Гро­ші на ві­тер

Ні­ко­лас Кейдж опи­нив­ся на ме­жі бан­крут­ства

Ukrayina Moloda - - Спорт - Алі­са КВАЧ

Ка­жуть, що ли­ше жін­ки не зда­тні кон­тро­лю­ва­ти се­бе під час екс­кур­сій ма­га­зи­на­ми і мо­жуть за раз спу­сти­ти з ра­хун­ків су­ми з ен­ною кіль­кі­стю ну­лів. Але і се­ред зі­рок-чо­ло­ві­ків тра­пля­ю­ться ще ті мар­но­тра­тни­ки.

Яскра­вий при­клад — куль­то­вий кі­но­актор, зір­ка філь­му «Скар­би на­ції» Нiко­лас Кейдж. За по­ві­дом­ле­н­ням за­хі­дних та­бло­ї­дів, із йо­го ко­ли­шніх 150міль­йон­них ста­тків ни­ні на ра­хун­ках ли­ши­ло­ся за­ле­две 25 міль­йо­нів. А все — че­рез при­страсть до ори­гі­наль­них по­ку­пок. Зокре­ма, сво­го ча­су він при­дбав за 3,45 міль­йо­на до­ла­рів бу­ди­нок iз при­ви­да­ми в Но­во­му Ор­ле­а­ні (а крім ньо­го, в акто­ра є іще 14 ма­є­тків у рі­зних шта­тах США). Та­кож у ко­ле­кції Кей­джа є ав­то­мо­біль Lamborghini 1971 ро­ку ви­пу­ску, який ко­лись на­ле­жав іран­сько­му ша­хо­ві, за­су­ше­ні го­ло­ви аф- ри­кан­ських пі­гме­їв та ін­ші не­ор­ди­нар­ні шту­ки.

Що­прав­да, з де­яки­ми по­ку­пка­ми акто­ро­ві яв­но не по­ща­сти­ло. Ді­знав­шись, що в Ле­о­нар­до Ді Ка­пріо є ске­лет ти­ра­но­зав­ра, Кейдж на чор­но­му рин­ку за кру­глень­ку су­му при­дбав че­реп ди­но­зав­ра. Але той ви­явив­ся кра­де­ним, і ар­те­факт до­ве­ло­ся по­вер­ну­ти мон­голь­сько­му уря­ду. Ще сум­ні­шою бу­ла до­ля ко­ле­кції ко­мі­ксів про Су­пер­ме­на, при­дба­ної за 1,6 міль­йо­на до­ла­рів — її про­сто вкра­ли. Не скла­ло­ся і з мі­ні-зоо­пар­ком, який Кейдж упро­довж ба­га­тьох ро­ків на­ма­гав­ся три­ма­ти у се­бе вдо­ма — ек­зо­ти­чні ко­бри, аку­ла, кро­ко­дил та во­сьми­ніг у не­во­лі про­сто не ви­жи­ли.

Те­пер 54-рі­чний актор ха­па­є­ться за будь-яку ро­бо­ту, щоб по­кри­ти бор­ги. До­бре, що про­по­зи­цій ви­ста­чає. Але все ж та­ки, мо­же, вар­то бу­ти оба­чні­шим із гро­ши­ма, до­ки во­ни ще є?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.