Час на роз­ду­ми

У Спор­тив­но­му ар­бі­тра­жно­му су­ді за­вер­ши­ло­ся слу­ха­н­ня «ма­рі­у­поль­ської спра­ви»

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

По­при вза­єм­ні зви­ну­ва­че­н­ня в не­ба­жан­ні швид­ко роз­ста­ви­ти то­чки над «і», аж зов­сім на­дов­го за­тя­гу­ва­ти ви­рі­ше­н­ня «ма­рі­у­поль­ської спра­ви» у Спор­тив­но­му ар­бі­тра­жно­му су­ді Ло­зан­ни уча­сни­ки кон­флі­кту не ста­ли. Свій вер­дикт у про­ти­сто­ян­ні, де по рі­зні бо­ки по­ста­ли Фе­де­ра­ція фут­бо­лу Укра­ї­ни та фут­боль­ний клуб «Ди­на­мо», САС ско­рі­ше за все, ви­не­се в най­ближ­чі 7-10 днів. Са­ме стіль­ки ча­су, як ка­же ге­не­раль­ний се­кре­тар ФФУ Юрій За­пі­со­цький, по­си­ла­ю­чись на су­до­ву пра­кти­ку, зна­до­би­ться су­д­дям пі­сля за­вер­ше­н­ня слу­хань для ви­не­се­н­ня фі­наль­но­го рі­ше­н­ня.

Ці­ка­во, що ви­рі­ши­ти в су­ді всі спра­ви за один день — як пла­ну­ва­ло­ся — сто­ро­нам не вда­ло­ся. Роз­по­чав­ши слу­ха­н­ня 12 лю­то­го, ви­сту­пи до­по­від­а­чів за­тя­гну­ли­ся до гли­бо­кої но­чі. Своє ж рі­ше­н­ня що­до ого­ло­ше­н­ня вер­ди­кту юри­сти САС ого­ло­си­ли вже на­сту­пно­го дня.

Оче­ви­дно, за­трим­ка по­ді­бно­го ро­ду ста­ла на­слід­ком чи­ма­лої кіль­ко­сті свід­ків, які з’яви­ли­ся з Укра­ї­ни до Ло­зан­ни. Від­сто­ю­ва­ти ін­те­ре­си ФФУ, кон­троль­но-ди­сци­плі­нар­ний ко­мі­тет ко­трої, на­га­да­є­мо, при­су­див те­хні­чну по­раз­ку «Ди­на­мо» за не­яв­ку на матч сьо­мо­го ту­ру по­то­чно­го ЧУ про­ти «Ма­рі­у­по­ля», до Швей­ца­рії при­бу­ли пре­зи­дент ор­га­ні­за­ції Ан­дрій Па­вел­ко, ке­рів­ник ПФЛ Сер­гій Ма­ка­ров i ге­не­раль­ний се­кре­тар ФФУ Юрій За­пі­со­цький. Сто­ро­ну укра­їн­ської прем’єр­лі­ги, без­по­се­ре­дні­ми уча­сни­ка­ми ко­трої є за­ді­я­ні в спра­ві фут­боль­ні клу­би, пред­став­ля­ли як свід­ки пре­зи­дент «Ве­ре­са» Оле­ксій Ха­хльов, ві­це-пре­зи­дент «Вор­скли» Олег Ли­сак та ві­це-пре­зи­дент «Ма­рі­у­по­ля» Ан­дрій Са­нін. При цьо­му за «Ди­на­мо» в су­ді свід­чи­ли (!) пер­ший ві­це-пре­зи­дент ФФУ Оле­ксандр Бан­дур­ко та один із ві­це-пре­зи­ден­тів ці­єї ж ор­га­ні­за­ції Юрій Ко­че­тов, а та­кож член ви­кон­ко­му ФФУ Ар­тем Фран­ков. При­був на за­сі­да­н­ня САС й осо­би­сто вла­сник «Ди­на­мо» Ігор Сур­кіс.

Про­те­сту­ю­чи в Спор­тив­но­му ар­бі­тра­жі про­ти по­ста­нов КДК ФФУ та апе­ля­цій­ної ін­стан­ції що­до те­хні­чної по­раз­ки, юри­сти «Ди­на­мо», як і ра­ні­ше, во­че­видь опи­ра­ли­ся на зі­бра­ні влі­тку — не­за­дов­го до дня (26 сер­пня), ко­ли мав від­бу­ти­ся їхній ві­зит на бе­ре­ги Азо­ву — офі­цій­ні до­ку­мен­ти, в яких, за сло­ва­ми клу­бних фун­кціо­не­рів, ішло­ся про те, що си­ло­ві стру­кту­ри не мо­жуть на­да­ти ди­на­мів­цям у Ма­рі­у­по­лі аб­со­лю­тних га­ран­тій без­пе­ки. Во­дно­час пред­став­ни­ки на­ціо­наль­ної фе­де­ра­ції про­дов­жу­ва­ли сто­я­ти на сво­є­му: у Ма­рі­у­по­лі гра­ли всі клу­би, за ви­ня­тком ди­на­мів­сько­го. Від­так по­зи­ція «бі­ло-си­ніх» — пов­ні­стю де­стру­ктив­на й під­ри­ває за­са­ди­ти єди­ної фут­боль­ної сім’ї Укра­ї­ни.

«Ми бу­де­мо від­сто­ю­ва­ти Укра­ї­ну, ці­лі­сність фут­боль­ної Укра­ї­ни. І це го­лов­не, щоб ми у сво­їй істо­рії не допу­сти­ли фут­боль­но­го се­па­ра­ти­зму», — на­пе­ре­до­дні су­до­во­го за­сі­да­н­ня в ко­мен­та­рі ка­на­лу «Футбол» за­явив пре­зи­дент ФФУ Ан­дрій Па­вел­ко.

Пред­став­ник «гру­пи під­трим­ки» ФФУ — го­ло­ва фе­де­ра­ції фут­бо­лу Ма­рі­у­по­ля Ва­силь Жу­рав­льов, ко­трий ра­ні­ше не­о­дно­ра­зо­во кри­ти­ку­вав уль­ти­ма­тив­ну по­зи­цію ди­на­мів­сько­го клу­бу що­до йо­го не­ба­жа­н­ня їха­ти до При­а­зов’я, — про­дов­жив гну­ти свою лі­нію й у Ло­зан­ні. «В очах Іго­ря Сур­кі­са та й ін­ших свід­ків я по­ба­чив не­впев­не­ність та, що го­ло- вне, я від­чув, що їм со­ром­но за те, що во­ни зро­би­ли й при­їха­ли (до САС) гань­би­ти Укра­ї­ну», — із-під стін Спор­тив­но­го ар­бі­тра­жу на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» пан Жу­рав­льов. У від­по­відь на це ди­на­мів­ський пред­став­ник Ар­тем Фран­ков не про­мов­чав: «Що за псев­до­фун­кціо­нер! Він гор­ла­нить про Укра­ї­ну та її ін­те­ре­си, обзи­ває лю­дей се­па­ра­ти­ста­ми, ки­да­є­ться ло­зун­га­ми про єд­ність та ці­лі­сність, а сам сво­їм ви­гля­дом та по­ве­дін­кою па­плю­жить кра­ї­ну та її на­род по пов­ній про­гра­мі».

Що­до са­мо­го вер­ди­кту Спор­тив­но­го ар­бі­тра­жу, то всі уча­сни­ки су­до­во­го про­це­су че­ка­ти­муть йо­го, за­та­му­вав­ши по­дих, адже на сто­ро­ну, що про­грає, обов’яз­ко­во ви­л­лє­ться чи­ма­ла пор­ція кри­ти­ки.

Во­лей­бол

Ку­бок ЄКВ. Жін­ки. 1/8 фі­на­лу. Матч-від­по­відь. «Хі­мік» (Укра­ї­на) — «Палм­берг» (Ні­меч­чи­на) — 1:3 (25:22, 13:25, 18:25, 18:25). Пер­ша гра — 0:3.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.