Сай­ти — спам

Ан­ти­кон­сти­ту­цій­ні за­кли­ки як при­чи­на при­пи­ни­ти ді­яль­ність ін­форм­ре­сур­сів

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки хо­че за­кри­ти чи­ма­ло ан­ти­укра­їн­ських сай­тів: під ка­ра­ю­чу ру­ку ві­дом­ства по­тра­пив 21 сайт. Ці ін­форм­ре­сур­си, на пе­ре­ко­на­н­ня ві­дом­ства, мі­стять ін­фор­ма­цію, за­бо­ро­не­ну до по­ши­ре­н­ня нор­ма­ми укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства.

Зокре­ма, йде­ться про dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka. today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline. ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, cinform.info, komtv.org і gazetacrimea.ru. У Мі­н­ін­форм­по­лі­ти­ки на­зва­ли при­чи­ни, за яки­ми слід за­бо­ро­ни­ти ці сай­ти в Укра­ї­ні: ч. 2 ст. 190 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу (пу­блі­чний за­клик до на­силь­ни­цької змі­ни чи по­ва­ле­н­ня кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду, або до за­хо­пле­н­ня дер­жав­ної вла-

ди, а та­кож роз­по­всю­дже­н­ня ма­те­рі­а­лів із за­кли­ка­ми до вчи­не­н­ня та­ких дій). До ха­ра­кте­ри­сти­ки ко­жно­го ре­сур­су до­да­ю­ться по­си­ла­н­ня на ма­те­рі­а­ли з цих сай­тів.

Пе­ре­лік пі­дго­ту­ва­ла ро­бо­ча гру­па з мо­ні­то­рин­гу при мі­ні­стер­стві на ви­ко­на­н­ня по­ло­жень До­ктри­ни ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни, йо­го пе­ре­да­ли на ро­з­гляд екс­пер­тної ра­ди при мі­ні­стер­стві. «На­сту­пним кро­ком, у ра­зі по­зи­тив­но­го ви­снов­ку екс­пер­тної ра­ди та від­по­від­них ре­ко­мен­да­цій, пе­ре­лік бу­де пе­ре­да­но пра­во­охо­рон­ним ор­га­нам для вста­нов­ле­н­ня фа­кту вчи­не­н­ня пра­во­по­ру­ше­н­ня та від­по­від­но­го ре­а­гу­ва­н­ня в ме­жах ком­пе­тен­ції», — за­яв­ля­ють у Мі­н­ін­форм­по­лі­ти­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.