Мі­ра спо­ку­ти

Ви­ну­ва­тців ДТП хо­чуть зро­би­ти до­ві­чни­ми утри­му­ва­ча­ми по­тер­пі­лої

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ Хар­ків

У Ки­їв­сько­му ра­йон­но­му су­ді Хар­ко­ва про­дов­жу­ють слу­ха­н­ня спра­ви, що отри­ма­ла на­зву «Хар­ків­ська тра­ге­дія». На ла­ві під­су­дних i да­лі за­ли­ша­ю­ться оби­два уча­сни­ки ДТП — Оле­на Зай­це­ва та Ген­на­дій Дро­нов, хо­ча остан­ній не ви­знає сво­єї ви­ни.

Утiм сто­ро­на зви­ну­ва­че­н­ня ли­ша­є­ться не­по­хи­тною: «Во­дій­ку «Ле­ксу­са» обви­ну­ва­чу­ють у то­му, що во­на по­ча­ла рух на за­бо­ро­не­ний си­гнал сві­тло­фо­ра і пе­ре­ви­щи­ла швид­кість, — про­ко­мен­ту­ва­ла си­ту­а­цію прес-се­кре­тар про­ку­ро­ра Хар­ків­ської обла­сті Ві­та Ду­бо­вик. — Во­дія «Фоль­ксва­ге­на» та­кож обви­ну­ва­чу­ють у то­му, що по­чав рух на за­бо­ро­не­не сві­тло сві­тло­фо­ра і по­ру­шив так зва­ну «стоп-лі­нію» на пе­ре­хре­сті. Крім то­го, він, за да­ни­ми екс­пер­тиз, ба­чив «Ле­ксус» і мав пе­ре­свід­чи­тись у без­пе­ці ру­ху».

Кон­флікт по­ля­гає в то­му, що по­ява у спра­ві дру­го­го пі­до­зрю­ва­но­го мо­же пом’якши­ти ви­ну основ­ної ви­ну­ва­ти­ці ДТП, але за­хи­сни­ки Ген­на­дія Дро­но­ва вва­жа­ють та­кий по­во­рот у спра­ві не­до­ре­чним. На їхню дум­ку, по­трі­бно

про­ве­сти ще одну те­хні­чну екс­пер­ти­зу, яка б вста­но­ви­ла то­чну швид­кість ру­ху ав­то­мо­бі­ля Зай­це­вої. «Це на­пря­му впли­не на кіль­кість уча­сни­ків про­це­су, — вва­жає адво­кат Яро­слав Куц. — Якщо ви­яви­ться, що швид­кість «Ле­ксу­са» пе­ре­ви­щу­ва­ла 100 км/год., то це свід­чи­ти­ме про те, що фа­кти­чно у Дро­но­ва не бу­ло мо­жли­во­сті вча­сно від­ре­а­гу­ва­ти і вча­сно ви­яви­ти не­без­пе­ку. Са­ме на цьо­му не­до­о­пра­цю­ван­ні ба­зу­ва­ти­ме­ться наш за­хист. У ка­те­го­рії справ по ДТП бу­де все ж та­ки ма­ні­пу­лю­ва­н­ня ви­снов­ка­ми екс­пер­тиз, бо ті, що про­ве­ли по­лі­цей­ські, не­до­ста­тньо які­сні й не да­ють пов­ну кар­тин­ку».

Під­су­дним по­тер­пі­лі ви­су­ва­ють і фі­нан­со­ві пре­тен­зії. Зокре­ма, Юрій Не­у­да­чин, який пі­сля ава­рії має сер­йо­зні про­бле­ми з но­га­ми, хо­че отри­ма­ти ком­пен­са­цію у 500 ти­сяч гри­вень. А ба­тьки Окса­ни Єв­тє­є­вої (дів­чи­на втра­ти­ла се­стру і чо­ло­ві­ка) ви­ма­га­ють до­ві­чно­го утри­ма­н­ня мо­ло­дої жін­ки, бо та ли­ши­ла­ся пі­сля ава­рії ін­ва­лі­дом ІІ гру­пи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.