Еко­ло­гі­чно чи­стий від­по­чи­нок

В Оча­ко­ві та Ми­ко­ла­є­ві пля­жі при­би­ра­ти­муть ма­ши­ни

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА

Ка­жуть: го­туй­ся до лі­тньо­го від­по­чин­ку не пі­зні­ше, ніж ран­ньою ве­сною. Ві­тчи­зня­ні пів­ден­ні ку­рор­тні мі­ста вже пе­ре­йма­ю­ться ку­пів­лею зру­чної в об­слу­го­ву­ван­ні те­хні­ки, за до­по­мо­гою якої лег­ко очи­щу­ва­ти пля­жний пі­сок від по­бу­то­вих від­хо­дів. Справ­жні­ми піо­не­ра­ми у цій спра­ві ста­ла слу­жба бла­го­устрою мі­ста Оча­ків, яка за­ку­пи­ла но­ві ма­ши­ни в Іта­лії ще на по­ча­тку 2018 ро­ку. Пі­зні­ше до та­кої іні­ці­а­ти­ви ви­рі­ши­ли при­єд­на­ти­ся й ко­ле­ги з Ми­ко­ла­є­ва, про­по­зи­ція про­лу­на­ла від но­во­при­зна­че­но­го ди­ре­кто­ра «Агент­ства роз­ви­тку Ми­ко­ла­є­ва» Ві­та­лія Во­ро­но­ва.

Як ін­фор­мує сайт за­ку­пі­вель «Про­зор­ро», тен­дер­ний ау­кціон із за­ку­пів­лі пля­жно­при­би­раль­ної те­хні­ки для мі­ста Оча­ків від­був­ся дру­го­го бе­ре­зня, а пе­ре­мож­цем ста­ла фір­ма з Оде­си «Фор­вар­д­груп». Спо­ча­тку в ау­кціо­ні взя­ли участь п’ять фірм, але про­по­зи­ція пе­ре­мож­ця ви­яви­ла­ся най­ви­гі­дні­шою (375 ти­сяч гри­вень при по­ча­тко­вій вар­то­сті у 500 ти­сяч гри­вень).

«На по­ча­тку ни­ні­шньо­го ро­ку де­пу­та­ти мі­ськра­ди схва­ли­ли рі­ше­н­ня про ви­ді­ле­н­ня з мі­сько­го бю­дже­ту трьох міль­йо­нів гри­вень на ре­монт до­ріг, а та­кож двох iз по­ло­ви­ною міль­йо­нів на по­ку­пку но­вої те­хні­ки з ме­тою бла­го­устрою мі­ста, — роз­по­вів за­сту­пник ме­ра мі­ста Оле­ксій Ва­ськов. — Спо­ді­ва­є­мо­ся, що но­вий ку­рор­тний се­зон при­не­се до­хід ви­щий, аніж це бу­ло у 2017 ро­ці, що й до­зво­лить нам оку­пи­ти це ко­ри­сне при­дба­н­ня».

Ке­рів­ни­цтво Ми­ко­ла­є­ва та­кож зна­йшло фі­нан­со­ву мо­жли­вість для за­ку­пів­лі не­об­хі­дних агре­га­тів, хо­ча вар­тість ко­жної та­кої ма­ши­ни ста­но­вить більш ніж 400 ти­сяч гри­вень.

Те­хні­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки «при­би­раль­ни­ка пля­жу» до­зво­ля­ють за го­ди­ну очи­сти­ти пі­сок на пло­щі по­над один кі­ло­метр. По­ту­жність чу­до-ма­ши­ни до­зво­ляє які­сно чи­сти­ти пі­сок на­віть на гли­би­ні до двад­ця­ти сан­ти­ме­трів. Пра­цює те­хні­ка за ду­же про­стою схе­мою: на­ві­сний при­стрій вста­нов­лю­ють на мі­ні-тра­ктор, який крок за кро­ком які­сно про­сі­ває весь пі­сок че­рез осо­бли­ве ве­ли­ке си­то. У цьо­му ко­ши­ку за­ли­ша­ю­ться всі не­до­пал­ки та ін­ше смі­т­тя, а чи­стень­кий пі­сок по­вер­та­є­ться на своє мі­сце.

На­га­да­є­мо, ви­со­ка вар­тість ви­ве­зе­н­ня смі­т­тя при­зво­дить до то­го, що по­бу­то­ві від­хо­ди з пля­жів ви­во­зять украй рід­ко. Пля­жний пі­сок, який бу­кваль­но «за­би­тий» не­до­пал­ка­ми та ін­шим дрі­бним смі­т­тям, силь­но по­гір­шує якість від­по­чин­ку, від­штов­ху­ю­чи ту­ри­стів від мі­сце­вих ку­рор­тних зон. Утім улі­тку ни­ні­шньо­го ро­ку від­по­чи­валь­ни­ки змо­жуть отри­ма­ти еко­ло­гі­чно чи­сту за­сма­гу на чи­сто­му пі­со­чку як в Оча­ко­ві, так i в Ми­ко­ла­є­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.