НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Політика -

«Це Єв­ро­па не бу­ла го­то­ва»

Екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Ле­о­нід Ко­жа­ра за­явив, що при­чи­ною рі­ше­н­ня екс-пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Віктора Яну­ко­ви­ча про пе­ре­не­се­н­ня да­ти під­пи­са­н­ня уго­ди про асо­ці­а­цію з ЄС, яка ста­ла одні­єю з при­чин Єв­ро­май­да­ну, ста­ла не­го­тов­ність са­мої ЄС до ви­ко­на­н­ня ці­єї уго­ди. «Із са­мо­го по­ча­тку асо­ці­а­ція пла­ну­ва­ла­ся як ком­пле­ксний до­ку­мент, який скла­дав­ся з двох ча­стин — по­лі­ти­чної та уго­ди про гли­бо­ку зо­ну віль­ної тор­гів­лі. Са­ме еко­но­мі­чна ча­сти­на не по­вин­на бу­ла бу­ти кон­флі­ктною з зо­на­ми зов­ні­шньої тор­гів­лі, які Укра­ї­на укла­ла ра­ні­ше... Зокре­ма, це сто­су­ва­ло­ся зо­ни віль­ної тор­гів­лі в рам­ках СНД», — за­явив Ко­жа­ра під час до­пи­ту в рам­ках слу­ха­н­ня спра­ви про дер­жав­ну зра­ду Яну­ко­ви­ча, яке вчо­ра про­дов­жи­ло­ся в Обо­лон­сько­му су­ді сто­ли­ці. Ко­жа­ру до­пи­ту­ва­ли як свід­ка з бо­ку за­хи­сту екс-пре­зи­ден­та. На­сту­пне за­сі­да­н­ня су­ду від­бу­де­ться 14 бе­ре­зня.

Сте­ре­жись ав­то­мо­бі­ля. Пре­зи­дент­сько­го

Слу­жбо­вий ав­то­мо­біль по­лі­ції, який су­про­во­джу­вав кор­теж Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, на пі­шо­хі­дно­му пе­ре­хо­ді на пе­ре­хре­сті ву­лиць Шов­ко­ви­чна та Ін­сти­тут­ська, у сто­ли­ці, збив лі­тньо­го чо­ло­ві­ка. 88-рі­чний ді­дусь пе­ре­хо­див до­ро­гу в за­зна­че­но­му мі­сці й не звер­нув ува­гу на за­бо­рон­ний си­гнал ре­гу­лю­валь­ни­ка, а машина в цей час ру­ши­ла з мі­сця, на­ле­тів­ши на лю­ди­ну.

У чо­ло­ві­ка ді­а­гно­сту­ва­ли пе­ре­лом но­ги та струс го­лов­но­го моз­ку. Пра­во­охо­рон­ці, які пе­ре­бу­ва­ли в ав­то­мо­бі­лі, на­да­ли по­тер­пі­ло­му пер­шу ме­ди­чну до­по­мо­гу та ви­кли­ка­ли лі­ка­рів. Пе­тро По­ро­шен­ко по­спі­шив ви­сло­ви­ти спів­чу­т­тя з при­во­ду ін­ци­ден­ту. «Не­за­ле­жно від си­гна­лу ре­гу­лю- валь­ни­ка, іде­ться про лі­тню лю­ди­ну. Пре­зи­дент шко­дує че­рез ДТП iз по­лі­цей­ським ав­то­мо­бі­лем і вже до­ру­чив на­да­ти по­стра­жда­ло­му всю не­об­хі­дну до­по­мо­гу», — на­пи­сав у «Фейс­бу­ці» прес-се­кре­тар Гла­ви дер­жа­ви Свя­то­слав Це­гол­ко.

«Су­ди — за ме­не, сту­ден­ти — за ме­не. А МОЗ — про­ти»

Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я зно­ву від­сто­ро­ни­ло Ка­те­ри­ну Амо­со­ву від обов’яз­ків ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го ме­ду­ні­вер­си­те­ту іме­ні Бо­го­моль­ця, про­дов­жив­ши ро­бо­ту ко­мі­сії з пе­ре­вір­ки за­без­пе­че­н­ня для сту­ден­тів уні­вер­си­те­ту про­ве­де­н­ня лі­цен­зій­но­го ін­те­гро­ва­но­го іспи­ту «Крок 1. Сто­ма­то­ло­гія». Обов’яз­ки ре­кто­ра на час про­ве­де­н­ня ко­мі­сії ви­ко­ну­ва­ти­ме пер­ший про­ре­ктор Яро­слав Це­хмістр.

Ко­мі­сію МОЗ бу­ло ство­ре­но 20 лю­то­го че­рез зрив зга­да­но­го іспи­ту для більш як 200 сту­ден­тів 3-го курсу сто­ма­то­ло­гіч- но­го фа­куль­те­ту. То­ді ж, 20 лю­то­го, МОЗ від­сто­ро­ни­ло Ка­те­ри­ну Амо­со­ву від ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків ре­кто­ра. Однак 2 бе­ре­зня Адмі­ні­стра­тив­ний суд Києва від­но­вив її на по­са­ді. У мі­ні­стер­ствi за­яви­ли, що оскар­жать по­нов­ле­н­ня Амо­со­вої на по­са­ді.

На­пе­ре­до­дні над але­єю Ге­ро­їв Не­бе­сної со­тні у Ки­є­ві з’явив­ся про­во­ка­тив­ний ба­нер із порт­ре­та­ми Ка­те­ри­ни Амо­со­вої та в.о. мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Уля­ни Су­прун і на­пи­сом: «Суд­ді — за ме­не, сту­ден­ти — за ме­не! Для пе­ре­мо­ги Ре­во­лю­ції гі­дно­сті — геть Су­прун». Цей ба­нер, по­ши­ре­ний у «Фейс­бу­ці» Ма­сі Найє­мом, ви­кли­кав хви­лю кри­ти­ки та обу­ре­н­ня. Са­ма Ка­те­ри­на Амо­со­ва за­яви­ла, що не має жо­дно­го від­но­ше­н­ня до по­яви цьо­го ба­не­ра і на­зва­ла йо­го «чер­го­вим про­я­вом ін­фор­ма­цій­ної вій­ни про­ти НМУ, яка три­ває вже пів­ро­ку», за­кли­кав­ши Ар­се­на Ава­ко­ва «про­кон­тро­лю­ва­ти роз­слі­ду­ва­н­ня ці­єї спра­ви осо­би­сто».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.