«Ме­даль­ний хід» тіль­ки сни­ться

Ві­тчи­зня­ні олім­пій­ці в Пхен­чха­ні де­мон­стру­ють вель­ми скром­ні ре­зуль­та­ти, яких не зав­жди ви­ста­чає для по­тра­пля­н­ня до фі­наль­них ста­дій зма­гань

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Пе­ред стар­том Олім­пі­а­ди-2018 Укра­ї­на отри­ма­ла два ді­а­ме­траль­но про­ти­ле­жні за емо­цій­ним за­барв­ле­н­ням про­гно­зи що­до мо­жли­во­го ме­даль­но­го ужин­ку на зи­мо­вих Іграх у Пхен­чха­ні. Якщо екс­пер­ти зна­но­го ви­да­н­ня на­про­гно­зу­ва­ли ві­тчи­зня­ним олім­пій­цям три на­го­ро­ди, то ав­то­ри­те­тна ана­лі­ти­чна ком­па­нія Gracenote із США обме­жи­ли­ся ли­ше одні­єю олім­пій­ською від­зна­кою для «си­ньо-жов­тих».

В обох ви­пад­ках ана­лі­ти­ки бу­ли пе­ре­ко­на­ні, що свою «обов’яз­ко­ву» ме­даль укра­їн­ська збір­на ві­зьме в жі­но­чій бі­а­тлон­ній еста­фе­ті. При цьо­му, як роз­ра­хо­ву­ва­ли в «АП», мо­жуть та­кож «ви­стре­ли­ти» в Пів­ден­ній Ко­реї й бі­а­тло­ніс­тка Ана­ста­сія Мер­ку­ши­на, ко­тра, за про­гно­за­ми, ма­ла зійти на брон­зо­ву схо­дин­ку п’єде­ста­лу в сприн­ті, та фри­стай­ліст Оле­ксандр Абра­мен­ко, ко­тро­му пі­сля шо­сто­го мі­сця на Олім­пі­а­ді2014 в Со­чі екс­пер­ти «на­ма­лю­ва­ти» брон­зо­ве май­бу­тнє в Пхен­чха­ні.

Однак пі­сля стар­то­вих го­нок бі­а­тло­ні­стів ста­ло зро­зумі­ло, що в «Ас­со­ші­ей­тед Пресс» ви­да­ли для укра­їн­ських олім­пій­ців ду­же опти­мі­сти­чний про­гноз, адже ні у сприн­ті, ні в на­сту­пній за ним гон­ці пе­ре­слі­ду­ва­н­ня на­ші «стрі­ля­ю­чі ли­жни­ки» на­віть близь­ко не пре­тен­ду­ва­ли на ме­да­лі.

Див­ля­чись на не над­то при­єм­ні ре­зуль­та­ти ві­тчи­зня­них бі­а­тло­ні­стів у Пхен­чха­ні, ко­ли­шній член на­ціо­наль­ної чо­ло­ві­чої збір­ної з бі­а­тло­ну Ан­дрій Де­ри­зем­ля по­бо­ю­є­ться, аби весь їхній ви­ступ на Іграх-2018 не пе­ре­тво­рив­ся на одну ве­ли­ку «по­мил­ку».

Пе­ред Олім­пі­а­дою, на за­клю­чних пе­ред Ігра­ми ета­пах Куб­ка сві­ту, важ­ко бу­ло не по­мі­ти­ти спад у ре­зуль­та­тах на­ших «стрі­ля­ю­чих ли­жни­ків». Утім у тре­ну­валь­но­му та­бо­рі «си­ньо-жов­тих» пе­ре­ко­ну­ва­ли, що все йде за пла­ном. Хо­ча хво­ро­ба Пі­дгру­шної, ко­тра пе­ре­тво­ри­ла її з лі­де­ра на умов­но за­па­сну, від­су­тність на тра­сі в пер­ших олім­пій­ських гон­ках Юлії Джи­ми, ко­тра на стар­ті се­зо­ну де­мон­стру­ва­ла «ме­даль­ний хід», від­вер­то низь­кі ре­зуль­та­ти ін­ших чле­нів ко­ман­ди в сприн­ті та «пер­сью­ті», не мо­жуть не на­штов­ху­ва­ти на «без­ме­даль­ні» дум­ки. Про­те своє остан­нє сло­во укра­їн­ські бі­а­тло­ні­сти й бі­а­тло­ніс­тки все ж не ска­за­ли. Вся на­дія на еста­фе­ту. Жі­но­ча — 22 лю­то­го, чо­ло­ві­ча — на день пі­зні­ше. Час ви­хо­ду на старт ін­шої на­шої ме­даль­ної на­дії — ли­жно­го акро­ба­та Олек- сан­дра Абра­мен­ка — 17 лю­то­го, ко­ли від­бу­де­ться ква­лі­фі­ка­ція у чо­ло­ві­ків-фри­стай­лі­стів.

По­ки ж до­во­ди­ться сте­жи­ти за скром­ни­ми здо­бу­тка­ми ін­ших на­ших «зи­мо­ви­ків». При­мі­ром, ко­ле­га по це­ху Абра­мен­ка — май­стри­ня мо­гу­лу Те­тя­на Пе­тро­ва че­рез па­ді­н­ня не змо­гла про­би­ти­ся до фі­на­лу. Так са­мо не зміг пов­ні­стю прой­ти зма­галь­ну про­гра­му в сво­є­му ви­ді — су­пер­ком­бі­на­ції — наш гір­сько­ли­жник Іван Ков­ба­снюк. По­ка­зав­ши в пер­шій ча­сти­ні зма­гань — швид­кі­сно­му спу­ску — 57-й час, у сла­ло­мі пред­став­ник За­кар­па­т­тя не зміг ді­ста­ти­ся фі­ні­шу.

По­за ви­рі­шаль­ною фа­зою зма­гань опи­ни­ли­ся й двоє на­ших са­но­чни­ків, яким пі­сля трьох за­їздів не вда­ло­ся про­би­ти­ся до «топ-20». У під­сум­ку, Ан­тон Ду­кач — 23й, Ан­дрій Ман­дзій — 40-й. Не бу­де в олім­пій­сько­му сан­но­му фі­на­лі й на­ших дів­чат — Оле­ни Шу­мо­вої та Оле­ни Сте­цьків. Аб­со­лю­тно сим­во­лі­чною ви­йшла участь на­ших ли­жни­ків у кла­си­чно­му сприн­ті. Ма­ри­на Ан­ци­бор, Те­тя­на Ан­ти­пен­ко, Оле­ксій Кра­сов­ський, Ан­дрій Ор­лик — усі во­ни да­лі ква­лі­фі­ка­ції не про­йшли.

Що­до лі­де­рів ме­даль­но­го за­лі­ку, то пі­сля чо­ти­рьох днів зма­гань най­біль­ше «зо­ло­та» — по чо­ти­ри від­зна­ки — ви­гра­ли ні­ме­цькі та гол­ланд­ські олім­пій­ці. При цьо­му у пе­ре­мож­ців за­галь­но­го за­лі­ку Олім­пі­а­ди в Со­чі-2014 — ро­сі­ян, які, на­га­да­є­мо, в Пхен­чха­ні ви­сту­па­ють від ней­траль­ним пра­по­ром, — одне «срі­бло» та дві «брон­зи».

Фо­то з сай­та olympic.org.

Кон­ку­ру­ва­ти з «гу­ру» гір­ських лиж у Пхен­чха­ні укра­їн­ські спортс­ме­ни не мо­жуть.

Фо­то Оле­ксан­дра ПРИХОДЬКА.

Оста­то­чну кра­пку в не зі­гра­но­му влі­тку ма­тчі між «Ма­рі­у­по­лем» та «Ди­на­мо» має по­ста­ви­ти Спор­тив­ний ар­бі­тра­жний суд Ло­зан­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.