Жа­ло Мо­скви

Те­ре­за Мей зви­ну­ва­ти­ла Ро­сію в отру­єн­ні Сер­гія Скри­па­ля

Ukrayina Moloda - - Світ - Ігор ВІТОВИЧ

Прем’єр-мі­ністр Ве­ли­кої Бри­та­нії під час ви­сту­пу в по­не­ді­лок у Па­ла­ті гро­мад за­яви­ла, що «є ду­же ймо­вір­ним», що у спра­ві отру­є­н­ня двох ро­сі­ян у Солс­бе­рі за­мі­ша­на Ро­сія. Пред­став­ля­ю­чи пар­ла­мен­та­рiям най­но­ві­шу ін­фор­ма­цію про слід­ство у зв’яз­ку з ці­єю спра­вою, Те­ре­за Мей на­го­ло­си­ла, що в Солс­бе­рі ви­ко­ри­ста­но суб­стан­цію, ви­го­тов­ле­ну в Ро­сії. «Це бу­ла або без­по­се­ре­дня опе­ра­ція ро­сі­ян про­ти на­шої кра­ї­ни, або ро­сі­я­ни втра­ти­ли кон­троль над ці­єю ре­чо­ви­ною», — на­го­ло­си­ла прем’єр, до­да­ю­чи, що бри­тан­ське МЗС ви­кли­ка­ло у зв’яз­ку з цим по­сла РФ у Лон­до­ні, ви­ма­га­ю­чи від ньо­го по­яснень. Прем’єр­ка да­ла Ро­сії ча­су до се­ре­ди, аби від­по­ві­сти на сер­йо­зні зви­ну­ва­че­н­ня у те­ро­ри­сти­чній ді­яль­но­сті на те­ри­то­рії ін­шої дер­жа­ви. Окрім Скри­па­лів, отру­є­н­ня ді­а­гно­сто­ва­но в 20 гро­ма­дян Ве­ли­кої Бри­та­нії, один iз них, по­лі­цей­ський, пе­ре­бу­ває у важ­ко­му ста­ні.

«Ро­сія про­дов­жує бу­ти без­від­по­від­аль­ною си­лою де­ста­бі­лі­за­ції у сві­ті»

На­га­да­є­мо, в не­ді­лю, 4 бе­ре­зня, до лі­кар­ні в Солс­бе­рі при­ве­зли двох ро­сі­ян: Сер­гія і Юлію Скри­па­лів. Їх бу­ло отру­є­но ви­со­ко­то­кси­чною ре­чо­ви­ною. До­сі три­ває бо­роть­ба за їхні жи­т­тя. Про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків Сер­гій Скри­паль був по­двій­ним аген­том. Пра­цю­ю­чи для ро­сій­ської вій­сько­вої роз­від­ки, він пе­ре­ка­зу­вав ін­фор­ма­цію бри­тан­ській MI6. 2006 ро­ку йо­го бу­ло аре­што­ва­но в Ро­сії і за­су­дже­но до 13 ро­ків ув’язне­н­ня. Чо­тир­ма ро­ка­ми пі­зні­ше, у хо­ді обмі­ну шпи­гу­нів, він опи­нив­ся у Ве­ли­кій Бри­та­нії.

За­хі­дні со­ю­зни­ки Ве­ли­кої Бри­та­нії під­три­ма­ли кра­ї­ну в кон­флі­кті з Ро­сі­єю пі­сля то­го, як Лон­дон зви­ну­ва­тив остан­ню в при­че­тно­сті до отру­є­н­ня ко­ли­шньо­го роз­ві­дни­ка ГРУ. «Ми зго­дні, що від­по­від­аль­ні — як ті, хто вчи­нив зло­чин, так і ті, хто йо­го за­мо­вив, — ма­ють бу­ти по­ка­ра­ні. Ми со­лі­дар­ні з на­ши­ми со­ю­зни­ка­ми в Об’єд­на­но­му Ко­ро­лів­стві та бу­де­мо про­дов­жу­ва­ти ті­сно ко­ор­ди­ну­ва­ти на­шу ре­а­кцію», — за­явив у по­не­ді­лок, 12 бе­ре­зня, дер­жав­ний се­кре­тар США Рекс Тіл­лер­сон, сло­ва яко­го ци­тує аген­ція «Франс Пресс».

Тіл­лер­сон до­дав, що не мо­же бу­ти ви­прав­да­н­ня та­ким на­па­дам — «за­ма­ху на вбив­ство при­ва­тної осо­би на те­ри­то­рії су­ве­рен­ної дер­жа­ви». «Від Укра­ї­ни до Си­рії, а те­пер і Ве­ли­кої Бри­та­нії, Ро­сія про­дов­жує бу­ти без­від­по­від­аль­ною си­лою де­ста­бі­лі­за­ції в сві­ті, ді­ю­чи з від­кри­тим не­хту­ва­н­ням су­ве­ре­ні­те­ту ін­ших дер­жав і жи­т­тя­ми їхнiх гро­ма­дян», — ска­зав держ­се­кре­тар США.

Пе­ред тим як зро­би­ти за­яву, Тіл­лер­сон по­дзво­нив сво­є­му бри­тан­сько­му ко­ле­зі — мі­ні­стру за­кор­дон­них справ Бо­ри­су Джон­со­ну, щоб обго­во­ри­ти це отру­є­н­ня. Рекс Тіл­лер­сон по­го­джу­є­ться з оцін­кою Мей, що при отру­єн­ні Скри­па­ля бу­ла ви­ко­ри­ста­на нер­во­во­па­ра­лі­ти­чна ре­чо­ви­на вій­сько­во­го ти­пу ви­ро­бни­цтва Ро­сії кла­су «Но­ва­чок». «Схо­же, що це, оче­ви­дно, ре­чо­ви­на з Ро­сії», — ска­зав Тіл­лер­сон, але до­дав, що не знає, чи во­на бу­ла за­сто­со­ва­на з ві­до­ма ро­сій­ської вла­ди.

Пре­зи­дент Фран­ції Ем­ма­ну­ель Ма­крон та­кож до­мо­вив­ся із бри­тан­ською прем’єр-мі­ні­стром Те­ре­зою Мей про ко­ор­ди­на­цію дій між дво­ма кра­ї­на­ми в роз­слі­ду­ван­ні отру­є­н­ня. У прес-слу­жбі Мей по­ві­до­ми­ли, що по­лі­ти­ки обго­во­ри­ли «ши­ро­кі схе­ми агре­сив­ної ро­сій­ської по­ве­дін­ки і по­го­ди­ли­ся, що бу­ло би ва­жли­во про­дов­жу­ва­ти ді­я­ти спіль­но з со­ю­зни­ка­ми для її ви­рі­ше­н­ня». За­не­по­ко­є­ність що­до отру­є­н­ня Скри­па­ля ви­сло­ви­ли й у Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­му альян­сі. «НАТО під­три­мує зв’язок iз вла­дою Ве­ли­ко­бри­та­нії з цьо­го пи­та­н­ня», — за­явив Ге­не­раль­ний се­кре­тар НАТО Єнс Стол­тен­берг.

Спи­сок див­них смер­тей

Це не пер­ший за­мах ро­сій­ських аген­тів на жи­т­тя про­тив­ни­ків Крем­ля, які ме­шка­ють у Ве­ли­кій Бри­та­нії, але пер­ший, що ви­кли­кав та­кий ши­ро­кий ре­зо­нанс у ко­лі лі­де­рів За­хо­ду. У бри­тан­сько­му пар­ла­мен­ті ви­ма­га­ють про- ве­сти по­втор­не роз­слі­ду­ва­н­ня одра­зу чо­тир­над­ця­ти за­гад­ко­вих смер­тей на те­ри­то­рії Об’єд­на­но­го Ко­ро­лів­ства. Ці смер­ті «не бу­ли сприйня­ті по­лі­ці­єю Ве­ли­кої Бри­та­нії як пі­до­зрі­лі, але, за по­ві­дом­ле­н­ня­ми, бу­ли іден­ти­фі­ко­ва­ні роз­від­кою США як по­тен­цій­но пов’яза­ні з ро­сій­ською вла­дою», йде­ться у де­пу­тат­сько­му звер­нен­ні до МВС кра­ї­ни.

У пар­ла­мент­сько­му за­пи­ті во­че­видь йде­ться про ве­ли­ке дво­рі­чне жур­на­ліст­ське роз­слі­ду­ва­н­ня ви­да­н­ня Buzzfeed, що ви­йшло в черв­ні ми­ну­ло­го ро­ку. У то­му ма­те­рі­а­лі ви­да­н­ня роз­по­від­а­ло про за­ги­бель 15 осіб на те­ри­то­рії Ве­ли­ко­бри­та­нії з ве­ре­сня 2003-го по тра­вень 2016 ро­ку. У всіх цих ви­пад­ках аме­ри­кан­ська роз­від­ка пі­до­зрює при­че­тність ро­сій­ських спец­служб або ма­фі­о­зних угру­по­вань, ствер­джу­є­ться у стат­ті. Йде­ться про за­ги­бель ро­сій­сько­го олі­гар­ха Бориса Бе­ре­зов­сько­го та йо­го со­ра­тни­ків, а та­кож ко­ли­шньо­го офі­це­ра ФСБ Оле­ксан­дра Ли­тви­нен­ка та лю­дей, пов’яза­них iз роз­кри­т­тям об­ста­вин йо­го отру­є­н­ня.

Про ро­сій­ський слід у спра­ві Ли­тви­нен­ка у Ве­ли­кій Бри­та­нії го­во­рять вже дав­но і від­кри­то — на ньо­го вка­за­ло про­ве­де­не в кра­ї­ні пу­блі­чне роз­слі­ду­ва­н­ня. А ось в ін­ших 14 си­ту­а­ці­ях ча­сто, по­при де­які не­о­дно­зна­чні об­ста­ви­ни за­ги­бе­лі, бу­ли вста­нов­ле­ні са­мо­губ­ства або не­ща­сні ви­пад­ки. Те­пер ці спра­ви мо­жуть пе­ре­гля­ну­ти.

Не но­вий «Но­ва­чок»

Бри­тан­ська спе­цла­бо­ра­то­рія «Пор­тон Да­ун» (Porton Down) вже іден- ти­фі­ку­ва­ла хі­мі­чну суб­стан­цію, що бу­ла ви­ко­ри­ста­на для отру­є­н­ня Скри­па­лів, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі. Йде­ться про одну з най­то­кси­чні­ших нер­во­во-па­ра­лі­ти­чних ре­чо­вин у сві­ті, яка діє на жер­тву вже че­рез 30 се­кунд пі­сля за­сто­су­ва­н­ня. Гру­па цих отруй­них ре­чо­вин під на­звою «Но­ва­чок — А-230» є в 5-8 ра­зів отруй­ні­шою, ніж ін­ша біль­ші ві­до­ма хі­мі­чна зброя ти­пів «За­рин» чи VX. І її зна­чно важ­че ви­яви­ти, за­зна­чає про­фе­сор Га­рі Сті­венс, фа­хі­вець-фар­ма­цевт Ре­дінг­сько­го уні­вер­си­те­ту в Ан­глії.

Для при­кла­ду, отру­тою VX був уби­тий брат пів­ні­чно­ко­рей­сько­го ди­кта­то­ра Кім Чен Ина. Ро­сій­ські ж аген­ти ви­ко­ри­сто­ву­ють для за­ма­хів цю «ві­тчи­зня­ну роз­роб­ку», яку ство­ри­ли в СРСР у 70-х i 80-х ро­ках у рам­ках та­єм­ної про­гра­ми роз­роб­ки хі­мі­чної зброї «Фо­лі­ант», а «Но­ва­чок» є вдо­ско­на­ле­ною вер­сі­єю остан­ніх ро­ків існу­ва­н­ня СРСР. 1999 ро­ку гру­па аме­ри­кан­ських фа­хів­ців здій­сни­ла по­їзд­ку до Узбе­ки­ста­ну, де за­ли­ша­ли­ся за­па­си ці­єї ре­чо­ви­ни — че­твер­то­го, най­до­ско­на­лі­шо­го, по­ко­лі­н­ня ра­дян­ської хі­мі­чної зброї. Во­ни вста­но­ви­ли, що «Но­ва­чок» роз­ро­бляв­ся з при­ці­лом, аби йо­го бу­ло якнай­важ­че ви­кри­ти. «Но­ва­чок» мо­же існу­ва­ти як у фор­мі рі­ди­ни чи твер­дої ре­чо­ви­ни, так і у фор­мі ае­ро­зо­лю.

Пре­па­рат на­ле­жить до гру­пи так зва­ної «бі­нар­ної зброї», тоб­то скла­да­є­ться з двох від­но­сно ма­ло­то­кси­чних скла­до­вих, які отри­му­ють свою убив­чу си­лу при по­єд­нан­ні. Тоб­то у скла­до­вих ча­сти­нах йо­го лег­ко пе­ре­во­зи­ти та при­хо­ву­ва­ти, він не ста­но­вить не­без­пе­ки для пе­ре­ві­зни­ка, а на­да­ти вбив­чі вла­сти­во­сті мо­жна шля­хом по­єд­на­н­ня у по­трі­бний мо­мент. Біль­ше то­го, ком­по­нен­ти «Но­ва­чка» не на­ле­жать до за­бо­ро­не­них хі­мі­чних ре­чо­вин, то­му їх і пе­ре­во­зи­ти не­має по­тре­би, бо мо­жна при­дба­ти на мі­сці пе­ред ско­є­н­ням зло­чи­ну. Пре­па­рат при по­тра­плян­ні на шкі­ру чи в ди­халь­ні шля­хи жер­тви роз­по­чи­нає ді­я­ти мит­тє­во. Пер­ші сим­пто­ми з’яв­ля­ю­ться від 30 се­кунд до двох хви­лин, але люд­ські ор­га­ни та жит­тє­ві фун­кції по­чи­на­ють від­мов­ля­ти че­рез 18 го­дин. Є «ди­зай­ни» пре­па­ра­ту, які вби­ва­ють окре­мі ор­га­ни ор­га­ні­зму, на­при­клад, сер­це, нер­во­ву си­сте­му чи ін­ші. Щоб на­да­ти ура­же­но­му ці­єю отру­тою пер­шу до­по­мо­гу, по­трі­бно пов­ні­стю роз­дя­гну­ти та ви­ми­ти мий­ни­ми за­со­ба­ми ті­ло й очі, а в ле­ге­ні по­да­ти ки­сень.

Ко­ли вер­став­ся но­мер, ста­ло ві­до­мо, що держ­се­кре­та­ря США Ре­кса Тіл­лер­со­на бу­ло звіль­не­но з по­са­ди. Про це по­ві­до­ми­ла га­зе­та «Ва­шинг­тон пост». Йо­го за­мі­нить ке­рів­ник ЦРУ Майк Пом­пео. На­то­мість ЦРУ очо­лить Джи­на Хе­спел, яка ста­не пер­шою жін­кою на цій по­са­ді.

Фото з сайта slovoidilo.ua.

Крім Скри­па­лів, від отру­ти в Бри­та­нії по­стра­жда­ло за­га­лом 20 осіб.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.