Бран­ці «бла­го­дій­ни­ків»

У Хар­ко­ві на­силь­но три­ма­ли у не­люд­ських умо­вах біль­ше 200 лю­дей з ал­ко­голь­ною та нар­ко­ти­чною за­ле­жні­стю

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ

У при­ва­тно­му бу­дин­ку, роз­та­шо­ва­но­му в Не­ми­шлян­сько­му ра­йо­ні Хар­ко­ва, пра­во­охо­рон­ці ви­яви­ли ре­а­бі­лі­та­цій­ний за­клад, що біль­ше схо­жий на стра­шну в’язни­цю. У не­ве­ли­ких кім­на­тах без по­бу­то­вих зру­чно­стей, де ле­две вмі­ща­ю­ться дво­яру­сні ліж­ка, тут утри­му­ва­ли по­над 30 лю­дей.

По­тра­пи­ли во­ни сю­ди рі­зни­ми шля­ха­ми, але пе­ре­ва­жно з бла­го­сло­ве­н­ня рі­дних, які що­мі­ся­ця пла­ти­ли за «лі­ку­ва­н­ня» від 3 до 8 ти­сяч гри­вень. Обра­ти са­ме та­кий шлях по­ря­тун­ку їх спо­ну­ка­ла ре­кла­ма, де за­снов­ни­ки цен­тру га­ран­ту­ва­ли зці­ле­н­ня мо­ли­тва­ми під па­тро­на­том одні­єї з ре­лі­гій­них гро­мад мі­ста. Бу­ли там і па­ці­єн­ти, які й до­сі не зна­ють, як сю­ди по­тра­пи­ли. Не ви­клю­че­но, що їх на­силь­но за­бра­ли з ву­ли­ці. В основ­но­му йде­ться про мо­ло­дих чо­ло­ві­ків та жі­нок, ві­ком від 25 до 45 ро­ків.

«Пі­сля то­го, як лю­ди по­тра­пля­ли до цьо­го бу­дин­ку, в них за­би­ра­ли те­ле­фо­ни, до­ку­мен­ти й біль­ше не ви­пу­ска­ли, — по­ві­до­ми­ла прес-се­кре­тар про­ку­ро­ра обла­сті Ві­та Ду­бо­вик. — Цю бу­дів­лю орен­ду­ва­ла ор­га­ні­за­ція «Бла­го­дій­ний фонд». За офі­цій­ни­ми да­ни­ми, во­ни не ма­ли до­ку­мен­тів, які б до­зво­ля­ли на­да­ва­ти ме­ди­чну до­по­мо­гу».

По­ки­ну­ти центр па­ці­єн­ти не ма­ли змо-

ги. На две­рях бу­дин­ку — зам­ки, на ві­кнах — ре­ші­тки, у дво­рі — охо­ро­на. Де­хто з цих лю­дей не був на ву­ли­ці біль­ше ро­ку. За най­мен­шу про­ви­ну утри­ман­ців жор­сто­ко би­ли. Те­ле­фо­ну­ва­ти близь­ким до­зво­ля­ло­ся ду­же рід­ко і ви­ня­тко­во у при­су­тно­сті на­став­ни­ків.

У при­мі­щен­ні зна­йшли і фарм­пре­па­ра­ти, при­зна­че­н­ня яких на­ра­зі до­слі­джу­ють у ла­бо­ра­то­рії. В основ­но­му ж, «лі­ку­ва­ли» не­скін­чен­ни­ми мо­ли­тва­ми, ре­лі­гій­ни­ми обря­да­ми і за­лі­зною ди­сци­плі­ною.

Як з’ясу­ва­ло­ся, го­спо­ди­ня­ми «Бла­го­дій­но­го фон­ду» є дві жін­ки, що про­жи­ва­ють не в Хар­ко­ві. Пра­во­охо­рон­ці вже від­кри­ли кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за ста­т­тя­ми — не­за­кон­не по­збав­ле­н­ня во­лі та не­за­кон­не за­во­ло­ді­н­ня па­спор­том гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни. У хо­ді слід­ства та­кож з’ясу­ва­ло­ся, що зга­да­ні «бла­го­дій­ни­ці» опі­ку­ва­ли­ся у мі­сті що­най­мен­ше п’ятьма ана­ло­гі­чни­ми цен­тра­ми, де на мо­мент об­шу­ку пе­ре­бу­ва­ло 230 осіб. Пе­ре­ва­жно йде­ться про при­ва­тні бу­дин­ки з кім­на­та­ми роз­мі­ром 9-10 ква­дра­тних ме­трів, ку­ди «ря­тів­ни­ки» при­му­дря­ли­ся вти­сну­ти по 8 чо­ло­вік. Се­ред па­ці­єн­тів не­ма­ло лю­дей, що хво­рі на ге­па­тит, ту­бер­ку­льоз та ВІЛ-ін­фе­кції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.