Всіх че­ка­ють удо­ма

СБУ за­кли­кає до­бро­віль­но від­мов­ля­ти­ся від уча­сті у не­за­кон­них зброй­них фор­му­ва­н­нях

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Те­тя­на МІ­ЩЕН­КО

Ро­сій­сько-оку­па­цій­ні вій­ська про­дов­жу­ють по­ру­шу­ва­ти умо­ви без­стро­ко­во­го при­пи­не­н­ня во­гню в ра­йо­ні АТО. Ли­ше впро­довж до­би 11 бе­ре­зня здій­сни­ли чо­ти­ри об­стрі­ли по­зи­цій укра­їн­ських за­хи­сни­ків.

Зокре­ма, на Лу­ган­сько­му на­прям­ку про­тив­ник iз гр­ана­то­ме­тів та ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів вів во­гонь по на­ших укрі­пле­н­нях у ра­йо­ні на­се­ле­них пун­ктів Тро­ї­цьке, Лу­ган­ське та Но­во­зва­нів­ка.

На До­не­цько­му на­прям­ку бо­йо­ви­ки ро­сій­сько-оку­па­цій­них військ iз ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів та стрі­ле­цької зброї об­стрі­ля­ли си­ли АТО в ра­йо­ні на­се­ле­но­го пун­кту Вер­хньо­то­ре­цьке.

Під час ви­ко­на­н­ня бо­йо­вих зав­дань 11 бе­ре­зня за­ги­нув один укра­їн­ський вій­сько­во­слу­жбо­вець. Ще троє за­хи­сни­ків отри­ма­ли по­ра­не­н­ня.

Тим ча­сом Слу­жба без­пе­ки Укра­ї­ни в рам­ках спе­ці­аль­ної про­гра­ми «На те­бе че­ка­ють вдо­ма» здій­снює за­хо­ди що­до по­вер­не­н­ня на під­кон­троль­ну Укра­ї­ні те­ри­то­рію та звіль­не­н­ня від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті гро­ма­дян, які до­бро­віль­но від­мо­ви­ли­ся від уча­сті у не­за­кон­них зброй­них фор­му­ва­н­нях ро­сій­сько-оку­па­цій­них військ.

Про­гра­ма діє з 18 сер­пня 2015 ро­ку. За­га­лом нею ско­ри­ста­ли­ся уже 200 осіб. Із них звіль­не­но від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті су­да­ми — 125, від від­бу­ва­н­ня по­ка­ра­н­ня — 9.

«На вій­ну важ­ко йти, а ще важ­че по­вер­та­ти­ся з неї. Від­кинь страх — по­вер­тай­ся! На те­бе че­ка­ють удо­ма!» — та­кий сло­ган кам­па­нії по­вер­не­н­ня «блу­дних си­нів», які не вчи­ни­ли осо­бли­во важ­ких зло­чи­нів.

Че­ка­ють удо­ма всіх, хто за­хи­щає Укра­ї­ну від оку­пан­тів і се­па­ра­ти­стів!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.