Бу­е­нос Ді­ас!

На Ку­бі обра­ли но­вий пар­ла­мент, а за мі­сяць ста­не ві­до­ме ім’я но­во­го гла­ви дер­жа­ви

Ukrayina Moloda - - Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

У не­ді­лю на Ку­бі від­бу­ли­ся ви­бо­ри до На­ціо­наль­ної асам­блеї на­ро­дної вла­ди (пар­ла­мент у). За офі­цій­ни­ми да­ни­ми, участь у го­ло­су­ван­ні взя­ли по­над 68% з більш ніж во­сьми міль­йо­нів ку­бин­ців iз пра­вом го­ло­су. Та­кож ме­шкан­ці остро­ва оби­ра­ли де­пу та­тів асам­блей на­ро­дної вла­ди у про­він­ці ях к раї ни.

На­ра­зі три­ває під­ра­ху­нок го­ло­сів. Але ре­зуль­тат і т а к ві до­мий з а з да­ле­гідь, бо на 605 де­пу тат­ських ман­да­тів пре­тенд ува­ла то­чно та­ка ж кіль­кість кан­ди­да­тів. Тоб­то ви­бо­ри без ви­бо­ру, але во­ни все ж ма­ють зна­че­н­ня, оскіль­ки є своє­рі­дною пе­ре­вір­кою для вла­ди пе­ред за­пла­но­ва­ни­ми на 19 кві­тня ви­бо­ра­ми спад­ко­єм­ця го­ло­ви Дер­жав­ної ра­ди та Ра­ди мі­ні­стрів Ку­би, 86-рі­чно­го Ра­у­ля Ка­стро.

Ра­уль Ка­стро ще 2013 ро­ку за­явив, що не бра­ти­ме уча­сті у ви­бо­рах 2018 ро­ку, тоб­то те­пер зрі­ка­є­ться вла­ди. Ви­бо­ри но­во­го ку­бин­сько­го лі­де­ра від­бу­ва­ти­му­ться на­сту­пним чи­ном. 19 кві­тня но­вий пар­ла­мент на сво­є­му пер­шо­му за­сі­дан­ні обе­ре чле­нів Дер­жав­ної ра­ди Ку­би, які, в свою чер­гу, на­звуть но­во­го гла­ву ку­бин­ської дер­жа­ви.

Зви­чай­но, що від де­пу та­тів май­же ні­чо­го не за­ле­жить, бо сце­на­рій та пер­со­на­лії вже роз­пи­са­ні ви­щим пар­тій­ним ке­рів­ни­цтвом Ку­би. І вже на­зва­но прі­зви­ще наст упни­ка Ка­стро. Ним має ста­ти 57-рі­чний пер­ший заст упник очіль­ни­ка Дер­жра­ди Ку­би Мі­гель Ді­ас-Ка­нель, ін­же­нер за осві­тою та ко­ли­шній мі­ністр осві­ти. Якщо це ста­не­ться, то впер­ше за май­же 60 ро­ків кра­ї­ну очо­лить пред­став­ник но­во­го по­ко­лі­н­ня по­лі­ти­ків. Від но­во­го лі­де­ра очі­ку­ють, що він про­ве­де в кра­ї­ні да­ле­к­ося­жні еко­но­мі­чні ре­фор­ми та за­про­ва­дить шир­ші гро­ма­дянськ і с во­бо­ди.

Лі­дер ку­бин­ської ре­во­лю­ції Фі­дель Ка­стро по­мер 25 ли­сто­па­да 2016 ро­ку у ві­ці 90 ро­ків. 2006 ро­ку, пі­сля 47 ро­ків пе­ре­бу­ва­н­ня у вла­ді, він за­ли­шив свою по­са­ду, а но­вим го­ло­вою Дер­жра­ди Ку­би став йо­го брат Ра­уль. Те­пер на­ста­ла чер­га і Ра­у­ля, хо­ча він фор­маль­но за­ли­ша­ти­ме­ться гла­вою прав­ля­чої Ко­му­ні­сти­чної пар­тії до її на­сту­пно­го з’їзду у 2021 ро­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.