Пе­ре­вір­ка «га­зо­вою вій­ною»

Укра­ї­на зумі­ла успі­шно про­ти­сто­я­ти шан­та­жу ро­сій­сько­го «Газ­про­му», а на­ша на­фто­га­зо­ва га­лузь по­ка­за­ла не тіль­ки свій по­тен­ці­ал, а й слаб­кі, не­ре­фор­мо­ва­ні мі­сця

Ukrayina Moloda - - Економіка -

НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» по­си­лив охо­ро­ну об’єктів га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми пі­сля рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу що­до кон­тра­ктів між «На­фто­га­зом» та «Газ­про­мом». «За­раз усі об’єкти кри­ти­чної ін­фра­стру­кту­ри по­си­ле­но охо­ро­ня­ють, у то­му чи­слі На­ціо­наль­ною гвар­ді­єю», — ска­зав го­лов­ний ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» Юрій Ві­трен­ко, на­га­дав­ши си­ту­а­цію, яка ра­ні­ше тра­пи­ла­ся в Тур­кме­ні­ста­ні, ко­ли під час кон­флі­кту з «Газ­про­мом» ста­ли­ся ви­бу­хи на турк­мен­ських га­зо­про­во­дах.

Газ із Поль­щі за­мі­нив укра­їн­цям па­ли­во, яке від­мо­вив­ся про­да­ва­ти «Газ­пром».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.