Зав­жди мо­жна зна­йти ви­хід

Ukrayina Moloda - - Спорт -

жаль, усе зір­ва­ло­ся. У на­шу кра­ї­ну при­йшла бі­да, й ба­га­то бі­зне­су пе­ре­мі­сти­ло­ся до ін­ших кра­їн.

Уже не один рік я по­вто­рюю, що на­шій кра­ї­ні по­трі­бен за­кон про ме­це­нат­ство в спор­ті. Він же до­зво­лить дер­жа­ві збе­рег­ти бю­дже­тні гро­ші. Але на­ро­дні обран­ці чо­мусь пе­ре­йма­ю­ться ін­ши­ми про­бле­ма­ми. Гро­ші є, від­дам ди­ти­ну на те­ніс — ду­ма­ють во­ни. А да­лі — хоч тра­ва не ро­сти.

Ва­жли­во зро­би­ти так, аби спон­со­рам ста­ло ці­ка­во пра­цю­ва­ти зі спор­тив­ною ін­ду­стрі­єю в Укра­ї­ні. Ко­ли бі­зне­сме­ни не бу­дуть бо­я­ти­ся по­ка­зу­ва­ти пов­ні­стю свій при­бу­ток, якусь час- ти­ну во­ни мо­гли б спря­мо­ву­ва­ти на со­ці­аль­ні про­гра­ми — куль­ту­ру, спорт, охо­ро­ну здо­ров’я. Про­те сьо­го­дні їм ви­гі­дні­ше вкла­да­ти міль­йо­ни в ан­глій­ський фут­бол, ніж зро­би­ти для на­шо­го тур­ні­ру скром­ний пре­зент у ви­гля­ді по­да­рун­ко­вих фут­бо­лок.

Роз­ви­ва­ю­чи свій ба­га­то­рі­чний про­ект, яких ор­га­ні­за­цій­них вер­шин ви пра­гне­те?

— Ма­кси­маль­но вда­лим для нас став тур­нір 2013 ро­ку, то­му що то­ді до Укра­ї­ни при­їха­ли кра­щі гім­на­сти сві­ту. За ро­ки ми на­пра­цю­ва­ли на тур­ні­рі іме­на, й до ньо­го був сер­йо­зний ін­те­рес. Зна­ні гім­на­сти з Ро­сії, США — чем­піо­ни сві­ту, олім­пій­ські чем­піо­ни — ро­сі­ян­ка Му­ста­фі­на, ні­мець Хам­бю­хен. Зма­га­ла­ся то­ді на тур­ні­рі й на­ша збір­на, при­їзди­ли силь­ні гім­на­сти з Ізра­ї­лю, пред­став­ни­ки по­ту­жної шко­ли Ру­ста­ма Ша­рі­по­ва. Ви­гля­да­ло по­ту­жно. Однак в один мо­мент усе при­пи­ни­ло­ся.

У 2014 ро­ці че­рез вій­ну тур­ні­ру не бу­ло. У 2015-му нам до­ве­ло­ся, умов­но ка­жу­чи, роз­по­чи­на­ти все з ну­ля. Ми про­ха­ли, аби бо­дай хтось до нас при­їхав, бо лю­ди бо­я­ли­ся ли­ше згад­ки про бо­йо­ві дії. І сьо­го­дні ми ра­ді­є­мо, що збіль­шу­є­ться кіль­кість кра­їн-уча­сниць. Цьо­го ро­ку ми вже ма­ти­ме­мо пред­став- ни­ків із 15 кра­їн. Па­ра­лель­но з цим за­но­во на­пра­цьо­ву­є­ться рі­вень гім­на­стів.

По­вір­те, не­ймо­вір­но скла­дно це ро­би­ти. І за­мість то­го, аби сьо­го­дні на­ші спор­тив­ні ке­рів­ни­ки ра­зом iз на­ми по­пу­ля­ри­зу­ва­ли і по­ка­зу­ва­ли, на­скіль­ки це до­бре і по­трі­бно на­шій кра­ї­ні — не Сте­лі За­ха­ро­вій, а на­шій кра­ї­ні, — во­ни на­ма­га­ю­ться не звер­та­ти на нас ува­ги. Чо­му так? Пер­ше, що має ро­би­ти дер­жав­ний чи­нов­ник — облич­чя сво­єї кра­ї­ни, — при­хо­ди­ти на між­на­ро­дні тур­ні­ри, від­кри­ва­ти їх, адже не на чай до Сте­ли За­ха­ро­вої вас кли­чуть. Ко­му від цьо­го гір­ше: ме­ні чи імі­джу кра­ї­ни?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.