Те­ро­ри­сти ці­лі не філь­тру­ють

Се­па­ра­ти­сти про­дов­жу­ють об­стрі­лю­ва­ти і ци­віль­них

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ка­те­ри­на ЛАЗАНЮК

У зо­ні про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції на Дон­ба­сі бо­йо­ви­ки про­дов­жу­ють по­ру­шу­ва­ти умо­ви без­стро­ко­во­го при­пи­не­н­ня во­гню. Упро­довж до­би 12 бе­ре­зня во­ни здій­сни­ли п’ять об­стрі­лів, уна­слі­док чо­го двоє укра­їн­ських вій­сько­вих за­зна­ли по­ра­нень. По­ра­не­них вій­сько­вих до­пра­ви­ли до вій­сько­во-ме­ди­чних уста­нов та на­да­ли ме­ди­чну до­по­мо­гу, по­ві­дом­ляє прес-центр шта­бу АТО.

На Лу­ган­сько­му на­прям­ку про­тив­ник із гр­ана­то­ме­тів, ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів та стрі­ле­цької зброї вів во­гонь по на­ших по­зи­ці­ях у ра­йо­ні на­се­ле­них пун­ктів Нов­го­род­ське й Лу­ган­ське.

На До­неч­чи­ні, гру­бо по­ру­шу­ю­чи Мін­ські до­мов­ле­но­сті, оку­пан­ти за­сто­су­ва­ли по си­лах АТО 120 та 82 мм мі­но­ме­ти по­бли­зу Пав­ло­по­ля, озбро­є­н­ня БМП-2 й 82 мм мі­но­ме­ти бі­ля Во­дя­но­го, мі­но­ме­ти та стрі­ле­цьку зброю по за­хи­сни­ках Ав­ді­їв­ки.

Крім то­го, укра­їн­ська сто­ро­на СЦКК по­ві­до­ми­ла про при­че­тність бо­йо­ви­ків вій­сько­вих фор­му­вань РФ до об­стрі­лу ав­то­мо­бі­ля, що пе­ре­во­зив змін­ний пер­со­нал до До- не­цької філь­тру­валь­ної стан­ції. Ку­лі про­би­ли ра­ді­а­тор ав­то­мо­бі­ля. Спів­ро­бі­тни­ки ДФС не по­стра­жда­ли.

У Цен­трі за­зна­ча­ють, що зви­ну­ва­че­н­ня під­твер­джує тра­со­ло­гі­чна оцін­ка мі­сце­во­сті по­ру­ше­н­ня ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню. Від­по­від­но до її ви­снов­ків, об­стріл ав­то­мо­бі­ля з бо­ку ЗСУ є не­мо­жли­вим.

«Як і ін­ші кри­ти­чні об’єкти ци­віль­ної ін­фра­стру­кту­ри Дон­ба­су, ДФС пе­ре­бу- ва­ють під осо­бли­вою ува­гою Зброй­них сил Укра­ї­ни. Го­лов­не зав­да­н­ня — не­д­опу­ще­н­ня тут будь-яких по­ру­шень ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню, на­віть ко­ли ЗС Укра­ї­ни зму­ше­ні від­кри­ва­ти во­гонь у від­по­відь», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні.

Укра­їн­ська сто­ро­на за­зна­чає, що та­кі дії де­мон­стру­ють бай­ду­жість бо­йо­ви­ків до від­нов­ле­н­ня ци­віль­ної ін­фра­стру­кту­ри ре­гіо­ну та мо­жуть при­зве­сти до еко­ло­гі­чних про­блем.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.