У Ки­таї з’явив­ся но­вий Мао

Чин­ний гла­ва кра­ї­ни здо­був пра­во пе­ре­оби­ра­ти­ся на не­о­бме­же­ну кіль­кість ка­ден­цій

Ukrayina Moloda - - Світ - Ігор ВІТОВИЧ

У Пе­кі­ні з 5 бе­ре­зня три­ва­ють що­рі­чні все­ки­тай­ські збо­ри на­ро­дних пред­став­ни­ків. Фор­маль­но, це се­сія пар­ла­мен­ту, на яку близь­ко трьох ти­сяч де­ле­га­тів зби­ра­ю­ться раз на рік, а на­справ­ді, це ма­сов­ка, уча­сни­ки якої слу­хня­но схва­лю­ють про­по­зи­ції, що бу­ли роз­ро­бле­ні за­зда­ле­гідь ке­рів­ною вер­хів­кою Ко­му­ні­сти­чної пар­тії Ки­таю.

Чи не го­лов­не рі­ше­н­ня з’їзду бу­ло про­го­ло­со­ва­не в не­ді­лю, 11 бе­ре­зня. Все­ки­тай­ські збо­ри на­ро­дних пред­став­ни­ків ска­су­ва­ли ча­со­ві обме­же­н­ня для пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді го­ло­ви КНР. За від­по­від­ні змі­ни до Кон­сти­ту­ції про­го­ло­су­ва­ли 2 тис. 958 чле­нів пар­ла­мен­ту. Ли­ше два го­ло­си про­зву­ча­ли «про­ти», а троє осіб утри­ма­лись від го­ло­су­ва­н­ня, по­ві­дом­ляє аген­ція «Франс Пресс». До­сі го­ло­ва КНР міг обі­йма­ти по­са­ду ли­ше два тер­мі­ни по п’ять ро­ків. Прийня­та по­прав­ка ска­со­вує си­сте­му, яку за­про­ва­див ко­ли­шній ки­тай­ський лі­дер Ден Ся­о­пін у 1982 ро­ці, спря­мо­ва­ну на за­по­бі­га­н­ня по­вер­нен­ню на­дмір­но­стей ди­кта­ту­ри. Це пер­ша прав­ка Кон­сти­ту­ції КНР за остан­ні 14 ро­ків.

25 лю­то­го офі­цій­на ки­тай­ська аген­ція но­вин «Сінь­хуа» по­ві­до­ми­ла, що Ко­му­ні­сти­чна пар­тія Ки­таю за­про­по­ну­ва­ла ви­лу­чи­ти з Кон­сти­ту­ції по­ло­же­н­ня, що обме­жує пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді пре­зи­ден­та дво­ма тер­мі­на­ми. Чин­ний ки­тай­ський лі- дер Сі Цзі­ньпін прийняв вла­ду 2012 ро­ку, йо­го ро­з­гля­да­ють як най­впли­во­ві­шо­го лі­де­ра Ки­таю за де­ся­ти­лі­т­тя. У жов­тні ми­ну­ло­го ро­ку Ком­пар­тія за­твер­ди­ла йо­го го­ло­вою КНР на дру­гий п’яти­рі­чний тер­мін.

Змі­на Кон­сти­ту­ції Ки­таю до­зво­лить Сі Цзі­ньпі­ну за­ли­ша­ти­ся у вла­ді і пі­сля 2023 ро­ку. 64-рі­чний Сі Цзі­ньпін та­кож є ге­не­раль­ним се­кре­та­рем ЦК Ком­пар­тії, а з 2013 ро­ку — ще й гла­вою Цен­траль­ної вій­сько­вої ра­ди. Тер­мін пе­ре­бу­ва­н­ня на цих по­са­дах не обме­же­ний.

Про те, що Сі Цзі­ньпін не зби­ра­є­ться скла­да­ти з се­бе пов­но­ва­же­н­ня, впер­ше за­го­во­ри­ли во­се­ни 2017 ро­ку. То­ді на з’їзді КПК лі­дер кра­ї­ни всу­пе­реч очі­ку­ва­н­ням не на­звав прі­зви­ща сво­го спад­ко­єм­ця. То­ді ж до ста­ту­ту Ком­пар­тії бу­ло вне­се­но по­ня­т­тя «ба­че­н­ня со­ці­а­лі­зму Сі Цзі­ньпі­на». Та­ко­го до­сі за жи­т­тя удо­сто­ю­вав­ся ли­ше Мао Дзе­дун.

Пі­сля ухва­ли но­вої Кон­сти­ту­ції Ки­таю в 1982 ро­ці всі по­пе­ре­дни­ки Сі Цзі­ньпі­на за­ли­ша­ли­ся на по­са­ді гла­ви КНР не біль­ше 10 ро­ків. Те­пер цей прин­цип за­по­бі­га­н­ня ство­рен­ню куль­ту особи ска­со­ва­ний.

У ки­тай­ських со­ці­аль­них ме­ре­жах но­ви­на про за­про­ва­дже­н­ня та­ко­го кро­ку ста­ла при­во­дом для чи­слен­ної кри­ти­ки: ко­ри­сту­ва­чі по­рів­ню­ва­ли про­по­но­ва­не но­во­вве­де­н­ня з прав­лі­н­ням пів­ні­чно­ко­рей­ської ди­на­стії та вста­нов­ле­н­ням ди­кта­тор­сько­го ре­жи­му. Уряд від­ре­а­гу­вав на це акти­ві­за­ці­єю дер­жав­ної про­па­ган­ди та бло­ку­ва­н­ням ста­тей із будь-якою кри­ти­кою.

У сві­ті рі­ше­н­ня Сі Цзи­ньпі­на ста­ти до­ві­чним лі­де­ром кра­ї­ни під­три­мав ли­ше президент США До­нальд Трамп. Як по­ві­дом­ляє Сі-Ен-Ен, він по­хва­лив гла­ву КНР за рі­ше­н­ня ста­ти «по­жит­тє­вим пре­зи­ден­том» і на­віть за­про­ну­вав за­про­ва­ди­ти та­кий до­свід у США. Бри­тан­ська пре­са, нав­па­ки, пи­ше про по­вер­не­н­ня ди­кта­ту­ри в Ки­таї, а га­зе­та «Нью-Йорк Таймс» за­зна­чає в ре­да­кцій­ній стат­ті, що КНР від­вер­та­є­ться від За­хо­ду і за­чи­ня­є­ться в со­бі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.