Сі­мей­ні, за­без­пе­че­ні

У Бі­ло­зір’я за­ма­ни­ли квар­ти­рою і ви­со­кою зар­пла­тою

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО Чер­ка­ська область

При­кла­дом то­го, як ефе­ктив­но мо­жна го­спо­да­рю­ва­ти в об’єд­на­ній те­ри­то­рі­аль­ній гро­ма­ді, мо­же ста­ти чер­ка­ське се­ло Бі­ло­зір’я. Са­ме з цьо­го на­се­ле­но­го пун­кту в обла­сті роз­по­ча­ло­ся впро­ва­дже­н­ня ме­ди­чної ре­фор­ми в ОТГ — дня­ми в ре­кон­стру­йо­ва­но­му тут при­мі­щен­ні від­крив­ся су­ча­сний Центр пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги. Він пер­ший та­кий в ОТГ обла­сті.

За сло­ва­ми го­ло­ви Бі­ло­зір­ської об’єд­на­ної те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди Во­ло­ди­ми­ра Мі­цу­ка, на ре­монт бу­дів­лі, де ни­ні роз­по­ча­ла свою ро­бо­ту ам­бу­ла­то­рія, ви­тра­ти­ли 2 міль­йо­ни гри­вень дер­жав­ної су­бвен­ції. На­то­мість з обла­дна­н­ням ка­бі­не­тів під­со­би­ли спон­со­ри.

На­ра­зі в ам­бу­ла­то­рії, окрім го­лов­но­го лі­ка­ря, пра­цює че­тве­ро сі­мей­них лі­ка­рів, те­ра­певт, пе­ді­атр, го­лов­на мед­се­стра і де­сять мед­се­стер. У ко­жно­го сі­мей­но­го лі­ка­ря — свій ка­бі­нет; для ма­лю­ків обла­дна­ли ка­бі­нет для щеп- лень; обла­шту­ва­ли ди­тя­чий ігро­вий ку­то­чок; є сім лі­жок для па­ці­єн­тів ден­но­го ста­ціо­на­ру. Тож жи­те­лям са­мо­го Бі­ло­зір’я та при­єд­на­но­го до цьо­го се­ла се­ли­ща Ір­динь, а за­га­лом це біль­ше 9 ти­сяч осіб, не тре­ба бу­де звер­та­ти­ся по ме­ди­чну до­по­мо­гу до Чер­ка­ської ра­йон­ної лі­кар­ні у Чер­во­ній Сло­бо­ді, як це бу­ло ра­ні­ше. До­сту­пні ме­ди­чні по­слу­ги во­ни змо­жуть одер­жа­ти не­по­да­лік від сво­го до­му, і для лю­дей це ду­же ва­жли­во.

В ам­бу­ла­то­рії пра­цю­ють не ли­ше мі­сце­ві ме­ди­ки, а й при­їжджі, як, при­мі­ром, лі­кар за­галь­ної пра­кти­ки сі­мей­ної ме­ди­ци­ни Пав­ло Ба­ту­рін, який ро­дом iз Лу­ган­щи­ни. До Бі­ло­зір’я він при­їхав пі­сля за­кін­че­н­ня Хар­ків­сько­го ме­ду­ні­вер­си­те­ту, ко­ли ді­знав­ся із ЗМІ, що в це чер­ка­ське се­ло за­про­шу­ють лі­ка­рів і про­по­ну­ють їм гі­дні умо­ви ро­бо­ти, да­ють квар­ти­ру, 10 ти­сяч гри­вень що­мі­ся­чно­го за­ро­бі­тку і обі­ця­ють три ро­ки по­спіль по­кри­ва­ти за лі­ка­рів їхні ко­му­наль­ні по­слу­ги.

Як на­го­ло­шує за­сту­пник го­ло­ви Чер­ка­ської ОДА Яро­слав Бе­ре­зань, від­кри­т­тя — Цен­тру пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги у Бі­ло­зір’ї — це по­ка­зо­вий при­клад по­зи­тив­них змін на мі­сцях у рам­ках де­цен­тра­лі­за­ції, ко­ли у гро­ма­дах змі­ню­є­ться став­ле­н­ня до сво­го май­на, здо­ров’я, май­бу­тньо­го. І та­кі ам­бу­ла­то­рії ма­ють бу­ти у ко­жній ОТГ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.