­ста­ва. Ма­ру­ся Чу­рай ди­тин­на, без­за­хи­сна і во­дно­час силь­на, ду­же ці­лі­сна осо­би­стість. А Гриць (Оле­ксій Ки­рил­лов), як Гриць, він бу­кваль­но спи­са­ний з на­ту­ри. З на­шо­го сьо­го­де­н­ня. До­ро­ги, які ве­дуть йо­го до зра­ди ба­наль­ні, зро­зумі­лі, і від то­го ще більш мо­то­ро­шні. Він ви­прав­до­ву­є­ться, він зна­хо­дить для се­бе по­ясне­н­ня, тож і гля­да­че­ві за­ли­ша­є­ться або по­жа­лі­ти, або за­су­ди­ти, та все ж за­ми­сли­ти­ся, чи всі скар­би на сві­ті вар­ті втра­че­но­го, зра­дже­но­го ко­ха­н­ня, якщо ра­зом iз ним втра­ча­єш ду­шу.

За­пам’ятав­ся ге­ні­аль­ний ви­хід на сце­ну Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го. Зна­ме­ни­тий мо­но­лог геть­ма­на, ко­ли він ви­прав­до­вує пі­сняр­ку. І тим ста­вить кра­пку у без­ко­не­чній су­пе­ре­чці про про­ви­ну Ма­ру­сі. Єди­ний раз, ко­ли ти­шу бу­ло пе­ре­р­ва­но ова­ці­я­ми. Сам суд за дра­ма­тур­гі­єю по­стій­но про щось на­га­дує. Те­ле­ві­зій­ні по­лі­ти­чні шоу, чи за­сі­да­н­ня на­ших де­пу­та­тів. Де­мон­ста­ція пи­хи і гра ам­біі­цій.

Ви­ста­ва «Ма­ру­ся Чу­рай» над­зви­чай­но за­ря­дже­на рі­зни­ми енер­гі­я­ми, са­ме на це я схиль­на спи­су­ва­ти те, що не зав­жди го­ло­си акто­рів ви­ра­зні і зро­зумі­лі, про­ков­ту­ю­ться сло­ва, іно­ді не ви­ді­ля­є­ться зміст. Як не див­но, це осо­бли­во сто­су­є­ться чо­ло­ві­чих ро­лей. Хо­че­ться ві­ри­ти, що ви­ста­ва бу­де шлі­фу­ва­ти­ся, з ко­жним по­ка­зом зву­ча­ти­ме ви­ра­зні­ше, про­зо­рі­ше, і її по­лю­бить не ли­ше укра­їн­ський гля­дач, бо во­на про вій­ну і зра­ду, про те, що бо­лить, про ви­то­ки на­ших по­ра­зок і май­бу­тніх пе­ре­мог.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.