НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Світ -

ЄС про­дов­жив сан­кції

Єв­ро­со­юз 12 бе­ре­зня по­дов­жив ін­ди­ві­ду­аль­ні сан­кції за під­рив і за­гро­зу те­ри­то­рі­аль­ній ці­лі­сно­сті, су­ве­ре­ні­те­ту і не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. Про це йде­ться в по­ві­дом­лен­ні Ра­ди ЄС. Сан­кції по­дов­же­но на пів­ро­ку — до 15 ве­ре­сня 2018 ро­ку. Обме­жу­валь­ні за­хо­ди скла­да­ю­ться із за­мо­ро­жу­ва­н­ня ра­хун­ків і за­бо­ро­ни на в’їзд. Во­ни сто­су­ю­ться 150 осіб і 38 ком­па­ній із РФ.

Єв­ро­пол упер­ше очо­лить жін­ка

Із 1 трав­ня Єв­ро­пол очо­лить го­ло­ва бель­гій­ської по­лі­ції Ка­трін де Боль, по­ві­до­ми­ла в че­твер Ра­да ЄС. Во­на бу­де пер­шою жін­кою на цій по­са­ді. Тер­мін пов­но­ва­жень де Боль три­ва­ти­ме чо­ти­ри ро­ки. Во­на за­мі­нить бри­тан­ця Ро­ба Вейн­рай­та. Кан­ди­да­ту­ру бель­гій­ки під­три­ма­ли 28 дер­жав-чле­нів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.