...І пі­до­зрі­ла за­чі­ска «під осе­ле­дець»

Зне­се­н­ня на­ме­то­во­го мі­сте­чка під Вер­хов­ною Ра­дою мо­же по­кла­сти край мир­но­му про­те­сту

Ukrayina Moloda - - Полiтика - На­тал­ка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Ко­ли 18 лю­то­го, під час чер­го­во­го мі­тин­гу при­хиль­ни­ків Ру­ху но­вих сил Мiхе­ї­ла Са­а­ка­шві­лі, про­лу­на­ли за­кли­ки біг­ти до Вер­хов­ної Ра­ди, бо там го­ту­є­ться зне­се­н­ня на­ме­то­во­го мі­сте­чка, ба­га­то хто з тих, хто ки­нув­ся на під­мо­гу, не міг зро­зу­мі­ти, що ж від­бу­ва­є­ться. Ну не мо­же ж вла­да на­стіль­ки на­бра­ти­ся на­хаб­ства, щоб спро­во­ку­ва­ти су­ти­чки із си­ло­ви­ка­ми по­се­ред бі­ло­го дня в цен­трі мі­ста, за­пов­не­но­го кіль­ко­ма ти­ся­ча­ми па­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­них лю­дей, які пра­гнуть спра­ве­дли­во­сті! «Я від­чу­вав, що щось тут не так. Не той по­черк. І на­ме­то­ве мі­сте­чко під адмі­ні­стра­ці­єю Пре­зи­ден­та, ко­ли бу­ла акція «Пов­стань, Укра­ї­но», і по­да­тко­вий Май­дан, і за­чис­тка сту­ден­тів від­бу­ва­ли­ся під ра­нок, ко­ли лю­дей мі­ні­мум і не­ма звід­ки че­ка­ти під­мо­ги. А тут — щось зов­сім на них не схо­же. Му­ля­ло це ме­ні», — роз­по­від­ав пі­зні­ше один з уча­сни­ків тих по­дій. Утім по­черк вла­ди ли­шив­ся не­змін­ним. Та про­во­ка­ція ма­ла на ме­ті ли­ше роз­по­ро­ши­ти мі­тин­гу­валь­ни­ків і зби­ти бо­йо­вий за­пал. Зне­се­н­ня ж на­ме­то­во­го мі­сте­чка про­те­сту­валь­ни­ків, яке з жов­тня роз­гор­ну­ло­ся пе­ред Вер­хов­ною Ра­дою, ста­ло­ся де­що пі­зні­ше і са­ме за зви­чним уже сце­на­рі­єм: близь­ко 7-ї ран­ку су­бо­ти, 3 бе­ре­зня, ко­ли за­не­се­ний сні­гом Ки­їв ли­ше про­ки­дав­ся в пе­ред­чут­ті двох ви­хі­дних. Акція із за­чис­тки остан­ньо­го фор­по­сту мі­тин­гу­валь­ни­ків, яка чо­мусь ма­ла на­зву «слід­чі дії», зайня­ла не біль­ше пів­го­ди­ни. Зре­штою, ін­шо­го й не мо­гло бу­ти — про­ти со­тні про­те­сту­валь­ни­ків бу­ло ки­ну­то в де­ся­тки ра­зів біль­ше екі­пі­ро­ва­них спе­цна­зів­ців.

«Здра­стуй­те, ми ваш спе­цназ»

Ще на­пе­ре­до­дні Се­мен Се­мен­чен­ко по­ши­рив в ін­тер­не­ті ві­део, де по­ві­до­мив, що 3 бе­ре­зня мо­жли­ва за­чис­тка Ма­рі­їн­сько­го пар­ку, де роз­та­шу­ва­ли­ся мі­тин­гу­валь­ни­ки. Але, схо­же, до цьо­го по­пе­ре­дже­н­ня, як і ра­ні­ше, не по­ста­ви­ли­ся сер­йо­зно — за­галь­на мо­бі­лі­за­ція бу­ла ого­ло­ше­на уже пі­сля то­го, як усе за­кін­чи­ло­ся, і ве­ли­ко­го успі­ху не ма­ла. Як ка­жуть, пі­сля бою ку­ла­ка­ми не ма­ха­ють. У са­мо­му на­ме­то­во­му мі­сте­чку на ра­нок су­бо­ти ли­ша­ло­ся за­ле­две біль­ше со­тні про­те­сту­валь­ни­ків, се­ред яких бу­ли і лі­тні лю­ди, і жін­ки. Пе­ре­ва­жна біль­шість мі­тин­гу­валь­ни­ків, зва­жа­ю­чи на по­го­дні умо­ви та стан здо­ров’я, роз’їха­ла­ся по до­мів­ках.

Спе­цназ на Гру­шев­сько­го з’явив­ся близь­ко 7-ї ран­ку. На ру­ках у них бу­ло рі­ше­н­ня Пе­чер­сько­го су­ду про до­звіл на «про­ве­де­н­ня слід­чих дій» у спра­вах про за­хо­пле­н­ня Жов­тне­во­го па­ла­цу та су­ти­чок під Вер­хов­ною Ра­дою 27 лю­то­го. Утiм на­яв­ність по­над пів­то­ри ти­ся­чі спе­цна­зів­ців рі­зних під­роз­ді­лів у пов­них обла­дун­ках та Ка­мАЗа, що слі­ду­вав за ни­ми, не ли­ша­ла сум­ні­вів що­до кін­це­вої ме­ти цих «слід­чих дій». Обо­рон­ці на­ме­то­во­го мі­сте­чка спро­бу­ва­ли вчи­ни­ти опір, однак си­ли бу­ли над­то не­рів­ни­ми — за лі­че­ні хви­ли­ни про­те­сту­валь­ни­ки бу­ли скру­че­ні й по­став­ле­ні на ко­лі­на під охо­ро­ною по­лі­ції. Кіль­ка на­ме­тів спа­ла­хну­ли, однак по­же­жу швид­ко по­га­си­ли.

При­чо­му, по­при офі­цій­ну за­бо­ро­ну за­сто­со­ву­ва­ти гу­мо­ві кий­ки та ін­ші спец­за­со­би до без­зброй­них та яв­ну пе­ре­ва­гу в жи­вій си­лі, но­ві­тні пе­ре­а­те­сто­ва­ні «по­лі­цей­ські» ді­я­ли в ду­сі сво­їх по­пе­ре­дни­ків із «Бер­ку­та» зраз­ка 2013 ро­ку. Що ці­ка­во — на си­ло­ви­ках не бу­ло ні но­ме­рів на шо­ло­мах, ні ін­ших роз­пі­зна­валь­них зна­ків, які до­зво­ля­ли б іден­ти­фі­ку­ва­ти осо­бу. В ре­зуль­та­ті роз­го­ну мі­сте­чка 112 осіб бу­ло за­три­ма­но і до­прав­ле­но до по­лі­цей­ських рай­від­діл­ків (що­прав­да, пі­зні­ше всіх від­пу­сти­ли). 11 про­те­сту­валь­ни­ків отри­ма­ли трав­ми рі­зно­го сту­пе­ня, п’яте­ро з них опи­ни­ли­ся в лі­кар­ні. Се­ред них — одна жін­ка й дід із роз­би­ти­ми до кро­ві го­ло­ва­ми та ди­тя­чий пи­сьмен­ник Ми­ки­та Ка­шни­цький із трав­мою ока. Отри­ма­ли свою до­зу сльо­зо­гін­но­го га­зу і троє жур­на­лі­стів, при­чо­му се­ред них був і ре­пор­тер iз «Гро­мад­сько­го» Бо­г­дан Ку­тє­пов, який спе­ці­аль- но вдя­гнув по­ма­ран­че­вий жа­кет із на­пи­сом «Пре­са».

Зі сво­го бо­ку си­ло­ви­ки теж за­яви­ли про се­ме­ро трав­мо­ва­них. У по­лі­ції по­си­ла­ю­ться і на 9 гра­нат РГД-5, за­па­ли та «ко­ктей­лі Мо­ло­то­ва», ви­яв­ле­ні на­чеб­то в та­бо­рі, а та­кож за­пев­ня­ють, що ді­я­ли в ме­жах сво­єї ком­пе­тен­ції. А те, що лю­дей ста­ви­ли на ко­лі­на, то це, мов­ляв, за­галь­но­прийня­та сві­то­ва пра­кти­ка по­во­дже­н­ня з пра­во­по­ру­шни­ка­ми. Не в сніг же облич­чям їх кла­сти при -7. До то­го ж, на дум­ку по­лі­ції, із за­три­ма­ни­ми ще й гу­ман­но по­во­ди­ли­ся: да­ва­ли по­ку­ри­ти, за­те­ле­фо­ну­ва­ти рі­дним чи дру­зям.

«Нє­пло­хо от­тя­ну­лісь»

До «за­чис­тки» та­бо­рів про­те­сту­валь­ни­ків нам не зви­ка­ти. Во­ни бу­ли і за ча­сів Ку­чми, і за ча­сів Яну­ко­ви­ча, і не один раз. Утім та­кий бру­таль­ний роз­гін на­ме­то­во­го мі­сте­чка від­був­ся упер­ше пі­сля Ре­во- лю­ції гі­дно­сті. І про­де­мон­стру­вав дві тен­ден­ції, які чі­тко про­слід­ко­ву­ю­ться в су­ча­сній Укра­ї­ні. З одно­го бо­ку, ні вла­да, ні си­ло­ви­ки, які про­дов­жу­ють за­хи­ща­ти цю вла­ду, геть не змі­ни­ли­ся. І тен­ден­ція «від­ри­ва­ти­ся» на без­зброй­них мир­них про­те­сту­валь­ни­ках ли­ши­ла­ся ви­зна­чаль­ною і в ни­ні­шній де­сять ра­зів пе­ре­а­те­сто­ва­ній-пе­ре­ре­фор­мо­ва­ній по­лі­ції. «По­би­т­тя про­те­сту­валь­ни­ків є та­кою са­мою ді­єю, як по­би­т­тя про­те­сту­валь­ни­ків на Май­да­ні у ли­сто­па­ді 2013 ро­ку. Де­мон­стра­ція си­ли, жор­сто­ко­сті, рі­шу­чо­сті за­сто­со­ву­ва­ти си­лу без обме­жень, зне­ва­ги до по­лі­ти­чних опо­нен­тів. Нам усім «вла­да» по­ка­за­ла, що вва­жає нас хо­ло­па­ми, і на­ше мі­сце, у кра­що­му ра­зі, або на ко­лі­нах, або на ме­ди­чних но­шах у кай­дан­ках. Для неї пра­ва лю­ди­ни, пра­ва гро­ма­дя­ни­на і люд­ська гі­дність не вар­ті ні­чо­го», — про­ко­мен­ту­вав Упов­но­ва­же­ний Вер­хов­ної Ра­ди з прав лю­ди­ни Свя­то­слав Сте­цен­ко.

Спе­ц­при­зна­чен­ці й справ­ді не при­хо­ву­ва­ли сво­єї зверх­но­сті. Один з акти­ві­стів на­ме­то­во­го мі­сте­чка Ан­дрій Па­сту­шен­ко (по­зив­ний «Си­вий») пе­ре­по­вів під­слу­ха­ну роз­мо­ву си­ло­ви­ків пі­сля роз­го­ну (з ети­чних мір­ку­вань не­цен­зур­ну ле­кси­ку ми опу­сти­ли): «Нє­пло­хо от­тя­ну­лісь. Я єго ... пал­кой, а он в бра­слє­тах, мор­дой вніз, снєг с кро­вью жрьот і пра Ав­дє­єв­ку мнє пра­пі­хі­ва­єт. Алєнь». Десь у та­ко­му ж ду­сі від­ре­а­гу­вав на акцію і мі­ністр вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков, який, обі­гру­ю­чи про­ха­н­ня уря­ду еко­ном­ні­ше ви­тра­ча­ти газ, роз­мі­стив у со­цме­ре­жах та­кий до­пис: «Ми теж при­кру­ти­ли, а ка­жуть тут де­які, що не це ма­ли на ува­зі».

З ін­шо­го бо­ку, су­спіль­ство пі­сля Ре­во­лю­ції гі­дно­сті та­ки змі­ни­ло­ся. І цьо­го ра­зу пе­ред спец­при­зна­чен­ця­ми бу­ли не без­за­хи­сні сту­ден­ти, а бій­ці до­бро­воль­чих ба­таль­йо­нів, які пер­ши­ми у 2014- му ки­ну­ли­ся за­хи­ща­ти Укра­ї­ну, які про­йшли пе­кло Дон­ба­су, ви­жи­ли там і на­вчи­ли­ся ці­ну­ва­ти і люд­ське жи­т­тя, і люд­ську гі­дність. «І для них роз­пра­ва, яку вчи­ни­ли ни­ні­шні «за­хи­сни­ки вла­ди і де­мо­кра­тії», це не про­сто удар по са­мо­люб­ству. Це си­гнал, що всі їхні іде­а­ли, за які во­ни го­то­ві від­да­ти жи­т­тя, для ни­ні­шньої вла­ди, яку ре­пре­зен­ту­ва­ли си­ло­ви­ки, є по­ро­жнім зву­ком. А зна­чить, щось тре­ба мі­ня­ти: чи іде­а­ли, чи вла­ду. «У та­бо­рі про­те­сту, зде­біль­шо­го, бу­ли лю­ди се­ре­дньо­го і стар­шо­го се­ре­дньо­го ві­ку, чи­ма­ло АТОв­ців. Лю­дям, які зі збро­єю про­йшли вій­ну, мо­раль­но скла­дно, ко­ли їх об­шу­ку­ють — не те що на ко­лі­на став­лять. Ке­рів­ни­цтво МВС і вся вла­да П. По­ро­шен­ка сі­ють зер­на лю­ті, які ви­бу­хнуть у час, ко­ли вла­ді бу­де зда­ва­ти­ся, що во­на «силь­на як ні­ко­ли», ко­ли бу­де за­тиш­шя і глу­ха те­мінь, як пе­ред сві­тан­ком. От тіль­ки цей ви­бух мо­же зне­сти не ли­ше вла-

ду, а й усю кра­ї­ну», — кон­ста­тує один з уча­сни­ків бо­йо­вих дій Во­ло­ди­мир Ку­хар.

«І по­віє во­гонь но­вий з Хо­ло­дно­го Яру»

По­при яв­ні па­ра­ле­лі з по­би­т­тям сту­ден­тів і від­чу­т­тям, що ре­ін­кар­на­ція якщо не Ві­кто­ра Фе­до­ро­ви­ча в Пе­тра Оле­ксі­йо­ви­ча, то ста­ро­го «Бер­ку­та» в но­ву по­лі­цію то­чно, за­вер­ши­ла­ся оста­то­чно і без­по­во­ро­тно, на за­клик акти­ві­стів ви­йти з акці­я­ми про­те­сту Ки­їв не від­ре­а­гу­вав. І спра­ва тут не ли­ше у за­сні­же­но­сті мі­ста і пев­ній вто­мі від по­лі­ти­чно­го жи­т­тя та від­су­тно­сті яскра­во­го лі­де­ра. По­дії остан­ніх мі­ся­ців по­ка­за­ли, що акції мир­но­го спро­ти­ву ді­є­ві у де­мо­кра­ти­чно­му су­спіль­стві, а з ни­ні­шньою вла­дою по­трі­бно шу­ка­ти ін­ші ме­то­ди впли­ву.

І по­шук та­ких ме­то­дів актив­но по­чав­ся. Один із ру­по­рів ро­зі­гна­но­го на­ме­то­во­го мі­сте­чка, лі­дер ру­ху «Ви­зво­ле­н­ня», на­ро­дний де­пу­тат Се­мен Се­мен­чен­ко за­явив, що він і йо­го при­бі­чни­ки змі­ню­ють та­кти­ку. «Ми біль­ше не ві­ри­мо у мир­ні мар­ші та хо­ду по ко­лу. Ми бу­де­мо ді­я­ти ти­ми ме­то­да­ми, які вва­жа­ти­ме­мо не­об­хі­дни­ми для дер­жа­ви. І ма­є­мо два про­е­кти. Пер­ший пе­ред­ба­чає ор­га­ні­за­цію Си­ли обо­ро­ни Укра­ї­ни, як, на­при­клад, у При­бал­ти­ці. Адже як­би у нас бу­ло 300-400 під­го­тов­ле­них лю­дей, то жо­дне зло­чин­не рі­ше­н­ня що­до по­би­т­тя мир­них гро­ма­дян не про­йшло б. То­му ми бу­де­мо ство­рю­ва­ти Си­ли обо­ро­ни Укра­ї­ни, які бу­дуть за­ва­жа­ти зло­чин­цям у по­го­нах при­ду­шу­ва­ти мир­ні про­те­сти та зни­щу­ва­ти де­мо­кра­тію. Дру­гий про­ект — це Ко­мі­тет на­ціо­наль­но­го по­ря­тун­ку, який скла­да­ти­ме­ться з лю­дей, го­то­вих узя­ти на се­бе від­по­від­аль­ність за вла­ду в кра­ї­ні по рі­зних на­прям­ках», — за­явив Се­мен­чен­ко.

У по­ді­бно­му ду­сі ви­сло­вив­ся і Свя­то­слав Сте­цен­ко. «Що­до ни­ні­шньої «вла­ди» я ні­ко­ли не мав ані спо­ді­вань, ані сум­ні­вів. Її тре­ба ва­ли­ти. Про­те спо­ча­тку: вла­сний ті­ньо­вий уряд, вла­сні ка­дри на мі­сцях, про­гра­ма, основ­ні пер­шо­чер­го­ві за­ко­ни. Хо­ді­н­ня з смо­ло­ски­па­ми і за­при­ся­же­н­ня во­ждям за­зна­че­но­го не на­бли­жає. За­раз го­лов­не усві­до­ми­ти: не про­те­сти, не мар­ші, не та­бо­ри. Ство­ре­н­ня но­вої вла­ди і при­ве­де­н­ня її до управ­лі­н­ня кра­ї­ною», — за­зна­чив він.

Па­ра­лель­но де­хто по­чав зга­ду­ва­ти до­свід ро­сій­ських на­ро­до­воль­ців чи есе­рів, ко­ли ци­ві­лі­зо­ва­ний діа­лог із вла­дою за­йшов у глу­хий кут. А за­о­дно й за­да­ва­ти­ся пи­та­н­ня­ми, яки­ми бу­ли справ­жні при­чи­ни не­спо­ді­ва­ної за­ги­бе­лі Са­шка Бі­ло­го чи «Лі­сни­ка» і чо­му в цьо­му ви­пад­ку си­ло­ви­ки спра­цю­ва­ли на ви­пе­ре­дже­н­ня? Хо­ча цей сце­на­рій для Укра­ї­ни — най­більш не­пе­ре­дба­чу­ва­ний і не­без­пе­чний.

На­то­мість вла­да про­дов­жує від­пра­цьо­ву­ва­ти ста­рі сце­на­рії. До управ­лінь На­цпо­лі­ції з МВС на­ді­йшло роз­по­ря­дже­н­ня з ме­тою про­фі­ла­кти­ки ма­со­вих за­во­ру­шень «iз бо­ку пред­став­ни­ків і при­хиль­ни­ків рі­зних ра­ди­каль­но-па­трі­о­ти­чних ор­га­ні­за­цій» (зокре­ма — ве­те­ра­нів ба­таль­йо­ну «Дон­бас», ОУН, акти­ві­стів Ру­ху но­вих сил, РПС, УНСО) кон­тро­лю­ва­ти «мо­жли­ві в’їзди до Ки­є­ва груп гро­ма­дян для про­ве­де­н­ня рі­зних за­хо­дів». Як за­зна­чає той же Ан­дрій Па­сту­шен­ко, «є чі­тка уста­нов­ка під будь-яки­ми при­во­да­ми пе­ре­ві­ря­ти і за­три­му­ва­ти усіх осіб пі­до­зрі­лої зов­ні­шно­сті. До та­ких ознак від­но­ся­ться: на­яв­ність вій­сько­вих пре­дме­тів одя­гу, ха­ра­ктер­на за­чі­ска (чи не «осе­ле­дець». — Авт.), пре­дме­ти, схо­жі на зброю — чи за­со­би про­ти­дії, ве­ли­кі за об’ємом чи ва­гою».

Утім ще у філь­мі «Уби­ти дра­ко­на» про­лу­на­ла про­мо­ви­ста фра­за: «Ко­ли на­па­ду — не ска­жу. Справ­жня вій­на по­чи­на­є­ться не­спо­ді­ва­но». І істо­рія кіль­кох оста­ніх де­ся­ти­літь су­ча­сної Укра­ї­ни — це істо­рія ба­га­тьох ве­ли­ких і ма­лень­ких Май­да­нів. І роз­гін чер­го­во­го з них ні­чо­го не зна­чить.

Справ­жня вій­на по­чи­на­є­ться не­спо­ді­ва­но.

Цьо­го ра­зу пе­ред спец­при­зна­чен­ця­ми бу­ли не без­за­хи­сні сту­ден­ти, а бій­ці до­бро­воль­чих ба­таль­йо­нів, які пер­ши­ми у 2014-му ки­ну­ли­ся за­хи­ща­ти Укра­ї­ну, які про­йшли пе­кло Дон­ба­су, ви­жи­ли там і на­вчи­ли­ся ці­ну­ва­ти і люд­ське жи­т­тя, і люд­ську гі­дність.

При­ни­же­н­ня під­ко­ре­них і нев­мо­ти­во­ва­на жор­сто­кість — ха­ра­ктер­на ри­са і «Бер­ку­та» зраз­ка 2013-го, і ре­фор­мо­ва­ної На­цпо­лі­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.