А ТИМ ЧА­СОМ...

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

Спе­ц­пред­став­ник Дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту США у спра­вах Укра­ї­ни Курт Вол­кер за­явив, що ство­ре­ні Ро­сі­єю оку­па­цій­ні утво­ре­н­ня «ДНР» і «ЛНР» на Дон­ба­сі ма­ють бу­ти лі­кві­до­ва­ні, бо не від­по­від­а­ють Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, до то­го ж ство­ре­ні Ро­сі­єю для то­го, щоб до­по­мог­ти за­ма­ску­ва­ти роль РФ і змі­цни­ти кон­флікт.

Під час па­нель­ної дис­ку­сії в ана­лі­ти­чно­му цен­трі Hudson Institute спе­ц­пред­став­ник США до­дав: «Не існує мі­сця для них в укра­їн­сько­му кон­сти­ту­цій­но­му ла­ді. Мін­ські уго­ди спря­мо­ва­ні на від­нов­ле­н­ня су­ве­ре­ні­те­ту та те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни, і ці утво­ре­н­ня по­вин­ні зни­кну­ти».

У Ро­сії обу­ри­ли­ся ци­ми сло­ва­ми Вол­ке­ра. Го­ло­ва ко­мі­сії Ра­ди Фе­де­ра­ції з ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Оле­ксій Пу­шков за­явив, що утво­ре­н­ня «ЛНР» і «ДНР» на схо­ді Укра­ї­ни є «ча­сти­ною Мін­ських угод, без зго­ди яких ні­яких ми­ро­твор­ців на Дон­ба­сі не бу­де», а пер­спе­кти­ва мі­сії Вол­ке­ра зни­жу­є­ться до ну­ля.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.