Ко­ли го­во­рять кий­ки

Тя­чів­ців вла­да так і не по­чу­ла

Ukrayina Moloda - - Регіони - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Ші­стьох акти­ві­стів ру­ху «Ви­зво­ле­н­ня», яких спе­ц­при­зна­чен­ці по­би­ли та за­три­ма­ли під час про­во­ка­цій на мі­тин­гу під сті­на­ми ВР на­при­кін­ці лю­то­го, звіль­ни­ли з Пе­чер­сько­го рай­від­діл­ку. У су­ти­чках то­ді ще ві­сім акти­ві­стів отри­ма­ли ті­ле­сні по­шко­дже­н­ня.

А пе­ре­ду­ва­ла по­ді­ям істо­рія, яка роз­по­ча­ла­ся на За­кар­пат­ті ще 20 лю­то­го. То­ді у Тя­че­ві ту­те­шні ме­шкан­ці обу­ри­ли­ся тим, як мі­сце­ва вла­да по­кла­да­ла кві­ти на честь пам’яті Не­бе­сної со­тні. Акти­ві­сти по­про­си­ли мі­сце­вих де­пу­та­тів не гань­би­ти пам’ять про Ге­ро­їв Май­да­ну, а йти го­ло­су­ва­ти за не­до­ві­ру Пре­зи­ден­ту, який до­вів кра­ї­ну до за­не­па­ду. Мі­сце­ві чи­нов­ни­ки від­по­ві­ли акти­ві­стам, що та­кі ре­чі не вхо­дять у пов­но­ва­же­н­ня ра­йон­но­го рів­ня, тож iз та­ки­ми ви­мо­га­ми мі­стя­нам не- об­хі­дно їха­ти до Вер­хов­ної Ра­ди. Акти­ві­сти при­бу­ли до Ки­є­ва, де ра­зом iз не­бай­ду­жи­ми гро­ма­дя­на­ми ви­ма­га­ли зу­стрі­чі з го­ло­вою пар­ла­мен­ту. Оскіль­ки спі­кер так і не ви­йшов до про­те­сту­валь­ни­ків, во­ни ви­рі­ши­ли за­па­ли­ти ши­ни. Са­ме в цей час ке­рів­ни­цтво На­цпо­лі­ції від­да­ло на­каз спец­при­зна­чен­цям про за­чис­тку пло­щі Кон­сти­ту­ції, де сто­я­ли мі­тин­га­рі. На за­хист лю­дей ста­ли акти­ві­сти ру­ху «Ви­зво­ле­н­ня».

«Лю­ди із За­кар­пат­ської де­ле­га­ції, які осо­би­сто зна­ють Па­ру­бія, ви­ма­га­ли від ньо­го від­по­віді на ба­га­то за­пи­тань про те, що від­бу- ва­є­ться в кра­ї­ні й що ро­бить вла­да, — роз­по­від­ає один із по­би­тих фрон­то­ви­ків Ми­ки­та Ка­шне­цький (по­зив­ний «Ма­че­та»). — Па­ру­бію, який фа­кти­чно від­мов­ля­є­ться спіл­ку­ва­ти­ся з лю­дьми, да­ли го­ди­ну ча­су, аби він ви­йшов до них. Адже йо­го при­вів до вла­ди са­ме Май­дан, і він має при­слу­хо­ву­ва­ти­ся до лю­дей. Але ні він, ні йо­го пред­став­ни­ки до на­ро­ду не ви­йшли. За­мість то­го по­ча­ла­ся ата­ка «ко­смо­нав­тів» (ко­ли­шньої «бер­ку­тні»), які на­стіль­ки зу­хва­ло би­ли по го­ло­вах лю­дей, ні­би їм за це «при­чи­та­є­ться» якась окре­ма пре­мія».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.