За по­стрі­ли — квар­ти­ра

На чем­піо­на­ті Європи чер­ка­ща­нин Сер­гій Ку­ліш вста­но­вив ре­корд сві­ту

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО

З до­стой­ною пе­ре­мо­гою по­вер­нув­ся у рі­дні Чер­ка­си при­зер Олім­пій­ських ігор Сер­гій Ку­ліш. Цьо­го ра­зу на чем­піо­на­ті Європи зі стріль­би з пнев­ма­ти­чної зброї, який від­був­ся в угор­сько­му мі­сті Дь­йор і в яко­му бра­ли участь 45 ко­манд із рі­зних кра­їн, Сер­гій Ку­ліш вста­но­вив ре­корд сві­ту та Європи при ви­ко­нан­ні впра­ви ГПмікс.

«Це — пар­не зма­га­н­ня, ко­ли чо­ло­вік та жін­ка здій­сню­ють по 40 по­стрі­лів за 50 хви­лин. Ли­ше з осе­ні ми­ну­ло­го ро­ку ді­ють но­ві пра­ви­ла для ці­єї впра­ви. Сер­гій Ку­ліш зма­гав­ся в па­рі з ки­ян­кою Ма­рі­єю Вой­це­хів­ською. Во­ни на­бра­ли 418,6 та 419,9 очка від­по­від­но. Це ду­же ви­со­кий ре­зуль­тат для пар­ної впра­ви», — на­го­ло­шу­ють «УМ» у від­ді­лен­ні На­ціо­наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни в Чер­ка­ській обла­сті.

У та­ко­му ре­кор­ді Сер­гія Ку­лі­ша — чи­ма­ла за­слу- га йо­го тре­не­ра Віктора На­гнія.

Мо­ло­дий спортс­мен є ви­хо­ван­цем Чер­ка­ської ди­тя­чо-юна­цької спор­тив­ної шко­ли №2. Ку­льо­вою стріль­бою він за­йма­є­ться по­над де­сять ро­ків. Він є срі­бним при­зе­ром ХХХІ Олім­пій­ських ігор, які від­бу­ли­ся у бра­зиль­сько­му Рі­о­де-Жа­ней­ро. То­ді у зма­га­н­нях зі стріль­би з пнев­ма­ти­чної гвин­тів­ки з де­ся­ти ме­трів Сер­гій на­брав 204,6 очка i став во­ло­да­рем ще й пер­шої для збір­ної Укра­ї­ни олім­пій­ської на­го­ро­ди. За­во­йо­ва­на Ку­лі­шем срі­бна ме­даль ста­ла першою за остан­ні 16 ро­ків і для Чер­кас.

Чер­ка­ська мі­ська вла­да на­го­ро­ди­ла спортс­ме­на Сeр­гія пам’ятним зна­ком «За за­слу­ги пе­ред мі­стом Чер­ка­си», а ви­ко­нав­чий ко­мі­тет під­три­мав про­по­зи­цію дeпар­та­мeн­ту осві­ти та гу­ма­ні­тар­ної по­лі­ти­ки про ви­ді­лe­н­ня 500 ти­сяч гри­вень для при­дба­н­ня йо­му жи­тла.

Фото з вла­сно­го ар­хі­ву.

Сер­гій Ку­ліш вста­но­вив ре­корд сві­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.