Ра­со­ві осо­бли­во­сті са­до­ви­ни

В укра­їн­ських яблук змен­ши­ться кон­ку­рен­тів?

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Окса­на СИДОРЕНКО

Дра­ма­ти­чні ко­лі­зії Пів­ден­но-Афри­кан­ської Ре­спу­блі­ки спра­цю­ють на роз­ши­ре­н­ня для укра­їн­ських екс­пор­те­рів між­на­ро­дно­го рин­ку пло­до­о­во­чів­ни­цтва. Про це дня­ми по­ві­до­мив на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­цi» еко­но­міст ін­ве­сти­цій­но­го від­ді­лу ФАО Ан­дрій Яр­мак: «Зім­ба­бве но­мер два... Ду­же при­кро, але сьо­го­дні за­кін­чи­ла­ся еко­но­мі­чна каз­ка Пів­ден­ної Афри­ки. Кра­ї­на, що за рів­нем роз­ви­тку сто­я­ла на рів­ні з ЄС. Пар­ла­мент ви­рі­шив ві­ді­бра­ти зем­лю у бі­лих фер­ме­рів. Про­сто так. Без ком­пен­са­цій. Ко­ле­кти­ві­за­ція Афри­кан-стайл. Зім­ба­бве, яке теж бу­ло ба­га­тою кра­ї­ною, теж про­йшло че­рез від­би­ра­н­ня зем­лі у бі­лих. І ста­ло най­бі­дні­шою кра­ї­ною сві­ту. Це той шлях, на який ста­ла ПАР. А це зна­чить, що у нас на гло­баль­но­му рин­ку яблук бу­де на одно­го кон­ку­рен­та мен­ше». «Шко­да ме­ні ці­єї кра­ї­ни. Які там є чу­до­ві мі­сця! Пу­сте­ля — ка­мінь та осо­ки — і ра­птом сад на со­тню ти­сяч олив­ко­вих де­рев, до ко­жно­го де­ре­ва кра­пля... Все це ди­во ство­ри­ла сім’я з чо­ти­рьох осіб. Ли­ше на збір уро­жаю при­їздять лю­ди з усі­єї Афри­ки, які ще не роз­у­чи­лись за­ро­бля­ти, а не си­дять на суб­си­ді­ях», — по­го­джу­є­ться з оцін­кою Яр­ма­ка ди­ре­ктор iз на­у­ки та роз­ви­тку Ін­сти­ту­ту гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства Ана­то­лій Тка­чук.

Вар­то при­га­да­ти, що у трав­ні 2016 ро­ку пар­ла­мент Пів­ден­но-Афри­кан­ської Ре­спу­блі­ки ухва­лив за­ко­но­про­ект, який та­кож ре­ко­мен­ду­вав про­ве­сти екс­про­прі­а­цію, але той до­ку­мент пе­ред­ба­чав тіль­ки при­му­со­ву ку­пів­лю зем­лі у бі­лих вла­сни­ків для пе­ре­да­чі чор­но­шкі­ро­му на­се­лен­ню.

Згі­дно з за­ко­ном про зем­лю 1913 ро­ку, у чор­но­шкі­ро­го на­се­ле­н­ня ли­ша­лось тіль­ки 13 від­со­тків угідь. За 22 ро­ки пі­сля па­ді­н­ня ре­жи­му апар­те­ї­ду у бі­лих за­бра­ли ще 10 від­со­тків. А вже в бе­ре­зні ни­ні­шньо­го ро­ку уза­ко­ни­ли ра­ди­каль­ну кон­фі­ска­цію зем­лі, що на­ле­жить бі­лим фер­ме­рам, без будь-якої ком­пен­са­ції. Пе­ре­ва­жна біль­шість, 241 де­пу­тат, про­го­ло­су­ва­ла за прийня­т­тя за­ко­но­про­е­кту, то­ді як ли­ше 83 — про­ти. Вже у сер­пні до Кон­сти­ту­ції кра­ї­ни бу­де вне­се­но змі­ни, що по­збав­лять зем­лі вла­сни­ків ферм, які де­ся­ти­лі­т­тя­ми пе­ре­тво­рю­ва­ли мі­сце­ві пу­сте­лі на оа­зи.

Пер­ше мі­сце се­ред сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур ре­спу­блі­ки на сьо­го­дні за­ймає ку­ку­ру­дза. Дру­ге — фру­кти, ве­ли­ка ча­сти­на яких iде на екс­порт, а та­кож вин­ні сор­ти ви­но­гра­ду. У при­бе­ре­жних ра­йо­нах про­він­ції Ква­зу­лу-На­таль обро­бля­ють цукро­ву тро­сти­ну. За­зви­чай за­снов­ни­ка­ми і пра­ців­ни­ка­ми агро­під­при­ємств справ­ді є на­щад­ки емі­гран­тів з Єв­ро­пи. Але остан­нім ча­сом їм не­пе­ре­лив­ки: тіль­ки то­рік у ПАР по­над 70 бі­лих фер­ме­рів бу­ли вби­ті в ре­зуль­та­ті 340 на­па­дів, що зро­би­ло тут про­фе­сію фер­ме­ра не­без­пе­чні­шою, ніж по­лі­цей­сько­го.

У 2008 ро­ці Пів­ден­на Афри­ка зайня­ла дру­ге мі­сце се­ред усіх афри­кан­ських кра­їн з екс­пор­ту про­ду­кції в Укра­ї­ну. У 2009-му то­ва­ро­обіг між на­ши­ми кра­ї­на­ми зріс у 5,4 ра­за — до 375,1 міль­йо­на до­ла­рів.

Тим ча­сом уже п’ять агро­під­при­ємств пів­дня Укра­ї­ни про­йшли пер­вин­ний ау­дит для впро­ва­дже­н­ня ви­мог між­на­ро­дно­го стан­дар­ту GlobalGAP. Зокре­ма, між­на­ро­дні кон­суль­тан­ти від­ві­да­ли фер­мер­ські го­спо­дар­ства «Вла­дам», «Мель­ник», «Зо­ря Ін­гу­лу» (всі — Ми­ко­ла­їв­ська область), які ви­ро­щу­ють то­ма­ти, ци­бу­лю, мор­кву, яблу­ка. У Хер­сон­ській обла­сті не­об­хі­дну для екс­пор­ту са­до­ви­ни про­це­ду­ру про­йшли ТОВ «Єв­ро­сер­віс­груп» і ЗАТ «Ки­їв», які ви­ро­щу­ють ка­ву­ни, ди­ні, яблу­ка і сли­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.