«Бом­бар­дир» упав на фут­боль­не по­ле

Де­ся­тки лю­дей за­ги­ну­ли в авіа­ка­та­стро­фі у Не­па­лі

Ukrayina Moloda - - Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

У по­не­ді­лок по­бли­зу ае­ро­пор­ту Ка­тман­ду «Триб­ху­ван» під час по­сад­ки роз­бив­ся па­са­жир­ський лі­так, на бор­ту яко­го пе­ре­бу­ва­ла 71 осо­ба: 67 па­са­жи­рів та чо­ти­ри чле­ни екі­па­жу. Пред­став­ник ар­мії Не­па­лу по­ві­до­мив від­ра­зу пі­сля ка­та­стро­фи про по­над 50 за­ги­блих, але вчо­ра бу­ло по­да­но уто­чне­ні да­ні: 49 за­ги­блих, а 22 осо­би ря­ту­валь­ни­ки ви­тя­гли з-під обго­рі­лих улам­ків лі­та­ка по­ра­не­ни­ми, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі. Де­які з них пе­ре­бу­ва­ють у кри­ти­чно­му ста­ні.

Тур­бо­ре­актив­ний лі­так Bombardier Dash 8 Q400 ка­над­сько­го ви­ро­бни­цтва, який на­ле­жав авіа­ком­па­нії з Бан­гла­деш US-Bangla, ви­ко­ну­вав рейс BS211 зі сто­ли­ці Бан­гла­деш Дак­ки. Він не до­тя­гнув до сму­ги ае­ро­пор­ту в Ка­тман­ду і впав на фут­боль­не по­ле, на яко­му на той мо­мент, на ща­стя, ні­ко­го не бу­ло. З 67 па­са­жи­рів лі­та­ка 33 бу­ли гро­ма­дя­на­ми Не­па­лу, 32 — iз Бан­гла­деш, та по одно­му — з Ки­таю i Маль­дів­ських остро­вів. Лі­так пі­сля па­ді­н­ня охо­пи­ло по­лум’я.

«Лі­так отри­мав до­звіл на по­сад­ку з пів­ден­ної сто­ро­ни злі­тно-по­сад­ко­вої сму­ги, але при­зем­ляв­ся з пів­но­чі», — за­явив ви­дан­ню «Ка­тман­ду Пост» ге­не­раль­ний ди­ре­ктор управ­лі­н­ня ци­віль­ної авіа­ції Не­па­лу Сан­джив Га­у­там. «Ми ще ма­є­мо з’ясу­ва­ти при­чи­ну не­зви­чай­ної по­сад­ки», — за­зна­чив він.

Один із тих, хто ви­жив, не­паль­ський ту­р­агент Ба­сан­та Бо­хо­ра, роз­по­вів зі сво­го лі­кар­ня­но­го ліж­ка про об­ста­ви­ни па­ді­н­ня лі­та­ка. За йо­го сло­ва­ми, з лі­та­ком по­ча­ли від­бу­ва­ти­ся див­ні ре­чі не­за­дов­го до по­сад­ки в Ка­тман­ду. «Ра­птом лі­так силь­но за­тру­сив­ся, і пі­сля цьо­го став­ся гу­чний удар», — ци­тує йо­го «Ка­тман­ду Пост». — Я си­дів бі­ля ві­кна і зміг ви­стри­бну­ти».

Прем’єр-мі­ністр Не­па­лу Кха­дга Шар­ма Олі ви­сло­вив свої спів­чу­т­тя ро­ди­чам за­ги­блих та по­обі­цяв не­гай­не роз­слі­ду­ва­н­ня.

Ае­ро­порт Ка­тман­ду тим­ча­со­во за­чи­не­ний на час слід­ства. На­да­лі за­ли­ша­ю­ться не­і­ден­ти­фі­ко­ва­ни­ми ті­ла 10 па­са­жи­рів. Учо­ра слід­чі зна­йшли «чор­ну скринь­ку» лі­та­ка — ре­є­стра­тор па­ра­ме­трів по­льо­ту. Те­пер її ви­вча­ють, по­ві­до­мив ге­не­раль­ний ме­не­джер ае­ро­пор­ту Радж Ку­мар Че­трі. По­не­діл­ко­ва авіа­ка­та­стро­фа в Ка­тман­ду є най­біль­шою з 1992 ро­ку, ко­ли в цьо­му ж ае­ро­пор­ту роз­бив­ся па­ки­стан­ський па­са­жир­ський лі­так і за­ги­ну­ли 167 осіб.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.