Зо­ло­та ли­хо­ман­ка

Пра­во­охо­рон­ці за­три­ма­ли бан­ду зло­чин­ців, що дов­гий час гра­бу­ва­ла юве­лір­ні ма­га­зи­ни по всій кра­ї­ні

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Як пра­ви­ло, ра­но чи пі­зно, хоч яким би фар­то­вим був, але все одно злов­ми­сник по­тра­пляє в ру­ки пра­во­охо­рон­ців. Не ста­ли ви­ня­тком і роз­бій­ни­ки-га­стро­ле­ри, які кіль­ка ро­ків «бом­би­ли» юве­лір­ні ма­га­зи­ни по всій Укра­ї­ні.

До скла­ду зло­чин­ної гру­пи уві­йшов квар­тет ра­ні­ше су­ди­мих чо­ло­ві­ків. На­ра­зі вста­нов­ле­на їхня при­че­тність до по­над 20 фа­ктів май­но­вих зло­чи­нів — це і кра­діж­ки з бан­ків­ських тер­мі­на­лів, і роз­бій­ні на­па­ди на ва­лю­тни­ків, і по­гра­бу­ва­н­ня юве­лір­них ма­га­зи­нів. Аби за­три­ма­ти не­гі­дни­ків, по­лі­цей­ським тре­ба бу­ло до­бря­че по­ста­ра­ти­ся: бу­ло за­ді­я­но опе­ра­тив­ни­ків Де­пар­та­мен­ту кар­но­го роз­шу­ку На­цпо­лі­ції, пра­во­охо­рон­ців Іва­но-Фран­ків­ської, Хер­сон­ської, Львів­ської та За­по­різь­кої обла­стей. На­го­ло­си­мо, що злов­ми­сни­ків бу­ло за­три­ма­но са­ме по га­ря­чих слі­дах пі­сля ско­є­н­ня чер­го­во­го зло­чи­ну.

За­зви­чай «джентль­ме­ни уда­чі» вно­чі по­тра­пля­ли до юве­лір­них крам­ниць, за до­по­мо­гою ав­то та ме­та­ле­во­го тро­су ви­ри­ва­ли сей­фи. Пі- до­зрю­ва­ні бу­ли за­три­ма­ні під час по­лі­цей­ської спе­цо­пе­ра­ції у мі­сті Но­ва Ка­хов­ка Хер­сон­ської обла­сті. Ра­но-вран­ці уча­сни­ки зло­чин­ної гру­пи по­тра­пи­ли все­ре­ди­ну тор­го­вель­но­го цен­тру, по­шко­див­ши две­рі, і на­ма­га­ли­ся ви­кра­сти сейф з юве­лір­ни­ми ви­ро­ба­ми.

Ко­ли по­лі­цей­ські по­ча­ли їх за­три­му­ва­ти, злов­ми­сни­ки ста­ли чи­ни­ти опір та на-

ма­га­ли­ся вте­кти на ав­то­мо­бі­лі. Про­те опе­ра­тив­ни­ки пе­ре­слі­ду­ва­ли уча­сни­ків гру­пи та за­три­ма­ли їх на те­ри­то­рії Віль­нян­сько­го ра­йо­ну в За­по­різь­кій обла­сті. Під час огля­ду ав­то­мо­бі­ля злов­ми­сни­ків бу­ло ви­яв­ле­но та ви­лу­че­но пре­дмет, схо­жий на во­гне­паль­ну зброю, та зна­ря­д­дя, яке пі­до­зрю­ва­ні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли під час вчи­не­н­ня зло­чи­нів.

За цим фа­ктом від­кри­то кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за озна­ка­ми кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, пе­ред­ба­че­но­го ч. 5 ст. 185 (кра­діж­ка) та ст. 345 (по­гро­за або на­силь­ство що­до пра­ців­ни­ка по­лі­ції) Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. За­га­лом за час сво­го «бо­йо­во­го шля­ху» за­три­ма­ні по­цу­пи­ли юве­лір­них ви­ро­бів на су­му біль­ше 15 міль­йо­нів гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.