Ота­ман iз По­ліс­ся

Чи ста­не нам ближ­чим Та­рас Буль­ба-Бо­ро­вець у рік, на­зва­ний йо­го іме­нем?

Ukrayina Moloda - - Минуле І Думи - Іван ОЛЬХОВСЬКИЙ,

У зв’яз­ку зі 110-річ­чям від дня на­ро­дже­н­ня за­снов­ни­ка Укра­їн­ської пов­стан­ської ар­мії Та­ра­са Буль­би-Бо­ров­ця, яке від­зна­ча­ти­ме­мо 9 бе­ре­зня, Рів­нен­ська обл­ра­да ого­ло­си­ла 2018-й ро­ком по­лі­сько­го ота­ма­на. З та­кою ж про­по­зи­ці­єю ви­сту­пи­ли де­пу­та­ти від ВО «Сво­бо­да» Жи­то­мир­ської обл­ра­ди, а та­кож гро­мад­ські акти­ві­сти Во­ли­ні, де фор­му­ва­ли­ся і ді­я­ли у ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни зброй­ні за­го­ни буль­бів­ців. Ці­ка­во, що головні про­по­зи­ції де­пу­та­тів зво­дя­ться до вста­нов­ле­н­ня до­ро­гих пам’ятни­ків Буль­бі-Бо­ров­цю в Рів­но­му, де у 1932—1933 ро­ках жив ота­ман, та в мі­сті Олев­ську Жи­то­мир­ської обла­сті, де із сер­пня по ли­сто­пад 1941 ро­ку існу­ва­ла так зва­на «Олев­ська ре­спу­блі­ка», яку утво­ри­ла і за­хи­ща­ла УПА «По­лі­ська Січ».

До­слі­дже­н­ня де­шев­ші, ніж пам’ятни­ки

За по­ві­дом­ле­н­ням де­яких ви­дань, вар­тість рів­нен­сько­го мо­ну­мен­та Буль­бі-Бо­ров­цю (на­віть не схо­жо­го на ньо­го) скла­дає кіль­ка міль­йо­нів гри­вень. Ма­кет пам’ятни­ка по­за­ми­ну­ло­го ро­ку, ко­ли від­зна­ча­ло­ся 75-річ­чя УПА «По­лі­ська Січ», на­віть ви­став­ля­ли на огляд ме­шкан­ців обла­сно­го цен­тру на про­спе­кті Ди­ре­кто­рії. Однак га­ря­чої під­трим­ки він не зу­стрів, а від­так вста­нов­ле­ний не був. Схо­же, у ни­ні­шньо­му ро­ці мі­сце­ве ке­рів­ни­цтво актив­ні­ше ві­зьме­ться за спра­ву, адже, на­при­клад, у сво­є­му рі­шен­ні обл­ра­да ре­ко­мен­дує Рів­нен­ській мі­ськра­ді при вне­сен­ні змін до мі­сько­го бю­дже­ту на 2018 рік роз­гля­ну­ти мо­жли­вість фі­нан­су­ва­ти вста­нов­ле­н­ня пам’ятни­ка Буль­бі-Бо­ров­цю. Жи­то­мир­ські де­пу­та­ти-«сво­бо­дів­ці» та­кож ре­ко­мен­ду­ють Олевськ мі­ській об’єд­на­ній те­ри­то­рі­аль­ній гро­ма­ді пе­ред­ба­чи­ти вста­нов­ле­н­ня пам’ятни­ка Та­ра­су Буль­бі-Бо­ров­цю в мі­сті Олевськ, про­е­кту яко­го на­віть щи­рі при­хиль­ни­ки ота­ма­на ще не ба­чи­ли.

На жаль, се­ред де­пу­тат­ських про­по­зи­цій не­має й сло­ва про під­трим­ку на­ба­га­то де­шев­ших, ніж пам’ятни­ки, кра­є­знав­чих до­слі­джень, на­у­ко­вих кон­фе­рен­цій, ви­да­н­ня книг чи зйом­ки істо­ри­ко­до­ку­мен­таль­них філь­мів, що, на мій погляд, на­ба­га­то ва­жли­ві­ше для ство­ре­н­ня об’єктив­но­го обра­зу по­лі­сько­го ота­ма­на. Адже гли­бо­кої ви­ва­же­ної ін­фор­ма­ції про Буль­бу-Бо­ров­ця над­то ма­ло. До то­го ж во­на для ши­ро­ко­го за­га­лу важ­ко­до­сту­пна.

Не се­крет, що уяву про по­лі­сько­го ота­ма­на і про йо­го УПА на­віть де­які на­у­ков­ці скла­да­ють на під­ста­ві про­ра­дян­ських про­па­ган­дист­ських ви­дань. На­при­клад, на ІV Все­укра­їн­ській на­у­ко­вій кон­фе­рен­ції «Про­бле­ми до­слі­дже­н­ня укра­їн­сько­го ви­зволь­но­го ру­ху ХХ сто­лі­т­тя», при­свя­че­ній 75-річ­чю «По­лі­ської Сі­чі», яка від­бу­лась у Жи­то­мир­сько­му дер­жу­ні­вер­си­те­ті іме­ні Фран­ка по­за­то­рік, кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук, до­цент ка­фе­дри су­спіль­них на­ук Жи­то­мир­сько­го вій­сько­во­го ін­сти­ту­ту іме­ні Ко­ро­льо­ва Ана­то­лій Ка­вун у сво­є­му ви­сту­пі ствер­джу­вав, що буль­бів­ські формування не на­ле­жать до Ру­ху Опо­ру. Свою по­зи­цію він ар­гу­мен­ту­вав ви­зна­че­н­ням в «Ен­ци­кло­пе­дії істо­рії Укра­ї­ни» у де­ся­ти то­мах під ре­да­кці­єю ака­де­мі­ка Смо­лія, згі­дно з яким «Рух Опо­ру — це ви­зволь­на АНТИФАШИСТСЬКА бо­роть­ба в єв­ро­пей­ських кра­ї­нах у ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни». А Та­рас Буль­ба-Бо­ро­вець, мов­ляв, як і пред­став­ни­ки ін­ших те­чій укра­їн­сько­го ви­зволь­но­го ру­ху, в 1941 ро­ці ан­ти­фа­шист­ської бо­роть­би не вів, от­же, до Ру­ху Опо­ру не на­ле­жав! Ви чу­є­те?

Однак кан­ди­дат на­ук не ка­же, що ви­зна­че­н­ня Ру­ху Опо­ру в «Ен­цик- ло­пе­дії істо­рії Укра­ї­ни», яка по­ба­чи­ла світ на 21-му ро­ці не­за­ле­жно­сті на­шої дер­жа­ви, май­же до­слів­но ко­пі­ює йо­го з «Боль­шой со­вет­ской эн­ци­кло­пе­дии» ча­сів Ста­лі­на— Бре­жнє­ва, а на­го­ло­шує ли­ше на то­му, що він як на­у­ко­вець зо­бов’яза­ний до­три­му­ва­тись фор­му­лю­вань ака­де­мі­чних ви­дань. Але як то­ді ква­лі­фі­ку­ва­ти бо­роть­бу укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів у 1940-1941 ро­ках у За­хі­дній Укра­ї­ні, у ре­зуль­та­ті якої ти­ся­чі з них опи­ни­ли­ся у со­вєт­ських тюр­мах і в черв­ні 1941 ро­ку бу­ли роз­стрі­ля­ні, а де­ся­тки ти­сяч чле­нів їхніх сі­мей опи­ни­ли­ся в Си­бі­ру? Як то­ді роз­ці­ню­ва­ти ді­яль­ність у цей пе­рі­од Фрон­ту ли­тов­ських акти­ві­стів, Ла­твій­сько­го на­ціо­наль­но­го ле­гіо­ну, Ко­мі­те­ту по­ря­тун­ку Есто­нії? Мо­же, ска­же­те, в на­у­ко­во­му сві­ті пі­сля роз­па­ду СРСР ні­чо­го но­во­го про Рух Опо­ру не з’яви­ло­ся? Якщо су­ди­ти з «Ен­ци­кло­пе­дії істо­рії Укра­ї­ни», то ні. Але якщо по­ці­ка­ви­ти­ся ін­ши­ми ви­да­н­ня­ми, то мо­жна зна­йти ба­га­то чо­го но­во­го.

Ота­ман і Рух Опо­ру

На­при­клад, ще 2002 ро­ку в ки­їв­сько­му уні­вер­си­тет­сько­му ви­дав­ни­цтві «Пуль­са­ри» ви­йшла ка­пі­таль­на пра­ця до­кто­ра істо­ри­чних на­ук Анатолія Ру­сна­чен­ка «На­род збу­ре­ний», у якій він за ре­зуль­та­та­ми опра­цю­ва­н­ня укра­їн­ських, бі­ло­ру­ських, ли­тов­ських, ла­твій­ських та естон­ських ар­хі­вів ар­гу­мен­то­ва­но до­во­дить, що Рух Опо­ру цих на­ро­дів у пер­ші ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни по­ля­гав у ви­зволь­ній АНТИКОМУНІСТИЧНІЙ бо­роть­бі. Але, як свід­чить ста­т­тя в «Ен­ци­кло­пе­дії істо­рії Укра­ї­ни», на­ші ака­де­мі­ки, що вхо­дять до її ре­да­кцій­ної ра­ди, де­ся­ти­лі­т­тя­ми не ці­кав­ля­ться на­у­ко­ви­ми здо­бу­тка­ми у сфе­рі сво­їх про­фе­сій­них ін­те­ре­сів.

Ще див­ні­шою ви­гля­дає їхня по­зи­ція на тлі прийня­т­тя Єв­ро­пар­ла­мен­том 2 кві­тня 2009 ро­ку ре­зо­лю­ції «Європейська сві- до­мість та то­та­лі­та­ризм», згі­дно з якою ста­лі­нізм і фа­шизм по­став­ле­но на один ща­бель, а тих, хто актив­но ви­сту­пав про­ти то­та­лі­тар­но­го прав­лі­н­ня, за­кли­ка­но спри­йма­ти як ге­ро­їв. От­же, Та­рас Буль­ба-Бо­ро­вець був яскра­вим пред­став­ни­ком Ру­ху Опо­ру без­бо­жній со­вєт­сько-ко­му­ні­сти­чній си­сте­мі, яка ви­мо­ри­ла го­ло­дом міль­йо­ни йо­го спів­ві­тчи­зни­ків, яка за­би­ла тюр­ми ти­ся­ча­ми йо­го зем­ля­ків, яка обди­ра­ла до ни­тки до­брих го­спо­да­рів і за­га­ня­ла під ду­ла­ми гвин­ті­вок до кол­го­спної стай­ні або від­прав­ля­ла на Си­бір.

Уже в сер­пні 1940 ро­ку Та­рас Бо­ро­вець на Сар­нен­щи­ні і Ко­сто­піль­щи­ні ство­рює під­піль­ні осе­ред­ки Укра­їн­ської на­ро­дної ре­спу­блі­ки, а в 1941-му — «Віль­но­го ко­за­цтва», пред­став­ни­ки яких, згі­дно з пер­шим на­ка­зом по УПА «По­лі­ська Січ» від 28 черв­ня 1941 ро­ку, ста­ли пов­стан­ськи­ми від­ді­ла­ми і по­ве­ли вже зброй­ну бо­роть­бу про­ти со­вєт­ської вла­ди на По­ліс­сі, яка тут ви­ко­ну­ва­ла на­каз Ста­лі­на — ли­ша­ти во­ро­го­ві, а по су­ті се­ля­нам-по­лі­щу­кам, що не ева­ку­ю­ва­ли­ся за Урал, ви­па­ле­ну зем­лю.

На­сту­пним ар­гу­мен­том па­на Ка­ву­на, яким він сил- ку­є­ться пе­ре­кре­сли­ти всю ді­яль­ність УПА «По­лі­ська Січ» як Ру­ху Опо­ру у 1941 ро­ці, та­кий: мов­ляв, «не­ко­ре­ктно го­во­ри­ти про бо­роть­бу буль­бів­ців про­ти ра­дян­ської вла­ди, адже те­ри­то­рія, про яку го­во­ри­ться, бу­ла до­сить швид­ко оку­по­ва­на». Справ­ді, По­ліс­ся нім­ця­ми бу­ло оку­по­ва­не швид­ко, на­віть без бо­їв. Але так са­мо швид­ко во­но бу­ло де­о­ку­по­ва­не чи, про­сті­ше ка­жу­чи, зно­ву оку­по­ва­не пред­став­ни­ка­ми со­вєт­ської вла­ди, оскіль­ки нім­ці у се­лах та мі­сте­чках По­ліс­ся на­віть не за­ли­ша­ли жо­дно­го сво­го пред- став­ни­ка. Так ось, у ли­пні 1941 ро­ку ще до ні­ме­цької оку­па­ції Олев­ська Жи­то­мир­ський об­ком КП(б)У в Олев­сько­му ра­йо­ні ство­рив пар­ти­зан­ський за­гін іме­ні Ча­па­є­ва з 260 осіб із зав­да­н­ням ди­вер­сій­но-під­рив­ної ді­яль­но­сті. Ко­ман­ди­ром йо­го бу­ло при­зна­че­но на­чаль­ни­ка рай­від­ді­лу НКВС Ла­пши­на, а ко­мі­са­ром — се­кре­та­ря рай­ко­му КП(б)У Во­з­бран­но­го. Пі­сля «оку­па­ції» Олев­ська 5 сер­пня 1941 ро­ку цей за­гін і на­да­лі пе­ре­бу­вав в Олев­ську. Ці­ка­во, яку вла­ду він пред­став­ляв на «оку­по­ва­ній» нім­ця­ми Олев­щи­ні?

«Та не вла­ду він пред­став­ляв, — па­ри­рує Ана­то­лій Ка­вун, — а справ­жній Рух опо­ру фа­шист­ським оку­пан­там, за ви­зна­че­н­ням «Ен­ци­кло­пе­дії істо­рії Укра­ї­ни». Ов­ва! І в чо­му ж по­ля­гав цей опір? А ось у чо­му: не да­вав сі­чо­ви­кам Та­ра­са Буль­би-Бо­ров­ця 15 сер­пня 1941 ро­ку ово­ло­ді­ти мі­стом Олев­ськом. А ко­ли це не вда­ло­ся зро­би­ти, то 11 ве­ре­сня пі­ді­рвав фар­фо­ро­вий за­вод і йо­го еле­ктро­стан­цію, 13 жов­тня — млин, 29 жов­тня — ма­сло­за­вод! Але ж фа­шист­ських оку­пан­тів у мі­сті не бу­ло, а тіль­ки мир­не на­се­ле­н­ня і буль­бів­ський за­гін, що про­го­ло­сив тут укра­їн­ську вла­ду.

Кан­ди­дат на­ук ціл­ком сер­йо­зно до­во­дить, що Буль­ба-Бо­ро­вець — це пред­став­ник гі­тле­рів­сько-фа­шист­ської вла­ди, адже мав по­свід­че­н­ня ко­мен­дан­та слу­жби без­пе­ки Сар­нен­сько­го та Олев­сько­го окру­гів, одер­жав до­звіл на тво­ре­н­ня спец­за­го­ну «По­лі­ська Січ» для очи­ще­н­ня По­ліс­ся від чер­во­них пар­ти­за­нів, груп НКВС, ком­пар­тій­них ке­рів­ни­ків, йо­го за­гін «ство­ри­ли», «озбро­ї­ли» гі­тле­рів­ці!

Ви зна­є­те, лю­ди­на, яка не­о­бі­зна­на з ре­аль­ним ста­ном справ, під на­ти­ском та­ких ар­гу­мен­тів кан­ди­да­та на­ук мо­же по­ві­ри­ти усьо­му ска­за­но­му, як ни­ні біль­шість ро­сі­ян під на­ти­ском там­те­шньої те­ле­про­па­ган­ди щи­ро ві­рить, що в Укра­ї­ні фа­шист­ська вла­да, про­ти якої тре­ба ве­сти вій­ну.

Справ­ді, Буль­ба-Бо­ро­вець мав до­мов­ле­но­сті з ні­ме­цьким вій­сько­вим ко­ман­ду­ва­н­ням про те, що він очо­лить укра­їн­ську по­лі­цію у Сар­нен­сько­му та Олев­сько­му окру­гах, яка за­без­пе­чить по­ря­док на По­ліс­сі, очи­стить йо­го від біль­шо­ви­ків. Справ­ді він одер­жав від ко­ман­ду­ва­ча 213-ї ти­ло­вої ди­ві­зії ге­не­ра­ла Кі­цін­ге­ра до­звіл на тво­ре­н­ня спец­за­го­ну з екс­те­ри­то­рі­аль­ним пра­вом дії «По­лі­ська Січ». Це, вла­сне, і все, що одер­жав Буль­ба-Бо­ро­вець від нім­ців. Да­лі Ана­то­лій Ка­вун пе­ре­ги­нає па­ли­цю, ствер­джу­ю­чи, що нім­ці «ство­ри­ли», «озбро­ї­ли» УПА «По­лі­ська Січ». Оче­ви­дно, свід­че­н­ням ство­ре­н­ня вій­сько­во­го формування мав би бу­ти на­каз про при­зна­че­н­ня ко­ман­ди­рів від­ді­лів, за­без­пе­че­н­ня осо­бо­во­го скла­ду кон­кре­тни­ми ви­да­ми зброї, обмун­ди­ру­ва­н­ням, хар­ча­ми, зар­пла­тою і т. п. На пре­ве­ли­кий жаль, кан­ди­дат на­ук та­ко­го до­ку­мен­та не по­ка­зує, зре­штою, як і жо­дно­го ін­шо­го. Але, як свід­чить буль­бів­ський «За­кон укра­їн­сько­го пар­ти­за­на» 1941 ро­ку, що збе­рі­га­є­ться в Цен­траль­но­му дер­жар­хі­ві ви­щих ор­га­нів вла­ди Укра­ї­ни: «Зброю, одяг, хар­чу­ва­н­ня і вся­ке ін­ше по­ста­ча­н­ня укра­їн­ська пар­ти­зан­ка здо­бу­ва­ла тіль­ки дво­ма шля­ха­ми 1) шля­хом роз­збро­є­н­ня во­ро­гів...2)шля­хом до­бро­віль­ної до­по­мо­ги ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня».

«Пі­шли в рух со­ки­ри, ві­хоть»

Із за­ви­дною на­по­ле­гли­ві­стю остан­нім ча­сом на­ма­га­є­ться при­ни­зи­ти роль Буль­би-Бо­ров­ця та йо­го зброй­них фор­му­вань у на­ціо­наль­но-ви­зволь­но­му ру­сі на­у­ко­вий пра­ців­ник Рів­нен­сько­го обла­сно­го кра­є­знав­чо­го му­зею Ігор Мар­чук. Зокре­ма, у сво­їй кни­зі «По­лі­ська Січ» (2016), яку ви­дав у спів­ав­тор­стві з учи­те­лем Рів­нен­сько­го НВК №12 На­та­лі­єю Мар­чук, він спо­тво­рює стру­кту­ру УПА «По­лі­ська Січ», при­мен­шує кіль­кість її во­я­ків. Так, до УПА «По­лі­ська Січ» не вклю­чає укра­їн­ської мі­лі­ції, яка ді­я­ла у де­ся­тках сіл пів­ні­чно-схі­дної Рів­нен­щи­ни та пів­ні­чно-за­хі­дної ча­сти­ни Жи­то­мир­щи­ни, до­по­ма­га­ла фор­му­ва­ти спе­ці­аль­ні ру­хо­мі со­тні та ку­ре­ні сі­чо­ви­ків, по­ста­ча­ла ту­ди свої ка­дри, про що пи­шуть у сво­їх на­у­ко­вих роз­від­ках до­ктор істо­ри­чних на­ук Сер­гій Стель­ни­ко­вич та кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук Оле­ксандр Да­ро­ва­нець.

На Та­ра­са Буль­бу-Бо­ров­ця по­кла­дає про­ви­ну за роз­па­лю­ва­н­ня укра­їн­сько­поль­сько­го про­ти­сто­я­н­ня на Во­ли­ні ни­ні­шній го­ло­ва Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті Во­ло­ди­мир В’ятро­вич. Про це він пи­ше у сво­їй кни­зі «Дру­га поль­сько-укра­їн­ська вій­на 1942-1947», а та­кож роз­по­від­ає на укра­їн­сько­му те­ле­ба­чен­ні. І це в той час, ко­ли на­віть про­від­ні до­слі­дни­ки ці­єї теми з Поль­щі ствер­джу­ють, що не існує пов­но­цін­них до­ку­мен­тів про участь буль­бів­ців у на­па­дах на по­ля­ків. Сам по­лі­ський ота­ман у ли­сті до Про­во­ду ОУН(б) від 25 бе­ре­зня 1943 ро­ку за­су­джу­вав їх і ні­ко­ли не до­лу­чав­ся. Ось цитата з цьо­го ли­ста: «Поль­ське пи­та­н­ня. На зга­да­ній на­шій на­ра­ді 21.1.1943 р. ця спра­ва бу­ла все­бі­чно обго­во­ре­на. Тим ча­сом, за­мість до­три­му­ва­ти­ся уста­ле­ної та­кти­ки, Ор­га­ні­за­ція (тоб­то ОУН(б). — Авт.) в остан­ніх днях від­кри­ла для українців ще один фронт — поль­ський. Пі­шли в рух со­ки­ри, ві­хоть. Ви­ру­бу­ю­ться та ви­ві­шу­ю­ться ці­лі ро­ди­ни і ви­па­лю­ю­ться поль­ські осе­лі. «Со­кир­ни­ки» ви­ру­бу­ють та ви­ві­шу­ють га­не­бно без­бо­рон­них жі­нок і ді­тей, а поль­ський бо­є­вий актив по­хо­вав­ся по лі­сах і ор­га­ні­зу­є­ться в кон­тр­удар­ні бан­ди, які по­чи­на­ють від­пла­тні акції на укра­їн­сько­му на­се­лен­ні».

Як ба­чи­мо, ро­бо­ти з від­ро­дже­н­ня сві­тлої пам’яті про по­лі­сько­го ота­ма­на не­по­ча­тий край. А без неї уві­чне­н­ня йо­го обра­зу, зро­зумі­ло, бу­де фаль­ши­вим. На пре­ве­ли­кий жаль, де­пу­та­ти ви­рі­ши­ли рік Та­ра­са Буль­би-Бо­ров­ця по­ча­ти з остан­ньо­го.

Ро­бо­ти з від­ро­дже­н­ня сві­тлої пам’яті про по­лі­сько­го ота­ма­на — не­по­ча­тий край. А без неї уві­чне­н­ня йо­го обра­зу бу­де фаль­ши­вим.

Ота­ман із дру­жи­ною, че­шкою з Лу­цька Ан­ною Опо­чен­ською. 1941рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.