Лю­та ве­сна

Одні скар­жа­ться на по­га­но роз­чи­ще­ні до­ро­ги, ін­ші — ку­па­ю­ться у зи­мо­во­му мо­рі

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ка­те­ри­на ЛАЗАНЮК Оде­са

Тре­тій день Оде­щи­на пе­ре­бу­ває під впли­вом ци­кло­ну, який при­йшов iз Бал­кан. Силь­ний сніг, штор­мо­вий ві­тер та не­ти­по­ві для ре­гіо­ну мо­ро­зи при­зве­ли до транс­порт­но­го ко­ла­псу та обри­ву еле­ктро­дро­тів. Най­біль­ше негода за­че­пи­ла Бі­ля­їв­ський, Біл­го­род-Дні­стров­ський ра­йо­ни та са­му Оде­су.

Че­рез не­спри­я­тли­ві ме­тео­у­мо­ви ста­ном на 1 бе­ре­зня на те­ри­то­рії обла­сті зне­струм­ле­но 25 на­се­ле­них пун­ктів (ще 28 лю­то­го сві­тла не бу­ло ли­ше в одно­му з сіл в Та­тар­бу­нар­сько­му ра­йо­ні). Як по­ві­дом­ля­ють в «Оде­са­о­бл­енер­го», 8 ре­мон­тних бри­гад про­во­дять від­нов­лю­валь­ні ро­бо­ти. В Оде­сі силь­ний ві­тер по­ва­лив де­ре­ва та тим­ча­со­во зу­пи­нив рух еле­ктро­транс­пор­ту.

Зран­ку пер­шо­го дня ве­сни на до­ро­гах дер­жав­но­го зна­че­н­ня обла­сті рух пов­ні­стю обме­жи­ли для усіх ви­дів транс­пор­ту (до цьо­го за­бо­ро­няв­ся ли­ше про­їзд ван­та­жі­вок, па­са­жир­ських ав­то­бу­сів і «мар­шру­ток»). Віль­ни­ми за­ли­ша­ю­ться до­ро­ги у пів­ні­чних ра­йо­нах.

Від по­ча­тку по­гір­ше­н­ня по­го­дних умов ря­ту­валь­ни­ки Оде­щи­ни 60 ра­зів звіль­ня­ли ав­то­мо­бі­лі зі сні­го­вих за­ме­тів. Се­ред них — «швид­кі», ав­то­бу­си та ма­ши­ну Укр­по­шти: «Ви­лу­че­но 112 ав­то­мо­бі­лів, вря­то­ва­но 279 чо­ло­вік, із них 7 ді­тей», — по­ві­до­ми­ли в ДСНС.

Уна­слі­док оже­ле­ди­ці під­ви­щи­лась кіль­кість травм. «До ме­дза­кла­дів обла­сті звер­ну­ли­ся 447 осіб з трав­ма­ми. З них 83 осо­би го­спі­та­лі­зо­ва­но до ста­ціо­нар­них від­ді­лень. У то­му чи­слі в мі­сті Оде­са 71 осо­ба звер­ну­ла­ся до ме­ди­чних за­кла­дів, го­спі­та­лі­зо­ва­но — 15. Одна осо­ба з обмо­ро­же­н­ням і ще одна з озна­ка­ми пе­ре­охо­ло­дже­н­ня. Зде­біль­шо- го трав­ми верх­ніх і ни­жніх кін­ці­вок, че­ре­пно-моз­ко­ві трав­ми, за­бої», — роз­по­ві­ла за­сту­пни­ця го­ло­ви Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я Оде­ської ОДА Окса­на Со­ро­чан.

На­ра­зі на­вча­н­ня у ди­тя­чих за­кла­дах при­зу­пи­не­не. У са­до­чках пра­цю­ють ли­ше чер­го­ві гру­пи. Оде­си­ти пе­ре­ва­жно за­ли­ша­ю­ться вдо­ма, ті ж, ко­му до­во­ди­ться доби­ра­ти­ся до ро­бо­ти, скар­жа­ться на по­га­но роз­чи­ще­ні тро­ту­а­ри. Втім, є і та­кі, хто на­со­ло­джу­є­ться справ­жньою зи­мою. Ме­ре­жу обле­ті­ло ві­део, на яко­му від­чай­дух у роз­пал не­го­ди ку­па­є­ться в роз­бур­ха­но­му кри­жа­но­му мо­рі на одно­му з цен­траль­них пля­жів Оде­си.

Си­но­пти­ки обі­ця­ють, що мо­ро­зи про­три­ма­ю­ться до 7 бе­ре­зня, втім, сні­го­па­ди ма­ють при­пи­ни­ти­ся вже 2 бе­ре­зня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.