Ки­тай про­по­нує кон­тра­кти

То­вар­на бір­жа ВОСЕ за­про­шує укра­їн­ських агра­рі­їв до спів­пра­ці

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Окса­на СОВА

Тр и в а л и й ч а с в е л и к і к о н т - р а к т и м і ж Ук р а ї н о ю т а К Н Р у к - ла­да­ли­ся в основ­но­му на міжд е р ж а в н о м у р і в н і . Та к з а з в и - ч а й б ул о з р у ч н і ше к и т а й с ь к і й сто­ро­ні, яка тра­ди­цій­но має б і л ь ше д о в і р и д о д е р ж а в н и х стру­ктур. Але остан­ні­ми рок а м и у к л а д а є т ь с я в с е б і л ь ше пря­мих кон­тра­ктів з укра­їн­ськи­ми агро­ком­па­ні­я­ми, які оцін и л и п р о п о з и ц і ї м а ши н о б уд і в - них та хі­мі­чних під­при­ємств П і д н е б е с н о ї , а т а к о ж м а ю т ь що за­про­по­ну­ва­ти нав­за­єм. Аби спро­сти­ти між­на­ро­дні ко­му­ні­ка­ції, Ки­тай­ська то­вар­на бірж а B o h a i C o mmod i t y E x c h a n g e (BOCE) ство­рює від­кри­тий між­на­ро­дний бір­жо­вий май­дан­чик для дов­го­стро­ко­во­го тор­го­вель­но­го спів­ро­бі­тни­цт в а з н а ши м и а г р о в и р о б н и к а - ми. BOCE про­по­нує укра­їн­цям, за­ці­кав­ле­ним в екс­пор­ті вла­сної про­ду­кції на ки­тай­ський ринок чи в ім­пор­ті з Ки­таю то­ва­рів (до­брив, те­хні­ки, за­со­бів за­хи­сту ро­слин та ін.), по­слуг и з п о шу к у к и т а й с ь к и х п а р т - не­рів та вста­нов­ле­н­ня ді­ло­вих зв’яз­ків, еле­ктрон­ної ко­мер­ції, об­слу­го­ву­ва­н­ня тор­го­вель­них угод, транс­пор­ту­ва­н­ня.

BOCE є одні­єю з най­біль­ших уні­вер­саль­них бірж у сві­ті з рі­чним обо­ро­том у т р и л ь й о н д о л а р і в С ША . В її ро­бо­ті бе­руть участь усі ве­ли­кі дер­жав­ні та при­ва­тні кор­по­ра­ції Ки­таю. BOCE ви­сту­пає пла­тфор­мою для ор­га­ні­за­ції ді­яль­но­сті то­ва­ро­ви­ро­бни­ків, спо­жи­ва­чів, опе­ра­то­рів рин­ку та ін­ве­сто­рів і на­дає пов­ний спектр по­слуг для ді­яль­но­сті в тор­го­вель­ній си­сте­мі спот.

Ці­ка­во, що Bohai Commodity Exchange за­сну­ва­ли не так дав­но, — у 2009 ро­ці — при­ва­тні ки­тай­ські ін­ве­сто­ри та дер­жав­ні ком­па­нії ра­зом із му­ні­ци­па­лі­тет о м ш т а т у Тя н ь ц з і н ь д л я р е - алі­за­ції на­ціо­наль­ної стра­те­гії роз­ви­тку і від­кри­то­сті Но­во­го Ра­йо­ну Бінь­хай (Binhai New Area), який має в КНР ста­тус осо­бли­вої еко­но­мі­чної зо­ни. На осно­ві не­за­ле­жних ін­но­ва­цій та на­у­ко­во-те­хні­чно­го про­гре­су то­вар­на бір­жа Bohai ство­ри­ла чо­ти­ри сер­ві­сні ме­ре­жі: об­слу­го­ву­ва­н­ня рин­ку, роз­ра­хун­ко­вий фонд, то­вар­на ло­гі­сти­ка та ці­но­вий ре­ліз. Крім то­го, BOCE на­дає по­слу­ги з і нфор­ма­ти­за­ції про­ми­сло­во­сті, мо­дер­ні­за­ції агро­се­кто­ру, а та­кож із роз­роб­ки пра­кти­чних мар­ке­тин­го­вих рі­шень для більш ніж 150 дер­жав­них та при­ва­тних під­при­ємств. Її клі­єнт­ська база на­лі­чує по­над міль­йон клі­єн­тів, а за­галь­на су­ма тран­за­кцій ста­но­вить біль­ше 10 триль­йо­нів юа­нів. Ця бір­жа пря­мо або опо­се­ред­ко­ва­но спри­я­ла ство­рен­ню по­над 200 ти­сяч ро­бо­чих місць та має ва­го­мий вне­сок у роз­ви­тку ре­аль­ної еко­но­мі­ки Ки­таю. BOCEglobal Platform, ком­пле­ксна про­фе­сій­на пла­тфор­ма еле­ктрон­ної ко­мер­ції, зо­се­ре­дже­на на транскор­дон­ній тор­гів­лі, за­сно­ва­на, як на­ціо­наль­на екс­пе­ри­мен­таль­на еле­ктрон­на бір­жа та схва­ле­на Дер­жав­ним ко­мі­те­том у спра­вах роз­ви­тку і ре­форм КНР.

Про­тя­гом остан­ніх се­ми ро­ків BOCE об­слу­го­вує по­над дві со­тні дер­жав­них ве­ли­ких і се­ре­дніх під­при­ємств та про- ві­дні при­ва­тні ком­па­нії. Най­ближ­ча ме­та ці­єї стру­кту­ри — ство­ри­ти зо­ну віль­ної он­лайн-тор­гів­лі «без кор­до­нів» та роз­ро­би­ти но­ву бі­знес-мо­дель еле­ктрон­ної ко­мер­ції з агре­га­ці­єю про­ми­сло­во­сті, фі­нан­со­ви­ми га­ран­ті­я­ми, ін­фор­ма­цій­ною вза­є­мо­ді­єю та про­фе­сій­ни­ми по­слу­га­ми.

Ді­яль­ність BOCEglobal Platform спря­мо­ва­на на об­слу­го­ву­ва­н­ня гло­баль­них ви­ро­бни­чих і тор­го­вель­них ком­па­ній та ство­ре­н­ня єди­но­го ком­пле­ксно­го цен­тру з на­да­н­ня екс­порт­них/ім­порт­них посл у г з б уд ь - я к и х к а т е г о р і й т о - ва­рів, вклю­ча­ю­чи си­ро­ви­ну (хі­мі­чна про­ду­кція, ко­льо­ро­ві ме­та­ли, сталь, енер­го­но­сії, мі­не­ра­ли, сіль­сько­го­спо­дар­ська про­ду­кція), го­то­ву про­ду­кцію (про­ми­сло­ві то­ва­ри, то­ва­ри на­ро­дно­го спо­жи­ва­н­ня та про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня), а та­кож нем а т е р і а л ь н і т о в а р и ( фі н а н с и , ло­гі­сти­ка, те­хно­ло­гії, кон­сал­тинг, сер­ти­фі­ка­ція), та і нші п о с л у г и . Ук р а і н с ь к и й б і з н е с , оче­ви­дно, за­ці­ка­вить та об­став и н а , що т о в а р н а б і р ж а B o h a i забезпечує пря­мий ка­нал для іно­зем­них ком­па­ній, які ма­ють на­мір ім­пор­ту­ва­ти свої то­ва­ри на ки­тай­ський ринок, до­по­ма­гає уни­кну­ти про­мі­жних л а н о к , з а о ща д и т и о п е р а ц і й - ні ви­тра­ти, здій­сни­ти і мпорт­ні по­став­ки, та га­ран­тує ви­го­ду обох тор­го­вель­них пар­тне­рів. BOCEglobal Platform мо­же га­ран­ту­ва­ти як без­пе­ку г р о шо в и х к о шт і в п о к у п ц і в , т а к і без­пе­ку пе­ре­ве­зе­н­ня ван­та­жів про­дав­ців, а та­кож кон­тро­лю­ва­ти про­цес ви­ко­на­н­ня кон­тра­ктів до­го­вір­ни­ми сто­ро­на­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.