КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №27

Ukrayina Moloda - - Тб-вівторок -

По го­ри­зон­та­лі:

3. На­ро­дний де­пу­тат, ко­ли­шній адво­кат Юлії Ти­мо­шен­ко. 8. Іта­лій­ська ор­га­ні­зо­ва­на зло­чин­ність. 9. Ри­ба з ро­ди­ни осе­тро­вих, яка жи­ве у прі­сних во­дах. 11. Яр, по­ро­слий лі­сом, ча­гар­ни­ком. 13. Бри­тан­ська зо­ло­та мо­не­та, яка бу­ла в обі­гу в часи Шер­ло­ка Холм­са. 15. Уро­чи­стий хва­ле­бний вірш на честь осо­би чи яко­їсь по­дії. 16. Одне з імен Бо­га-отця в хри­сти­ян­стві. 17. По­лі­ська на­зва ру­чно­го тка­цько­го вер­ста­та. 18. Під­зем­ний жи­тель, який ледь не став чо­ло­ві­ком Дюй­мо­во­чки. 20. Афри­кан­ська кра­ї­на. 22. Гол­лі­вуд­ський актор, зір­ка філь­мів «Кра­ле­чка» та «Сом­мерс­бі». 23. Ім’я го­лов­но­го ге­роя по­е­ми Та­ра­са Шев­чен­ка «Гай­да­ма­ки». 24. Ізра­їль­ський пар­ла­мент. 26. Ме­тро. 29. Аме­ри­кан­ський збро­яр, ви­на­хі­дник ре­воль­ве­ра. 30. Офі­цер­ський чин ка­пі­та­на в цар­ській ка­ва­ле­рії та жан­дар­ме­рії. По вер­ти­ка­лі:

1. Кра­ї­на, де існує одна з най­біль­ших укра­їн­ських ді­а­спор. 2. Острів­на дер­жа­ва бі­ля Гре­ції, ві­до­ма ку­рор­та­ми та офшор­ни­ми зо­на­ми. 4. Об’єкт тор­гів на ау­кціо­ні. 5. Про­дукт, який бу­ває без­ко­штов­ним у ми­шо­лов­ці. 6. Ко­ли­шній лі­дер Тур­кме­ні­ста­ну, про­зва­ний Тур­кмен­ба­ші. 7. Укра­їн­ський пи­сьмен­ник, по­ет, пе­ре­кла­дач, зму­ше­ний си­му­лю­ва­ти бо­же­ві­л­ля, а пі­зні­ше – емі­гру­ва­ти на За­хід. 9. За Ді­о­до­ром – син Зев­са, від яко­го по­хо­дять пле­ме­на, що на­се­ля­ли сте­пи Пів­ні­чно­го При­чор­но­мор’я. 10. За­хист на ру­ків’ї шпа­ги чи ра­пі­ри. 12. Пе­ред­смер­тні су­до­ми. 14. Кри­ва ту­ре­цька ша­бля. 16. Мі­сто-дер­жа­ва у Пів­ден­но-Схі­дній Азії. 18. По­зи­ка. 19. Вну­трі­шнє при­мі­ще­н­ня ко­ра­бля між па­лу­бою і дни­щем. 20. Бі­лий ве­дме­дик із одно­ймен­но­го ди­тя­чо­го муль­ти­ка. 21. Лі­тня жін­ка в Іспа­нії і де­яких ін­ших кра­ї­нах, яка сте­жить за по­ве­дін­кою, мо­раль­ні­стю мо­ло­дої жін­ки-дво­рян­ки. 25. Один із трьох ро­дів лі­те­ра­ту­ри. 27. Озе­ро в Ка­на­ді та США, че­твер­те за пло­щею у гру­пі Ве­ли­ких Озер і п’яте за об’ємом. 28. «За­плі­чних справ май­стер» у се­ре­дньо­ві­чній ін­кві­зи­ції.

У зв’яз­ку зi свя­тко­ви­ми ви­хiдни­ми на­сту­пний но­мер «Укра­ї­ни мо­ло­дої» ви­йде у вiв­то­рок, 13 бе­ре­зня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.