НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Свiт -

Удар по про­тив­ни­ках «Пів­ні­чно­го по­то­ку-2»

Бол­га­рія, яка ни­ні го­ло­вує в Єв­ро­со­ю­зі, за за­явою Ні­меч­чи­ни за­мо­ви­ла пра­во­ву екс­пер­ти­зу про­кла­да­н­ня га­зо­про­во­ду «Пів­ні­чний по­тік-2». Згі­дно з но­вою екс­пер­ти­зою юри­стів, до мор­ських від­різ­ків «Пів­ні­чно­го по­то­ку-2» не мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти за­ко­но­дав­ство ЄС. Цей но­вий ви­сно­вок су­пе­ре­чить ін­те­ре­сам тих, хто на­ла­што­ва­ний про­ти цьо­го ро­сій­сько-ні­ме­цько­го про­е­кту, пе­ред­усім Поль­щі та Шве­ції. Юри­сти Ра­ди ЄС вва­жа­ють, що Європейська ко­мі­сія не мо­же за­сто­со­ву­ва­ти по­ло­же­н­ня єв­ро­пей­сько­го за­ко­но­дав­ства до мор­ських від­різ­ків га­зо­про­во­дів, що ім­пор­ту­ють си­ро­ви­ну, та­ких, як «Пів­ні­чний по­тік-2». На під­твер­дже­н­ня на­во­ди­ться Кон­вен­ція ООН iз мор­сько­го пра­ва. До­ку­мент пов­ні­стю від­рі­зня­є­ться від то­го, який то­рік пред­ста­вив уряд у Вар­ша­ві, на­ма­га­ю­чись пе­ре­рва­ти ро­бо­ту з бу­дів­ни­цтва га­зо­про­во­ду «Пів­ні­чний по­тік-2». Поль­ща ар­гу­мен­тує свою по­зи­цію тим, що про­ект за­гро­жує поль­ським ін­те­ре­сам, ін­те­ре­сам Укра­ї­ни, а та­кож енер­ге­ти­чній без­пе­ці ці­лої Єв­ро­пи. Обго­во­ре­н­ня пред­став­ле­ної екс­пер­ти­зи від­бу­де­ться на­сту­пно­го ти­жня.

КНДР го­то­ва від­мо­ви­ти­ся від ядер­ної зброї в обмін на га­ран­тії без­пе­ки

КНДР го­то­ва від­мо­ви­ти­ся від ядер­ної зброї, якщо отри­має га­ран­тії без­пе­ки. Про це у вів­то­рок, 6 бе­ре­зня, за­явив ра­дник пре­зи­ден­та Пів­ден­ної Ко­реї з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки че­рез кіль­ка го­дин пі­сля по­вер­не­н­ня з Пхе­нья­на. Спе­ці­аль­на де­ле­га­ція з Се­у­ла пе­ре­бу­ва­ла у Пхе­нья­ні з дво­ден­ним ві­зи­том. Ме­тою спе­цпо­слан­ців бу­ло по­спри­я­ти пе­ре­го­во­рам між Ва­шинг­то­ном і Пхе­нья­ном сто­сов­но ядер­ної зброї. Де­ле­га­цію прийняв лі­дер КНДР Кім Чен Ин. Окрім то­го, Пів­ден­на Ко­рея та КНДР до­мо­ви­ли­ся про­ве­сти зу­стріч на ви­що­му рів­ні у кві­тні цьо­го ро­ку та ство­ри­ти те­ле­фон­ну лі­нію для зв’яз­ку між очіль­ни­ка­ми дер­жав. Про це за­яви­ли в адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та Пів­ден­ної Ко­реї Мун Чже Іна. Кім Чен Ин пі­сля пе­ре­го­во­рів зі спе­цпо­слан­ця­ми з Се­у­ла за­явив про «рі­шу­че ба­жа­н­ня» по­кра­щи­ти від­но­си­ни Пів­ні­чної та Пів­ден­ної Ко­рей, а та­кож до­сяг­ти по­сту­пу в пи­тан­ні возз’єд­на­н­ня на Ко­рей­сько­му пів­остро­ві, по­ві­до­ми­ла пів­ні­чно­ко­рей­ська ін­форм­а­ген­ція KCNA.

Ви­со­ко­по­став­ле­ний чи­нов­ник з Че­хії не­за­кон­но від­ві­ду­вав Дон­бас

Го­ло­вою ко­мі­сії че­сько­го пар­ла­мен­ту з кон­тро­лю Ге­не­раль­ної ін­спе­кції ор­га­нів без­пе­ки був обра­ний Зде­нек Он­дра­чек, це при­зна­че­н­ня у по­ши­ре­ній 5 бе­ре­зня спіль­ній за­яві роз­кри­ти­ку­ва­ли укра­їн­ські ор- га­ні­за­ції Че­хії. «Упро­довж остан­ніх ро­ків де­пу­тат Он­дра­чек по­ши­рює спо­тво­ре­ну чи не­прав­ди­ву ін­фор­ма­цію про по­дії в Укра­ї­ні. Ра­зом із ін­ши­ми де­пу­та­та­ми від Ко­му­ні­сти­чної пар­тії Че­хії у сі­чні 2016 ро­ку, він від­ві­дав оку­по­ва­ну укра­їн­ську те­ри­то­рію в До­не­цькій обла­сті, чим по­ру­шив укра­їн­ські за­ко­ни та прин­ци­пи мі­жна­ро­дно­го пра­ва», — вка­зу­ють ав­то­ри за­яви. Во­ни та­кож на­га­ду­ють, що де­пу­тат Он­дра­чек «брав участь у си­ло­во­му при­ду­шен­ні де­мон­стра­цій під час Ти­жня Яна Па­ла­ха у сі­чні 1989 ро­ку як член за­го­ну мі­лі­ції спец­при­зна­че­н­ня SNB. У Че­хії Ге­не­раль­на ін­спе­кція ор­га­нів без­пе­ки — це не­за­ле­жний озбро­є­ний си­ло­вий під­роз­діл. Основ­ним об’єктом ді­яль­но­сті яко­го є по­шук, ви­яв­ле­н­ня та роз­слі­ду­ва­н­ня фа­ктів, що вка­зу­ють на вчи­не­н­ня зло­чи­ну по­лі­цей­ськи­ми, ми­тни­ми слу­жбов­ця­ми, чле­на­ми Слу­жби в’язни­ці та ін­ших си­ло­вих ор­га­нів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.