ПРО­БЛЕ­МА І РІ­ШЕ­Н­НЯ

Ukrayina Moloda - - Економіка - Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Одно­ден­на га­зо­ва кри­за в Укра­ї­ні де-фа­кто вже за­вер­ши­ла­ся. Всу­пе­реч ра­ді­сним спо­ді­ва­н­ням Ро­сії, ні­хто не за­мерз і на­віть анон­со­ва­но­го ска­су­ва­н­ня за­ня­т­тя у шко­лах та ди­тя­чих сад­ках не ста­ло­ся. За­мі­на ро­сій­сько­го га­зу, який ми хо­ті­ли за­ку­пи­ти, від­по­від­но до рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу, бу­ла зна­йде­на до­во­лі швид­ко. Про­те си­ту­а­ція своє­рі­дно­го стрес-те­сту, який вла­шту­вав для ви­со­ко­опла­чу­ва­них укра­їн­ських га­зо­вих ме­не­дже­рів су­во­рий «Газ­пром», по­ка­за­ла: не все у ві­тчи­зня­но­му па­лив­но­му го­спо­дар­стві так до­бре, як роз­по­від­а­ють на те­ле­е­кра­нах ке­рів­ни­ки «На­фто­га­зу Укра­ї­ни». За це, втім, ми мо­же­мо по­дя­ку­ва­ти «стра­те­гі­чно­му не­дру­гу». Ек­спер­ти ж до­да­ють: ще одне спа­си­бі сьо­го­дні вар­то ска­за­ти «Газ­про­му», який яскра­во про­де­мон­стру­вав свою не­на­дій­ність за­хі­дним пар­тне­рам, під­твер­див­ши всі те­зи Укра­ї­ни.

«А те­пер не про­дам!»

Ро­сій­ський «Газ­пром», який три­ва­лий час, обра­жа­ю­чись на від­мо­ву Укра­ї­ни ку­пу­ва­ти йо­го то­вар, про­по­ну­вав нам бу­цім­то хо­ро­ші умо­ви та зниж­ки, ра­птом від­мо­вив­ся пра­цю­ва­ти з «На­фто­га­зом», який звер­нув­ся до ньо­го з про­по­зи­ці­єю ку­пи­ти близь­ко 5 млрд. ку­бо­ме­трів ро­сій­сько­го бла­ки­тно­го па­ли­ва. Іні­ці­а­ти­ва бу­ла не укра­їн­ською, а вла­сне ли­ше ви­ко­на­н­ням рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу. Цей суд, як ві­до­мо, ска­су­вав обов’яз­ко­ву нор­му, про­пи­са­ну у так зва­но­му «кон­тра­кті Ти­мо­шен­ко», за якою «На­фто­газ Укра­ї­ни» мав при­дба­ти у ро­сі­ян 52 млрд. ку­бо­ме­трів га­зу, а у ра­зі від­мо­ви від за­ку­пів­лі ці­єї, яв­но за­ви­ще­ної і не­по­трі­бної нам кіль­ко­сті па­ли­ва, — спла­ти­ти пов­ну су­му за не­ви­бра­ний газ.

Вір­ні­ше, нор­ма бу­ла не пов­ні­стю ска­со­ва­на, а змен­ше­на у де­сять ра­зів. Пе­ре­мо­ви­ни про ці­ну цих п’яти мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів три­ва­ли до остан­ньо­го зи­мо­во­го дня. Вре­шті, 28 лю­то­го «На­фто­газ» пе­ре­ра­ху­вав на ра­ху­нок «Газ­про­му» аван­со­вий пла­тіж за цей газ і спла­ну­вав йо­го отри­ма­н­ня. Але за чверть два­над­ця­ту но­чі обра­же­ний на чер­го­вий су­до­вий про­граш «Газ­пром» по­вер­нув нам аван­со­вий пла­тіж і ска­зав, що не про­да­ва­ти­ме свій газ. Без ло­гі­чно­го об­ґрун­ту­ва­н­ня при­чин.

По­за­вчо­ра «На­фто­газ», за сло­ва­ми йо­го ко­мер­цій­но­го ди­ре­кто­ра Юрія Вітренка, отри­мав офі­цій­не під­твер­дже­н­ня цьо­го фа­кту. НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» отри­мав від ПАТ «Газ­пром» по­ві­дом­ле­н­ня про на­мір звер­ну­ти­ся у Сток­гольм­ський ар­бі­траж що­до ро­зір­ва­н­ня або пе­ре­гля­ду умов кон­тра­ктів на по­став­ку і тран­зит га­зу. Про­це­ду­ра пе­ред­ба­чає від 30 до 45 днів, упро­довж яких сто­ро­ни по­вин­ні спро­бу­ва­ти ді­йти зго­ди що­до спір­них мо­мен­тів.

За сло­ва­ми Вітренка, НАК не ба­чить під­став для ро­зір­ва­н­ня кон­тра­кту на тран­зит, оскіль­ки від­по­від­ні по­ясне­н­ня з бо­ку «Газ­про­му» ви­гля­да­ють не­прийня­тни­ми. У той же час «На­фто­газ» го­то­вий обго­во­ри­ти з «Газ­про­мом» умо­ви, які на­бли­зять тран­зи­тний кон­тракт між ком­па­ні­я­ми до єв­ро­пей­сько­го за­ко­но­дав­ства.

А пе­ре­пла­ту ком­пен­сує «Газ­пром»

Утім за­мі­ну ро­сій­сько­му га­зу до­ве­ло­ся шу­ка­ти екс­трен­но. Рі­ше­н­ня, як ві­до­мо, бу­ло зна­йде­но мен­ше, ніж за до­бу: «На­фто­газ Укра­ї­ни» і поль­ська на­фто­га­зо­ва ком­па­нія PGNiG під­пи­са­ли кон­тракт про тер­мі­но­ве по­ста­ча­н­ня га­зу до Укра­ї­ни. По­ста­ча­н­ня по­ча­ли­ся 2 бе­ре­зня о 6 ран­ку че­рез ву­зол Гер­ма­но­ві­це, який з’єд­нує поль­ську і укра­їн­ську га­зо­транс­порт­ні си­сте­ми.

Зро­зу­мiло, що єв­ро­пей­ський газ ви­явив­ся до­рож­чим, ніж ро­сій­ський, «пі­сля­ар­бі­тра­жний». Так, за сло­ва­ми Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка, Укра­ї­на в бе­ре­зні по­вин­на бу­ла отри­му­ва­ти при­ро­дний газ за кон­тра­ктом iз «Газ­про­мом» за ці­ною 238,55 до­ла­ра за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів. Сьо­го­днi ці­ни на спо­то­во­му рин­ку, за яки­ми Укра­ї­на на­ра­зі ку­пує газ у Єв­ро­пі, ста­нов­лять від 250 до 500 до­ла­рів. Цю ви­му­ше­ну пе­ре­пла­ту Укра­ї­на пла­нує по­вер­ну­ти на­зад: НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» ви­ста­вить ра­ху­нок за 34-від­со­тко­ву пе­ре­пла­ту за ім­порт­ний газ у бе­ре­зні ро­сій­сько­му «Газ­про­му». «За опе­ра­тив­ни­ми да­ни­ми, се­ре­дньо­зва­же­на ці­на га­зу від єв­ро­пей­ських по­ста­чаль­ни­ків у бе­ре­зні цьо­го ро­ку пе­ре­ви­щи­ла ці­ну га­зу від «Газ­про­му» (пі­сля її зни­же­н­ня від­по­від­но до рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу) на 33,9%. Вся ця пе­ре­пла­та бу­де ви­став­ле­на «Газ­про­му» для ком­пен­са­ції», — до­дав Юрій Ві­трен­ко.

Тим ча­сом за­па­си при­ро­дно­го га­зу в укра­їн­ських під­зем­них схо­ви­щах га­зу з 24 лю­то­го по 3 бе­ре­зня ско­ро­ти­ли­ся на 7,5%, або на 783 міль­йо­ни ку­бі­чних ме­трів. Про це свід­чать да­ні опе­ра­то­ра га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми держ­ком­па­нії «Укр­транс­газ». Зокре­ма, за да­ни­ми ком­па­нії, 3 бе­ре­зня зі схо­вищ бу­ло ві­ді­бра­но 112,62 млн. куб. м га­зу. За­га­лом, за зга­да­ний пе­рі­од за­па­си га­зу в ПСГ ско­ро­ти­ли­ся до 9,642 млрд. куб. м з 10,425 млрд. куб. м.

«Газ­пром» роз­ра­хо­вує на по­го­ду»

Екс-упов­но­ва­же­ний Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни з між­на­ро­дних пи­тань енер­ге­ти­чної без­пе­ки Бо­г­дан Со­ко­лов­ський у сво­є­му ко­мен­та­рі для «УМ» від­зна­чає: «Пі­сля то­го, як Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція здій­сни­ла агре­сію на укра­їн­ські Крим і Дон­бас, не мо­жуть ди­ву­ва­ти за­яви ро­сій­сько­го по­лі­ти­чно-га­зо­во­го кон­цер­ну «Газ­пром» на кшталт по­за­вчо­ра­шньої про по­вер­не­н­ня Укра­ї­ні пе­ре­д­опла­ти і від­мо­ви по­став­ля­ти газ Укра­ї­ні, а та­кож учо­ра­шньої — про на­мі­ри ро­зі­рва­ти в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку кон­тра­кти на по­став­ку га­зу в Укра­ї­ну і на тран­зит га­зу че­рез Укра­ї­ну».

Екс­перт на­го­ло­шує: на­ра­зі мо­ва йде про на­мі­ри ро­зі­рва­ти кон­тра­кти. Оста­то­чне рі­ше­н­ня

Газ — із Єв­ро­пи, гро­ші — звід­ти ж...

Укра­ї­на, за сло­ва­ми очіль­ни­ків на­ціо­наль­ної акціо­нер­ної ком­па­нії «На­фто­газ», яка бу­ла зму­ше­на пе­ре­пла­ти­ти за екс­тре­но ку­пле­ний у Єв­ро­пі газ, на­за­гал не має про­блем із не­ста­чею фі­нан­со­вих ре­сур­сів для цих по­треб. «У «На­фто­га­зу» не­має про­блем iз фі­нан­со­ви­ми ре­сур­са­ми. У нас від­кри­та кре­ди­тна лі­нія від Мі­жна­ро­дно­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку, яку ми мо­же­мо ви­ко­ри­ста­ти для за­ку­пів­лі га­зу у кві­тні», — ска­зав го­лов­ний ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» Юрій Ві­трен­ко.

За йо­го сло­ва­ми, на­ра­зі кре­ди­тна лі­нія Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку вже за­кін­чи­ла­ся, але «На­фто­газ» пла­нує про­дов­жи­ти спів­пра­цю. «У нас за­раз йдуть пе­ре­мо­ви­ни про від­кри­т­тя но­вої лі­нії. Крім то­го, «На­фто­газ» від­но­сно спо­кій­но мо­же ви­йти на між­на­ро­дний фі­нан­со­вий ринок і, на­при­клад, ви­пу­сти­ти єв­ро­облі­га­ції на зна­чну су­му. Всі розуміють по­ту­жність і ста­біль­ність ро­бо­ти «На­фто­га­зу», осо­бли­во пі­сля пе­ре­мо­ги у Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі», — за­зна­чив Ві­трен­ко.

має при­йма­ти Сток­гольм­ський ар­бі­траж.

«По тран­зи­ту, на­при­клад, є три сто­ро­ни про­це­су — РФ (по­ста­чаль­ник), ЄС (спо­жи­вач) і Укра­ї­на — тран­зи­тер. До цьо­го ча­су жо­дна зi сто­рін не за­фі­ксу­ва­ла яки­хось по­ру­шень чи форс-ма­жор­них об­ста­вин, — за­зна­чає Со­ко­лов­ський. — По­ді­бне мо­жна ска­за­ти і про ви­ко­на­н­ня кон­тра­кту на по­ста­ча­н­ня ро­сій­сько­го га­зу в Укра­ї­ну. Зокре­ма, — пі­сля ви­ро­ку Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу. На цю те­му офі­цій­них за­сте­ре­жень або форс-ма­жор­них об­ста­вин не бу­ло. От­же, су­до­вої пер­спе­кти­ви зга­да­ні на­мі­ри пра­кти­чно не ма­ють».

Тож, бе­ру­чи до ува­ги те, що на сьо­го­дні ві­до­мо про на­мі­ри ро­сій­ської сто­ро­ни у сфе­рі га­зу, на дум­ку екс­пер­та, їх за­яви ви­гля­да­ють що­най­мен­ше див­но. «І на­про­шу­є­ться дум­ка, що аде­ква­тно їх мо­же оці­ни­ти хі­ба що пси­хі­атр. Однак пов­но­цін­ний їх фа­хо­вий ана­ліз мо­жли­вий ли­ше то­ді, ко­ли бу­де до­ста­тньо ін­фор­ма­ції про кон­кре­тні дії «Газ­про­му», — про­дов­жує Бо­г­дан Со­ко­лов­ський. — Оче­ви­дно, що ро­сій­ська сто­ро­на роз­ра­ху­ва­ла на похо­ло­да­н­ня в Укра­ї­ні та в Єв­ро­пі, ко­ли до­бо­ве спо­жи­ва­н­ня га­зу ве­ли­ке. І не по­со­ро­ми­ла­ся вко­тре про­де­мон­стру­ва­ти ци­нізм і жор­сто­кість.

Але те­пер, у бе­ре­зні, похо­ло­да­н­ня ско­ро ми­не. Сток­гольм­ський три­бу­нал не змо­же роз­гля­ну­ти зга­да­ні пи­та­н­ня що­най­мен­ше до те­пла то­що. Тоб­то ми і Єв­ро­па ви­три­ма­є­мо! До­бре, що це не ста­ло­ся у сі­чні, на­при­клад. Во­дно­час за­пам’ята­є­ться не­га­тив­ний імідж ро­сій­сько­го «Газ­про­му» як не­на­дій­но­го по­ста­чаль­ни­ка га­зу.

В якійсь мі­рі це нам на ко­ристь, оскіль­ки по­слу­жить силь­ним ар­гу­мен­том про­ти ре­а­лі­за­ції про­е­кту га­зо­про­во­ду «Пів­ні­чний

по­тік-2». Тоб­то «Газ­пром» зі­грав за нас».

«ГТС пра­цює, як бу­ло за­про­е­кто­ва­но у СРСР»

З ін­шо­го бо­ку, зга­да­на по­ве­дін­ка ро­сій­ської сто­ро­ни, як вва­жає екс-упов­но­ва­же­ний з між­на­ро­дних пи­тань енер­ге­ти­чної без­пе­ки, по­ка­за­ла: ми не го­то­ві га­ран­ту­ва­ти не­за­ле­жність від ро­сій­сько­го га­зу. «І ду­же скла­дно те­пер об’єктив­но вста­но­ви­ти, хто і на­скіль­ки у цьо­му ви­нен, вра­хо­ву­ю­чи, зокре­ма, шар­ва­рок iз пе­ре­під­по­ряд­ку­ва­н­ням НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» то­що, — ка­же він. — Кіль­ка ро­ків ми ра­ді­ли з то­го, що не за­ку­по­ву­є­мо ро­сій­ський газ. На­ла­го­ди­ли ре­вер­сне йо­го по­ста­ча­н­ня. Ви­хва­ля­ли­ся ско­ро­че­н­ням об­ся­гів спо­жи­ва­н­ня, не вда­ю­чись у по­дро­би­ці чо­му це має мі­сце. І ні­чо­го не ро­би­ли для то­го, аби справ­ді уне­за­ле­жни­ти Укра­ї­ну від по­ста­ча­н­ня ро­сій­сько­го га­зу в час пі­ко­вих йо­го по­треб: не був про­ве­де­ний еле­мен­тар­ний фа­хо­вий ана­ліз ре­аль­но­го ста­ну, не ви­рі­шу­ва­ли­ся пи­та­н­ня по­тен­цій­них за­гроз то­що.

Річ у тім, що укра­їн­ська ГТС бу­ла спро­е­кто­ва­на як ча­сти­на ко­ли­шньої ра­дян­ської ГТС. У ра­дян­ській ГТС пі­ко­ве до­бо­ве спо­жи­ва­н­ня га­зу в час сут­тє­во­го зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри в УРСР те­хні­чно ви­рі­шу­ва­ло­ся за ра­ху­нок по­ста­вок iз РСФСР. По су­ті, так і за­ли­ши­ло­ся те­пер».

Яв­ним по­зи­ти­вом є те, що те­пер рі­чний об­сяг спо­жи­ва­н­ня Укра­ї­ною га­зу за­без­пе­чу­є­ться за ра­ху­нок вла­сно­го ви­до­бу­тку та ім­пор­ту із за­хо­ду: зi Сло­вач­чи­ни, Угор­щи­ни, Поль­щі — за­мість РФ. Тоб­то те­пер для за­без­пе­че­н­ня до­бо­во­го спо­жи­ва­н­ня, крім зга­да­них двох спосо­бів, ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ПСГ. Та­ким чи­ном, те­пер до­бо­ве спо­жи­ва­н­ня га­зу в Ук-

ра­ї­ні — за ра­ху­нок вла­сно ви­до­бу­тку, «під­йо­му» із ПСГ та ім­пор­ту з за­хо­ду (за­мість — з РФ).

«Однак гра­ни­чний об­сяг спо­жи­ва­н­ня (при сут­тє­во­му похо­ло­дан­ні) мен­ший, ніж той, що пе­ред­ба­чав­ся при про­е­кту­ван­ні ра­дян­ської ГТС — у зв’яз­ку з тим, що те­хні­чні мо­жли­во­сті до­бо­вих об­ся­гів по­ста­ча­н­ня га­зу із За­хо­ду є мен­ши­ми, ніж та­кі з РФ. А об­ся­ги «під­йо­му» га­зу з ПСГ та об­ся­ги вла­сно­го ви­до­бу­тку обме­же­ні — во­ни пра­кти­чно не від­рі­зня­ю­ться від тих, які бу­ли на час про­е­кту­ва­н­ня ГТС.

Ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня про те­хні­чне за­без­пе­че­н­ня до­бо­вих об­ся­гів спо­жи­ва­н­ня га­зу в умо­вах зга­да­ної схе­ми при­пи­не­н­ня по­ста­ча­н­ня га­зу з РФ ціл­ком ре­аль­но. Для опти­маль­но­го ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня слід на­сам­пе­ред ко­ри­сту­ва­ти­ся дум­кою фа­хів­ців, зокре­ма з дер­жав­ної, з га­зо­вої та фі­нан­со­вої сфер, — ка­же Со­ко­лов­ський. — Ми ж пи­та­н­ня рі­чних об­ся­гів спо­жи­ва­н­ня га­зу ви­рі­ши­ли за ра­ху­нок ре­вер­су. А пи­та­н­ня до­бо­вих об­ся­гів спо­жи­ва­н­ня при похо­ло­дан­ні не ви­рі­шу­ва­ли — у кра­що­му ви­пад­ку по­на­ді­я­ли­ся на «авось про­нє­сьот». Най­гір­ше те, що про та­кі за­гро­зи бу­ло ві­до­мо ще кіль­ка ро­ків то­му. Бу­ло ві­до­мо, але не спри­йма­ло­ся».

Ін­ши­ми сло­ва­ми: ви­хо­дя­чи з до­сві­ду цих днів (за­ра­ди спра­ве­дли­во­сті, вар­то від­зна­чи­ти, що цьо­го­рі­чне похо­ло­да­н­ня по­рів­ня­но є най­біль­шим), в Укра­ї­ні ви­рі­ши­ли пи­та­н­ня рі­чних об­ся­гів спо­жи­ва­н­ня га­зу без Ро­сії, але зне­хту­ва­ли до­бо­ви­ми об­ся­га­ми спо­жи­ва­н­ня га­зу в умо­вах похо­ло­да­н­ня, яке не є не­спо­ді­ван­кою для на­шої дер­жа­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.