Транш че­рез суд

МВФ го­то­вий ви­да­ти Укра­ї­ні чер­го­вий транш пі­сля ви­ко­на­н­ня не ли­ше еко­но­мі­чних, а й по­лі­ти­чних ви­мог

Ukrayina Moloda - - Економіка - Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Сто­сун­ки між Укра­ї­ною та Між­на­ро­дним ва­лю­тним фон­дом і да­лі пе­ре­бу­ва­ють у під­ві­ше­но­му ста­ні. Наш го­лов­ний кре­ди­тор на­ра­зі від­мов­ля­є­ться на­да­ва­ти чер­го­вий транш кре­ди­ту стенд-бай. Ки­їв свої фі­нан­со­ві зо­бов’яза­н­ня ви­ко­нує ре­гу­ляр­но, від­так сьо­го­дні не Фонд пла­тить нам, а ми — фон­ду. Тим ча­сом МВФ ви­су­ває но­ві умо­ви до вла­ди на­шої дер­жа­ви, ви­ма­га­ю­чи но­вих ре­форм. Оста­н­ня ж украй не­охо­че йде на по­сту­пки, від­так Ки­їв не ба­чить ні гро­шей, ні ре­форм...

Кіль­ка ти­жнів на роз­мо­ви

У лю­то­му 2018 ро­ку Укра­ї­на ви­пла­ти­ла МВФ 465,9 млн. до­ла­рів за ра­ні­ше взя­тим кре­ди­том. Усьо­го ж ми­ну­ло­го мі­ся­ця, за да­ни­ми На­ціо­наль­но­го бан­ку, бу­ли здій­сне­ні пла­те­жі за зов­ні­шнім бор­гом у су­мі 536,8 млн. до­ла­рів. Ще 70,9 міль­йо­на до­ла­рів ми ви­ді­ли­ли на об­слу­го­ву­ва­н­ня зов­ні­шньо­го бор­гу.

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко очі­кує отри­ма­н­ня но­во­го тран­шу вже у кві­тні ни­ні­шньо­го ро­ку. Пра­виль­ні­ше бу­де ска­за­ти, очі­ку­вав. Адже свою за­яву, що ми ви­ко­на­ли 80% усіх ви­мог Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду, він зро­бив ще у сі­чні. «Ма­буть, я «схре­щую паль­ці», до кві­тня ми ви­ко­на­є­мо всі зо­бов’яза­н­ня й отри­ма­є­мо на­сту­пний транш, — ска­зав Пре­зи­дент. — Ми, мій уряд і мій на­род, го­то­ві про­дов­жу­ва­ти спів­пра­цю з МВФ». Пі­сля цьо­го га­рант уже не ро­бив та­ких опти­мі­сти­чних за­яв.

На­то­мість дня­ми у Ва­шинг­то­ні за­яви­ли: на­ра­зі не го­то­ві на­віть на­зва­ти да­ту мо­жли­во­го при­їзду мі­сії МВФ до Ки­є­ва. «Між­на­ро­дний ва­лю­тний фонд про­дов­жує під­три­му­ва­ти по­стій­ний діа­лог з офі­цій­ним Ки­є­вом у рам­ках про­гра­ми роз­ши­ре­но­го фі­нан­су­ва­н­ня EFF, але на­ра­зі не ви­зна­чив да­ту ві­зи­ту оці­но­чної мі­сії до Укра­ї­ни з ме­тою пе­ре­гля­ду і ви­ді­ле­н­ня на­сту­пно­го тран­шу», — за­явив ди­ре­ктор пре­со­фі­су Фон­ду Джер­рі Райс.

За йо­го сло­ва­ми, «дис­ку­сія з укра­їн­ською вла­дою є по­стій­ною». А не­що­дав­но гру­па екс­пер­тів від­ві­да­ла укра­їн­ську сто­ли­цю для обго­во­ре­н­ня те­хні­чних пи­тань у кон­текс­ті про­гра­ми ре­форм, які під­три­мує Фонд. За ці­єю езо­по­вою мо­вою, тре­ба ро­зу­мі­ти, кри­ю­ться три най­бо­лю­чі­ші те­ми, які вже три­ва­лий час за­ли­ша­ю­ться у фо­ку­сі ува­ги МВФ. Це при­ва­ти­за­ція, під­ви­ще­н­ня ці­ни на газ для на­се­ле­н­ня та ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду.

Джер­рі Райс під­твер­див вер­сію про суд, ди­пло­ма­ти­чно на­го­ло­сив­ши на не­об­хі­дно­сті подаль­шо­го про­гре­су в Укра­ї­ні з цих пи­тань. «Я мо­жу ска­за­ти, що дис­ку­сія з укра­їн­ською сто­ро­ною про­дов­жу­є­ться і бу­де про­дов­жу­ва­ти­ся упро­довж на­сту­пних кіль­кох ти­жнів», — та­ким чи­ном прес-ата­ше Фон­ду фа­кти­чно спро­сту­вав мо­жли­вість отри­ма­н­ня чер­го­во­го тран­шу вже у дру­гий мі­сяць ве­сни.

Час ска­со­ву­ва­ти зе­мель­ний мо­ра­то­рій

За­трим­ка чер­го­во­го тран­шу ні­як не впли­не на по­ка­зни­ки Дер­жав­но­го бю­дже­ту 2018 ро­ку. Про це за­яви­ла за­сту­пник мі­ні­стра фі­нан­сів Укра­ї­ни Окса­на Мар­ка­ро­ва. «Ко­шти Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду, за­пла­но­ва­ні на цей рік, усі во­ни йдуть у ре­зер­ви На­ціо­наль­но­го бан­ку, — ска­за­ла во­на. — Пе­ре­бу­ва­н­ня у про­гра­мі нам по­трі­бно не то­му, що це тре­ба бю­дже­ту. А то­му, що це, по-пер­ше, по­ка­зує: ми ру­ха­є­мо­ся шля- хом ре­форм. А це є ду­же ва­жли­вий си­гнал для за­ру­бі­жних ін­ве­сто­рів». Адже, за її сло­ва­ми, біль­шість ін­ве­сто­рів, які хо­чуть зай­ти до будь-якої кра­ї­ни, на­сам­пе­ред ці­кав­ля­ться, чи ви­ко­нує во­на про­гра­му МВФ.

На дум­ку Мар­ка­ро­вої, най­біль­ша пе­ре­по­на до на­шої спів­пра­ці з МВФ на сьо­го­дні­шній день — за­кон про Ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд. Якщо за­ко­но­про­ект у пер­шо­му чи­тан­ні бу­де ухва­ле­но, Фонд по­вер­не­ться до роз­гля­ду спра­ви з Укра­ї­ною.

Але по­са­дов­ці МВФ на­ла­што­ва­ні пе­си­мі­сти­чні­ше. Так, го­ло­ва пред­став­ни­цтва Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду в Укра­ї­ні Йо­ста Люн­гман в одно­му з ін­терв’ю за­явив: у фо­ку­сі їхньої ува­ги за­ли­ша­є­ться ще й зе­мель­на ре­фор­ма. Від не­об­хі­дно­сті впро­ва­дже­н­ня якої Фонд сво­го ча­су від­мо­вив­ся, дав­ши зго­ду укра­їн­сько­му уря­ду на про­дов­же­н­ня мо­ра­то­рію. Про­те, як на­тя­кнув Люн­гман, не­на­дов­го. «Час за­про­ва­ди­ти ри­нок зем- лі вже на­став», — ска­зав очіль­ник укра­їн­сько­го офі­су МВФ.

Тож мо­жна вва­жа­ти, що Фонд на­справ­ді ви­рі­шив по­си­ли­ти свої ви­мо­ги до Укра­ї­ни. І до трьох пун­ктів, які бу­ли на слу­ху впро­довж остан­ньо­го ча­су, до­дав­ся й че­твер­тий. Бо МВФ, як ви­яв­ля­є­ться, про ньо­го не за­був. Та, мо­жна вва­жа­ти, ви­ма­га­ти­ме ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про ска­су­ва­н­ня зе­мель­но­го мо­ра­то­рію вже до кін­ця осе­ні. «Якщо укра­їн­ська вла­да змо­же до­мог­ти­ся швид­ко­го про­гре­су у ви­рі­шен­ні цих пи­тань, то че­твер­тий пе­ре­гляд про­гра­ми бу­де за­кін­че­ний до трав­ня», — ска­зав він. Він та­кож за­зна­чив, що Фонд ба­чить ба­жа­н­ня укра­їн­ської вла­ди ру­ха­ти­ся впе­ред і за­вер­ши­ти чер­го­вий пе­ре­гляд про­гра­ми, але це скла­дний про­цес.

Тож но­вий транш, та­ким чи­ном, Укра­ї­на змо­же отри­ма­ти аж ні­як не ра­ні­ше черв­ня-ли­пня. У кра­що­му ви­пад­ку. Тоб­то, якщо вла­да на­ва­жи­ться пе­ред ви­бо­ра­ми на та­кий не­про­стий в еле­кто­раль­но­му сен­сі крок: як ві­до­мо, зе­мель­на ре­фор­ма має не­о­дно­знач- не сприйня­т­тя в укра­їн­сько­му су­спіль­стві, а низ­ка по­лі­ти­чних сил ви­сту­пає про­ти цих змін.

Тож ве­ли­кий шанс, що кре­ди­ту ми мо­же­мо не отри­ма­ти вза­га­лі. У цьо­му ви­пад­ку вла­ді до­ве­де­ться ду­ма­ти, як во­на змо­же по­га­си­ти дер­жав­ний борг у роз­мі­рі двох триль­йо­нів гри­вень. У 2018 ро­ці, до ре­чі, на об­слу­го­ву­ва­н­ня дер­жбор­гу пі­де 14% на­шо­го бю­дже­ту. А в 2019-20 ро­ках ця ци­фра бу­де ще біль­шою.

Мі­нус 8,5 млрд. до­ла­рів

Екс­пер­ти тим ча­сом спе­ре­ча­ю­ться, на­скіль­ки шкі­дли­ви­ми чи ко­ри­сни­ми мо­жуть бу­ти по­ра­ди Фон­ду для Укра­ї­ни. Ска­жі­мо, під­ви­ще­н­ня га­зу для на­се­ле­н­ня зі зро­зумі­лих при­чин, як і зе­мель­ну ре­фор­му, на­се­ле­н­ня спри­ймає ка­те­го­ри­чно про­ти.

Йо­ста Люн­гман по­яснив, що має на ува­зі Між­на­ро­дний ва­лю­тний фонд, ви­ма­га­ю­чи цих змін, тоб­то вста­нов­ле­н­ня єди­ної ці­ни для ін­ди­ві­ду­аль­них спо­жи­ва­чів та для ім­пор­те­рів. За йо­го сло­ва­ми, дві ці­ни — це жи­виль­не се­ре­до­ви­ще для ко­ру­пції. «Кон­троль за ці­на­ми та ди­фе­рен­ці­а­ція енер­ге­ти­чних та­ри­фів ма­ють не­га­тив­ні на­слід­ки, оскіль­ки при­зво­дять до не­ефе­ктив­но­го роз­по­ді­лу ре­сур­сів. Та­кож про­па­да­ють сти­му­ли для енер­го­ефе­ктив­но­сті. Окрім цьо­го, рі­зні ці­ни на газ, що одно­ча­сно ді­ють на рин­ку, ста­ють при­чи­ною ко­ру­пції. На­при­клад, мо­жна ку­пи­ти газ за ниж­чою ці­ною як для на­се­ле­н­ня, а по­тім про­да­ти йо­го для про­ми­сло­во­сті за ви­щим та­ри­фом, при цьо­му по­клав­ши до ки­ше­ні рі­зни­цю», — ре­зю­му­вав Люн­гман.

«Усі про­бле­ми, які ми ма­є­мо сьо­го­дні з не­ста­чею зов­ні­шньо­го фі­нан­су­ва­н­ня, ви­ни­кли не від то­го, що не­пра­виль­ним був ди­зайн про­гра­ми, — про­ко­мен­ту­вав ди­ре­ктор Між­на­ро­дно­го фон­ду Блей­зе­ра Олег Устен­ко. — А ли­ше то­му, що укра­їн­ський по­лі­ти­чний клас не на­ма­гав­ся ви­ко­на­ти ті зо­бов’яза­н­ня, які брав на се­бе, від­кри­ва­ю­чи ці про­гра­ми. Йде­ться про два го­лов­ні зо­бов’яза­н­ня, які тре­ба ви­ко­на­ти: ство­ре­н­ня Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду та про­ве­де­н­ня при­ва­ти­за­ції».

Під не­ста­чею зов­ні­шньо­го фі­нан­су­ва­н­ня вар­то ро­зу­мі­ти, що з 12 тран­шів від Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду Укра­ї­на отри­ма­ла ли­ше чо­ти­ри. А це — 8,5 млрд. до­ла­рів із обі­ця­них 17.

Про­ки­ну­ли­ся б в ін­шій дер­жа­ві

Але, на дум­ку ін­ве­сти­цій­но­го бан­кі­ра Сер­гія Фур­си, про­вал Укра­ї­ни у на­прям­ку за­лу­че­н­ня між­на­ро­дно­го фі­нан­су­ва­н­ня ви­мі­рю­є­ться не ли­ше гро­ши­ма.

«Пре­зи­дент Укра­ї­ни пи­ша­є­ться отри­ма­н­ням чо­ти­рьох тран­шів. Мов­ляв, ні­хто не міг, а я зміг. Але, по-пер­ше, важ­ко пи­ша­ти­ся че­твер­тим тран­шем, адже до цьо­го ча­су ми ма­ли отри­ма­ти вже 12... Якщо би Укра­ї­на ви­ко­на­ла про­гра­му МВФ упро­довж трьох мі­ся­ців, ухва­лив­ши не­об­хі­дні за­ко­ни та за­пу­стив­ши не­об­хі­дні змі­ни, то че­рез рік ми про­ки­ну­ли­ся би вже в ін­шій дер­жа­ві», — ска­зав Фур­са.

Що ж сто­су­є­ться за­хи­сту су­ве­ре­ні­те­ту, на який по­си­ла­ю­ться кри­ти­ки спів­пра­ці з МВФ, то, на дум­ку ін­ве­ст­бан­кі­ра, най­кра­ще йо­го за­хи­ща­ють дві кра­ї­ни у сві­ті: Пів­ні­чна Ко­рея та Ве­не­су­е­ла. «І най­біль­ше їхній су­ве­ре­ні­тет за­хи­ще­ний від здо­ро­во­го глу­зду, — ска­зав Фур­са. — Укра­ї­на, на ща­стя, ще не на­вчи­ла­ся так до­бре за­хи­ща­ти свій су­ве­ре­ні­тет. Але є гру­па лю­дей, які ду­же хо­чуть за­хи­сти­ти своє пра­во на ко­ру­пцію... Якщо ми не до­зво­ли­мо лю­дям із по­за си­сте­ми бо­ро­ти­ся із хво­ро­бою са­мої си­сте­ми, то ми не ви­лі­ку­є­мо цю си­сте­му. Ми не ви­лі­ку­є­мо кра­ї­ну. І за­хи­ща­ти су­ве­ре­ні­тет хво­ро­би мо­жуть тіль­ки ті, хто па­ра­зи­тує на слаб­ко­му ор­га­ні­змі».

Укра­ї­на де-фа­кто вже мо­раль­но го­то­ва до під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на газ. Прем’єр Во­ло­ди­мир Грой­сман за­явив: ми мо­же­мо ско­ро­ти­ти спо­жи­ва­н­ня бла­ки­тно­го па­ли­ва ще на 5 млрд. ку­бо­ме­трів на рік. «За остан­ні три ро­ки спо­жи­ва­н­ня га­зу ско­ро­ти­ло­ся на 6 млрд. ку­бо­ме­трів. Про­те кра­ї­на зда­тна зни­зи­ти спо­жи­ва­н­ня ще на 5 млрд. ку­бо­ме­трів, — на­пи­сав очіль­ник уря­ду на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці». — Про­гноз на 2022 рік — 13 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів».

За дуж­ки за­яви Грой­сма­на ви­не­се­но одне, але ду­же ва­жли­ве за­ува­же­н­ня: ско­ро­че­н­ня спо­жи­ва­н­ня га­зу в Укра­ї­ні від­бу­ло­ся не зав­дя­ки впро­ва­джен­ню енер­го­ефе­ктив­но­сті, а че­рез па­ді­н­ня об­ся­гів про­ми­сло­во­сті та оку­па­ції ча­сти­ни те­ри­то­рії. У то­му чи­слі й ін­ду­стрі­аль­но роз­ви­ну­тої.

Єв­ро­па нам до­по­мо­же!

На тлі не­по­сту­пли­во­сті МВФ, який ви­ма­гає від нас не ли­ше еко­но­мі­ки, а й по­лі­ти­ки — у ши­ро­ко­му сен­сі цьо­го сло­ва, зна­чно при­хиль­ні­шою до Укра­ї­ни ви­яви­ла­ся Єв­ро­ко­мі­сія. Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія за­твер­ди­ла про­по­зи­цію що­до но­вої про­гра­ми ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги (MFA) для Укра­ї­ни на су­му до 1 млрд. єв­ро для під­трим­ки еко­но­мі­чної ста­бі­лі­за­ції та стру­ктур­них ре­форм.

«Сьо­го­дні­шня про­по­зи­ція слі­дує за за­пи­том укра­їн­ської вла­ди та пря­ми­ми дис­ку­сі­я­ми між пре­зи­ден­том Ко­мі­сії Жа­нКло­дом Юн­ке­ром та Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни Пе­тром По­ро­шен­ком. Но­ва про­гра­ма спря­мо­ва­на на те, щоб спи­ра­ти­ся на про­грес, до­ся­гну­тий у під­трим­ці ста­бі­лі­за­ції еко­но­мі­ки та стру­ктур­них ре­форм під час трьох по­пе­ре­дніх опе­ра­цій MFA», — йде­ться у за­яві, роз­мі­ще­ній дня­ми на сай­ті Єв­ро­ко­мі­сії.

Ві­це-пре­зи­дент Єв­ро­ко­мі­сії Вал­діс Дом­бров­скіс за­зна­чив, що про­по­зи­ція про че­твер­ту про­гра­му ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги свід­чить про зо­бов’яза­н­ня ЄС що­до со­лі­дар­но­сті з Укра­ї­ною. «Ця со­лі­дар­ність по­вин­на йти пліч-о-пліч з по­стій­ною при­хиль­ні­стю укра­їн­ської вла­ди до ам­бі­тної про­гра­ми ре­форм для за­без­пе­че­н­ня ста­біль­ної та про­цві­та­ю­чої Укра­ї­ни. Ми роз­ра­хо­ву­є­мо на під­трим­ку ці­єї ва­жли­вої про­гра­ми з бо­ку Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту та дер­жав-чле­нів», — за­зна­чив він.

Єв­ро­ко­мі­сар П’єр Мо­ско­ві­чі та­кож за­кли­кав укра­їн­ську вла­ду про­дов­жу­ва­ти ди­на­мі­ку ре­форм з но­вою си­лою, «по­бу­ду­ва­ти більш спра­ве­дли­ву, більш ста­біль­ну та про­цві­та­ю­чу кра­ї­ну в ін­те­ре­сах усіх укра­їн­ців». «Усі ви­пла­ти за за­про­по­но­ва­ною про­гра­мою, вклю­ча­ю­чи пер­шу, за­ле­жа­ти­муть від ре­а­лі­за­ції ре­форм, спря­мо­ва­них на усу­не­н­ня вра­зли­во­стей, ви­яв­ле­них в укра­їн­ській еко­но­мі­ці. Вклю­че­ні у Ме­мо­ран­дум про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня, во­ни вра­хо­ву­ва­ти­муть за­хо­ди, які за­ли­ша­ю­ться не­ви­рі­ше­ни­ми з по­пе­ре­дньої про­гра­ми MFA, і вклю­ча­ти­муть кро­ки з по­си­ле­н­ня бо­роть­би з ко­ру­пці­єю», — за­зна­чи­ли у Єв­ро­ко­мі­сії.

Про­по­зи­ція Єв­ро­ко­мі­сії що­до че­твер­тої про­гра­ми MFA для Укра­ї­ні під­ля­гає за­твер­джен­ню Єв­ро­пей­ським пар­ла­мен­том та Ра­дою ЄС.

Ско­ро­че­н­ня спо­жи­ва­н­ня га­зу в Укра­ї­ні від­бу­ло­ся не зав­дя­ки впро­ва­джен­ню енер­го­ефе­ктив­но­сті, а че­рез па­ді­н­ня об­ся­гів про­ми­сло­во­сті та оку­па­ції ча­сти­ни те­ри­то­рії.

Фото з сайта politeka.net.

На­сту­пний кре­дит МВФ у кві­тні ми, ймо­вір­но, не побачимо. Но­ва да­та — лі­то-2018...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.