Ди­тя­чі хво­ро­би де­мо­кра­тії

Як по­пу­лізм, де­ма­го­гія, вій­на ком­про­ма­тів і пра­во­вий ні­гі­лізм руй­ну­ють дер­жа­ву та чи є шанс «ви­лі­ку­ва­ти­ся»

Ukrayina Moloda - - Нація - Ва­силь БО­Г­ДАН, екс­перт з пи­тань без­пе­ки, ге­не­рал-лей­те­нант, пу­блі­цист

Ко­мусь на­ле­жить кре­а­тив­на за сим­во­лі­змом ідея роз­та­шу­ва­ти у дні пам’яті в аре­а­лі май­да­ну Не­за­ле­жно­сті ін­ста­ля­цію порт­ре­тів ге­ро­їв Ре­во­лю­ції гі­дно­сті 2013-2014 ро­ків по­ряд із ре­тро­спе­ктив­ним зо­бра­же­н­ням ді­я­чів ви­зволь­них зма­гань 1917-1921 рр. Огля­да­ю­чи та­кий ім­про­ві­зо­ва­ний пан­те­он Ве­ли­ких Гро­ма­дян Укра­ї­ни рі­зних епох, уко­тре пе­ре­ко­ну­є­шся — у нас є ге­ро­ї­чна істо­рія, пе­ре­мо­жні тра­ди­ції та ви­да­тні пред­став­ни­ки на­ції, які без­за­сте­ре­жно кла­дуть на жер­тов­ний ол­тар її сво­бо­ди осо­би­сте жи­т­тя. За­ми­слю­є­шся над при­чи­на­ми фа­таль­ної до­лі укра­їн­ської кня­жої до­би, ко­за­цьких пов­стань, Цен­траль­ної Ра­ди, Ге­тьма­на­ту, УНР, Ди­ре­кто­рій, ОУН-УПА, а та­кож над за­гроз­ли­ви­ми за мо­жли­ви­ми на­слід­ка­ми не­га­ра­зда­ми су­ча­сної Укра­ї­ни. Як не при­кро, але при­хо­диш до нев­ті­шно­го ви­снов­ку про те, що клю­чо­вим чин­ни­ком не­по­оди­но­ких по­ра­зок укра­їн­ців у бо­роть­бі за сво­бо­ду і вла­сну дер­жа­ву є пер­ма­нен­тне вну­трі­шнє вза­є­мо­по­бо­рю­ва­н­ня на ґрун­ті від­су­тно­сті на­ле­жної єд­но­сті се­ред елі­ти і на­ції. Хо­ча і люд­ство за­га­лом за ти­ся­чо­лі­т­тя сво­го існу­ва­н­ня стра­жда­ло та­кою ж не­ду­гою, що при­зво­ди­ло до за­ги­бе­лі ба­га­тьох зем­них ци­ві­лі­за­цій. З цьо­го при­во­ду ге­ній і про­рок Та­рас Шев­чен­ко у тво­рі «По­дра­жа­ніє 11 Псал­му» пи­сав: Мій Бо­же ми­лий, як то ма­ло Свя­тих лю­дей на сві­ті ста­ло. Один на дру­го­го ку­ють Кай­да­ни в сер­ці. А сло­ва­ми, Ме­до­то­чи­ви­ми уста­ми Ці­лу­ю­ться і ча­су ждуть. Чи швид­ко бра­та в до­мо­ви­ні З го­стей на цвин­тар по­не­суть? Утім, вра­хо­ву­ю­чи як роз­ви­ва­ю­ться по­дії в ата­ко­ва­ній ро­сій­ським агре­со­ром Ві­тчи­зні та мас­шта­бну еска­ла­цію зброй­но­го про­ти­сто­я­н­ня у рі­зних ре­гіо­нах пла­не­ти, схо­же, що ні в Укра­ї­ні, ні у сві­ті по­трі­бних уро­ків із по­пе­ре­дньо­го гір­ко­го до­сві­ду не ви­не­се­но.

На­ція — ста­ла, а вла­да тим­ча­со­ва

Із на­бли­же­н­ням пре­зи­дент­ських і пар­ла­мент­ських ви­бо­рів на­ціо­наль­ну де­мо­кра­тію все оче­ви­дні­ше охо­плює епі­де­мія ди­тя­чої хво­ро­би по­пу­лі­зму, де­ма­го­гії, вій­ни ком­про­ма­тів і пра­во­во­го ні­гі­лі­зму. Пі­дбу­рю­ва­ні Крем­лем і від­вер­ти­ми ко­ла­бо­ран­та­ми мар­гі­наль­ні по­лі­ти­чні си­ли, ци­ні­чно спе­ку­лю­ю­чи на об’єктив­них і суб’єктив­них тру­дно­щах кра­ї­ни, з ви­ко­ри­ста­н­ням про­ро­сій­ських ме­діа-ре­сур­сів на­ма­га­ю­ться впро­ва­джу­ва­ти в су­спіль­ну сві­до­мість кон­цепт згу­бно­сті стра­те­гі­чно­го єв­ро­а­тлан­ти­чно­го кур­су і ре­фор­му­ва­н­ня дер­жа­ви, псев­до­па­ци­фізм і ка­пі­ту­лянт­ство, роз­па­лю­ва­ти між­е­тні­чне та між­кон­фе­сій­не про­ти­сто­я­н­ня, ксе­но­фо­бію і ра­со­ву не­тер­пи­мість. Ме­тою по­ді­бних ре­ван­шист­ських акцій є де­ста­бі­лі­за­ція, де­зо­рі­єн­та­ція, де­з­ін­фор­ма­ція і де­мо­бі­лі­за­ція укра­їн­ської громади, сві­то­вої спіль­но­ти та бру­таль­на ком­про­ме­та­ція са­мої ідеї на пра­во існу­ва­н­ня Укра­їн­ської дер­жа­ви та на­ції.

Утім скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що в го­ни­тві за еле­кто­раль­ни­ми упо­до­ба­н­ня­ми рі­зної ідей­но­по­лі­ти­чної спря­мо­ва­но­сті вла­да не­о­ба­чно і ри­зи­ко­ва­но «попу­сти­ла віж­ки» адмі­ні­стра­тив­но-пра­во­во­го і кон­тр­ро­зві­ду­валь­но­го ре­жи­му в кра­ї­ні. Ін­ко­ли ві­двер­то не звер­тає ува­гу на оче­ви­дні по­ру­ше­н­ня за­ко­ну в захисті без­пе­ки та ін­те­ре­сів гро­ма­дян і дер­жа­ви. Галь­мує про­цес на­ціо­наль­но­го від­ро­дже­н­ня і ді­є­вої бо­роть­би з олі­гар­хі­чно-кла­но­вою за сво­єю при­ро­дою ко­ру­пці­єю. По­де­ку­ди уни­кає ви­ко­на­н­ня кри­ти­чно ва­жли­вих для без­пе­ки, обо­ро­ни, фі­нан­со­во-еко­но­мі­чно­го ста­ну кра­ї­ни та під­ви­ще­н­ня со­ці­аль­ної за­хи­ще­но­сті гро­ма­дян умов ва­жли­вих між­на­ро­дних угод. Фа­кти­чно допу­сти­ла в Укра­ї­ні мо­жли­вість ре­а­лі­за­ції Угор­щи­ною, Ру­му­ні­єю, Поль­щею не­о­ко­ло­ні­аль­ної за змі­стом і на­слід­ка­ми стра­те­гії пов­зу­чої оку­па­ції те­ри­то­рій, де про­жи­ває спо­рі­дне­ний етнос. По­ки ще спо­сте­рі­гає, як за при­кла­дом ко­ли­шньої Ве­ймар­ської ре­спу­блі­ки (Ні­меч­чи­на) окре­мі по­лі­ти­чні си­ли та їхні фю­ре­ри-лі­де­ри на­ма­га­ю­ться ство­рю­ва­ти осо­би­сто від­да­ну їм своє­рі­дну «пре­то­рі­ан­ську гвар­дію» у ви­гля­ді де-юре сум­нів­них па­ра­мі­лі­тар- них фор­му­вань. Та­кі за­го­ни, на­чеб­то для охо­ро­ни гро­мад­сько­го по­ряд­ку, по­чи­на­ють пе­ре­би­ра­ти на се­бе нев­ла­сти­ві фун­кції і пов­но­ва­же­н­ня на­ціо­наль­ної по­лі­ції, у по­шу­ках дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня втру­ча­ю­ться у бі­знес-роз­бір­ки і зго­дом, на­ро­стив­ши від­по­від­ні по­ту­жно­сті, спро­мо­жні бу­дуть ефе­ктив­но спри­я­ти узур­па­ції вла­ди пар­ті­я­ми та їхнiми лі­де­ра­ми (Гі­тлер, Мус­со­лі­ні, Хор­ті то­що).

У цьо­му кон­текс­ті ва­жли­вим для на­ції є ґрун­тов­ний звіт НБУ про ре­а­лі­за­цію май­на й акти­вів лі­кві­до­ва­них бан­ків, які, за рі­зни­ми оцін­ка­ми, об­чи­слю­ю­ться у су­мі по­над 400 мі­льяр­дів гри­вень. Адже, як го­во­рять, десь у сто­ли­ці під при­кри­т­тям ди­на­мі­чних на­ро­дних де­пу­та­тів фун­кціо­нує стру­кту­ра, що ре­а­лі­зо­вує це май­но й акти­ви ли­ше за 15 від­со­тків йо­го вар­то­сті. Зро­зумі­ло, що ре­шта ко­штів при­вла­сню­є­ться і ви­во­ди­ться в офшо­ри. За­бло­ку­вав­ши у Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни за­ко­но­про­ект про спе­цкон­фі­ска­цію, за­ці­кав­ле­ні по­лі­ти­чні си­ли і пред­став­ни­ки вла­ди фа­кти­чно уне­мо­жли­ви­ли по­вер­не­н­ня пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми у бю­джет дер­жа­ви, як вва­жа­ють ком­пе­тен­тні екс­пер­ти, 35 мі­льяр­дів до­ла­рів США, ви­кра­де­них екс­пре­зи­ден­том Яну­ко­ви­чем. То­му у су­спіль­стві по­ши­рю­ю­ться ро­змо­ви про на­мі­ри окре­мих по­лі­ти­ків ви­ко­ри­ста­ти за до­по­мо­гою Крем­ля та­кі ко­шти під час май­бу­тніх ви­бор­чих кам­па­ній.

По­дей­ку­ють та­кож про та­ку со­бі ба­га­то­ве­ктор­ність ча­сти­ни укра­їн­ських де­пу­та­тів у спра­ві за­без­пе­че­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня вла­сних пе­ре­го­нів. Ча­сти­на з них, як ва­са­ли ор­дин­ських ха­нів у дав­ни­ну при­пов­за­ли в Зо­ло­ту Ор­ду за яр­ли­ком на кня­зів­ство, те­пер при­лі­та­ють на су­пер­лай­не­рах у Ва­шинг­тон за бла­го­сло­ве­н­ням на пре­зи­дент­ство та же­бра­ку­ва­н­ня мі­льяр­дів до­ла­рів на ре­а­лі­за­цію по­ді­бних про­е­ктів. Без­умов­но, що та­кий кри­мі­наль­но­го за­барв­ле­н­ня мер­кан­тиль­ний ду­а­лізм по­ви­нен ста­ти пре­дме­том ре­тель­но­го до­слі­дже­н­ня як укра­їн­ських, так і аме­ри­кан­ських пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. Істе­блі­шмен­ту та ро­ди­ні пре­зи­ден­та США по­трі­бно, як го­во­ри­ться, «філь­тру­ва­ти ба­зар» від­но­сно сум­нів­них, із крем­лів­ським під­текс­том, «хо­до­ків» з Укра­ї­ни. До­свід «до­го­вор­ня­ків» із Яну- ко­ви­чем, Де­ри­па­скою, єв­ро­пей­ською «габс­бурзь­кою гру­пою» одіо­зно­го Ма­на­фор­та вре­шті по­ви­нен ста­ти по­вчаль­ним для Ва­шинг­то­на у спра­ві за­без­пе­че­н­ня на­ціо­наль­ної без­пе­ки та ре­пу­та­ції вла­сної кра­ї­ни.

Укра­їн­сько­му ж по­лі­ти­ку­му, не­зва­жа­ю­чи на ма­ні­пу­ля­ції у ми­ну­ло­му з ко­шта­ми, сер­ве­ра­ми та гни­лою гре­чкою, по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти, що ли­ше сві­до­мість ви­хо­ва­но­го у гор­ни­лі де­мо­кра­тії но­во­го ти­пу укра­їн­сько­го гро­ма­дя­ни­на га­ран­тує під­трим­ку тих кан­ди­да­тів і пар­тій, які вже те­пер ре­аль­но за­без­пе­чу­ють со­ці­аль­ний за­хист на­се­ле­н­ня. І го­лов­не: при всіх роз­кла­дах рі­зно­ма­ні­тне ві­тчи­зня­не се­ре­до­ви­ще по­вин­но дба­ти про збе­ре­же­н­ня і подаль­ше про­цві­та­н­ня укра­їн­ської дер­жа­ви і укра­їн­ської на­ції. Бо за ви­зна­че­н­ням, та­кі су­спіль­ні скла­до­ві є ста­ли­ми, а вла­да, за­ко­но­мір­но, є змін­ною ка­те­го­рі­єю.

Не за­ва­ди­ло б та­кож від­по­від­ним спе­ці­аль­ним стру­кту­рам США і ЄС ор­га­ні­зу­ва­ти все­о­хо­плю­ю­чий по­шук 10 триль­йо­нів до­ла­рів США, що, за да­ни­ми рі­зних дже­рел, по­чи­на­ю­чи з 1992 ро­ку ви­ве­де­но в офшо­ри з Ро­сії. Зай­ве по­ясню­ва­ти, яким чи­ном ці ко­шти ви­ко­ри­сто­вує ре­жим Пу­ті­на в агре­сії про­ти Укра­ї­ни, під­трим­ці між­на­ро­дно­го те­ро­ри­зму, ко­рум­пу­ван­ні сві­то­вої елі­ти для «під­ри­ву за­хі­дних де­мо­кра­тій від Ні­дер­лан­дів до Чор­но­го­рії і від Ні­меч­чи­ни до США», а та­кож у ре­а­лі­за­ції стра­те­гії агре­сив­ної екс­пан­сії «ру­ско­го мі­ра». По­за сум­ні­вом, опри­лю­дне­н­ня ре­зуль­та­тів між­на­ро­дно­го роз­слі­ду­ва­н­ня сут­тє­во при­ско­ри­ло б про­бу­дже­н­ня ро­сій­сько­го су­спіль­ства та крах ти­ра­ні­чно­го ре­жи­му узур­па­то­ра.

У спра­ві до­ся­гне­н­ня спра­ве­дли­во­го ми­ру на за­са­дах від­нов­ле­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті кра­ї­ни вла­да зо­бов’яза­на обра­ти жорс­тку по­зи­цію від­но­сно спроб окре­мих пар­тне­рів схи­ли­ти Укра­ї­ну до ви­зна­н­ня та­ких умов вре­гу­лю­ва­н­ня, які за­зви­чай про­по­ну­ю­ться ли­ше пе­ре­мо­же­но­му про­тив­ни­ку. Всі­ля­ко від­сто­ю­ва­ти узго­дже­ну з со­ю­зни­ка­ми вла­сну вер­сію що­до ман­да­та ми­ро­твор­чої мі­сії ООН на тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях Дон­ба­су. Ре­а­ні­му­ва­ти Нор­манд­ський фор­мат, схи­лив­ши до уча­сті в ньо­му США і Ве­ли­ко­бри­та­нію. Більш пе­ре­кон­ли­во узго­ди­ти вклю­че­н­ня ві­тчи­зня­но­го пред­став­ни­ка у про­цес кон­суль­та­цій Вол­ке­ра і Сур­ко­ва. Бо будь-які пе­ре­го­во­ри чи кон­суль­та­ції без уча­сті офі­цій­но­го Ки­є­ва не мо­жуть пов­ною мі­рою від­обра­жа­ти укра­їн­ські ін­те­ре­си і не­суть в со­бі ри­зи­ки не­га­тив­них се­па­ра­тних до­мов­ле­но­стей. Існує та­кож на­галь­на не­об­хі­дність іні­ці­ю­ва­н­ня офі­цій­ним Ки­є­вом скли­ка­н­ня між­на­ро­дної мир­ної кон­фе­рен­ції, де бу­де мо­жли­вість ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про юри­ди­чно зо­бов’язу­ю­чі га­ран­тії без­пе­ки Укра­ї­ни та при­пи­не­н­ня зброй­но­го про­ти­сто­я­н­ня в ін­ших ре­гіо­нах сві­ту. По­ді­бні кро­ки спри­я­ти­муть пов­но­цін- но­му по­вер­нен­ню укра­їн­сько­го пи­та­н­ня у сві­то­вий ін­фор­ма­цій­ний про­стір та між­на­ро­дну без­пе­ко­ву по­лі­ти­ку.

СБУ слід по­зба­ви­ти де­яких фун­кцій, МВС — до­да­ти

За­ко­но­дав­чо за­крі­пле­на від­да­ність Укра­ї­ни по­лі­ти­ко-ди­пло­ма­ти­чній до­ро­жній кар­ті при­пи­не­н­ня вій­ни по­вин­на су­про­во­джу­ва­ти­ся ді­я­ми вла­ди з на­ро­щу­ва­н­ня зу­силь у подаль­шій мо­дер­ні­за­ції по­ту­жно­стей се­кто­ру без­пе­ки і обо­ро­ни. Для цьо­го у сти­слі тер­мі­ни ма­ють бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні по­ло­же­н­ня за­ко­ну про де­о­ку­па­цію, роз­гля­ну­ті і про­го­ло­со­ва­ні в пар­ла­мен­ті за­ко­но­про­е­кти «Про на­ціо­наль­ну без­пе­ку Укра­ї­ни» та «Про за­хист на­ціо­наль­ної дер­жав­но­сті від про­я­вів ко­ла­бо­ра­ціо­ні­зму». Пі­сля ка­дро­вої ро­та­ції по­ви­нен від­бу­ти­ся які­сний і кіль­кі­сний про­рив у ді­яль­но­сті «Укр­обо­рон­про­му» зi своє­ча­сно­го ви­ко­на­н­ня дер­жав­но­го обо­рон­но­го за­мов­ле­н­ня на 2018-2020 рр. Укра­їн­ське вій­сько для від­сі­чі і стри­му­ва­н­ня ро­сій­сько­го агре­со­ра по­вин­но ма­ти ра­ке­тну зброю, зда­тну вра­жа­ти ці­лі у Мо­скві, Санкт-Пе­тер­бур­зі та ін­ших чу­тли­вих для Крем­ля то­чках Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції.

Для більш ці­ле­спря­мо­ва­но­го зо­се­ре­дже­н­ня на бо­роть­бі з роз­ві­ду­валь­но-під­рив­ною та те­ро­ри­сти­чною ді­яль­ні­стю го­лов­но­го про­тив­ни­ка — Ро­сії та її са­те­лі­тів — СБУ на­ле­жить по­зба­ви­ти­ся ба­ла­сту не вла­сти­вих спец­слу­жбі пра­во­охо­рон­них фун­кцій. Ма­кси­маль­но роз­ши­ри­ти у вра­зли­вих від­но­сно се­па­ра­ти­зму ре­гіо­нах та в зо­нах без­пе­ки ме­ре­жу мі­ських і ра­йон­них ор­га­нів СБУ. Вкрай не­до­ре­чни­ми вба­ча­ю­ться на­мі­ри вла­ди за­ко­но­дав­чо унор­му­ва­ти ство­ре­н­ня чер­го­вої бю­ро­кра­ти­чної на­дбу­до­ви у ви­гля­ді дер­жав­но­го Ко­мі­те­ту з пи­тань роз­від­ки. Ав­то­ма­ти­чно ду­блю­ва­ти до­свід США з по­ту­жною си­сте­мою роз-

Опи­ра­ю­чись на від­по­від­ні ви­ро­ки ві­тчи­зня­них су­дів та факт са­мо­про­го­ло­ше­н­ня Ро­сі­єю се­бе пра­во­на­сту­пни­цею ко­ли­шньо­го СРСР, ві­тчи­зня­ні ін­сти­ту­ції ма­ють під­го­ту­ва­ти по­зо­ви до Ро­сії у мі­жна­ро­дні су­до­ві ін­стан­ції сто­сов­но зло­чи­нів ко­му­ні­сти­чно­го ре­жи­му про­ти укра­їн­ців.

Фо­то з сайта pravda.com.ua.

За­ли­ши­ти­ся в істо­рії чи «вля­па­ти­ся» в неї — та­кий ви­бір сто­їть пе­ред Пре­зи­ден­том По­ро­шен­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.