А ТИМ ЧА­СОМ...

Ukrayina Moloda - - Економіка - Зно­ву за ли­жі гро­ші

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни, як по­ві­дом­ляє йо­го прес-слу­жба, пла­нує оскар­жи­ти ви­ве­де­н­ня за­став за кре­ди­та­ми «При­ват­бан­ку». Йде­ться про ли­жний ком­плекс «Бу­ко­вель», який ра­ні­ше на­ле­жав «При­ват­бан­ку». «На­ціо­наль­ний банк оскар­жить рі­ше­н­ня Го­спо­дар­сько­го су­ду Ки­є­ва в апе­ля­цій­но­му по­ряд­ку в пе­ред­ба­че­ний за­ко­но­дав­ством строк», — від­зна­чи­ли в НБУ.

Як ві­до­мо, ра­ні­ше НБУ про­грав екс-вла­сни­кам «При­ват­бан­ку» в су­ді та не змо­же за­бра­ти в них ку­рорт «Бу­ко­вель». Суд за­ува­жив, що пі­сля на­ціо­на­лі­за­ції «При­ват­бан­ку» НБУ втра­тив фа­кти­чний ін­те­рес у по­га­шен­ні бор­гу ко­лись най­біль­шо­го не­дер­жав­но­го бан­ку в Укра­ї­ні са­мою фі­н­уста­но­вою.

Ра­ні­ше в ре­гу­ля­то­рі за­яв­ля­ли: «При­ват­банк» має ви­ста­ви­ти на про­даж не­про­філь­ні для се­бе акти­ви — гір­сько­ли­жний ку­рорт «Бу­ко­вель», бу­дів­лю те­ле­ка­на­лу «1+1» в Ки­є­ві і лі­та­ки авіа­ком­па­нії МАУ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.