Те­ля­та на до­та­ції

Уряд ви­ді­лив ком­пен­са­ції за утри­ма­н­ня ко­рів та мо­ло­дня­ку

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Оле­на ЯРОШЕНКО

Одним з ін­стру­мен­тів дер­жав­ної під­трим­ки роз­ви­тку тва­рин­ни­цтва обра­но на­да­н­ня фі­зи­чним осо­бам спе­ці­аль­ної бю­дже­тної до­та­ції. Цьо­го ро­ку за утри­ма­н­ня мо­ло­дня­ка ВРХ її вста­нов­ле­но у роз­мі­рі до 2 ти­сяч 500 гри­вень за ви­ро­щу­ва­н­ня те­лят до одно­го ро­ку. Під­при­єм­ствам уряд та­кож на­да­ва­ти­ме до­та­цію за утри­ма­н­ня ко­рів у роз­мі­рі 1500 грн. Хо­ро­шу но­ви­ну по­ві­до­ми­ли під час «кру­гло­го сто­лу» «Дер­жав­на під­трим­ка га­лу­зі тва­рин­ни­цтва в Укра­ї­ні» в рам­ках XІ Між­на­ро­дно­го мо­ло­чно­го кон­гре­су, який ми­ну­ло­го ти­жня про­хо­див у Ки­є­ві.

Мі­на­гро­по­лі­ти­ки на­віть опри­лю­дни­ло по­кро­ко­ву ін­струк- цію, як са­ме отри­ма­ти ко­шти за від­по­від­ною дер­жав­ною про­гра­мою. Аби ско­ри­ста­ти­ся до­та­ці­єю за утри­ма­н­ня ко­рів, під­при­єм­ство має по­да­ти до Мі­на­гро­по­лі­ти­ки на­сту­пні до­ку­мен­ти:

— за­яв­ку (в еле­ктрон­но­му — e-mail: info@minagro.gov.ua та па­пе­ро­во­му ви­гля­ді — 01001, м.Ки­їв, вул. Хре­ща­тик, 24);

— до­від­ку про від­кри­т­тя по­то­чно­го ра­хун­ку, ви­да­ну бан­ком;

— ко­пію зві­ту про стан тва­рин­ни­цтва (фор­ма 24-сг) ста­ном на 1 сі­чня по­то­чно­го ро­ку, за­свід­че­ну ор­га­на­ми дер­жав­ної ста­ти­сти­ки;

— до­від­ку, чин­ну на да­ту по­да­н­ня за­яв­ки, про від­су­тність за­бор­го­ва­но­сті з по­да­тків, збо­рів, пла­те­жів, що кон­тро­лю­ю­ться ор­га­на­ми до­хо­дів і збо­рів.

Тер­мі­ни по­да­чі до­ку­мен­тів — до 1 кві­тня (від­по­від­но до зві­ту що­до ВРХ ста­ном на 1 сі­чня) та до 1 жов­тня (від­по­від­но до зві­ту що­до ВРХ ста­ном на 1 ли­пня).

Щоб отри­ма­ти до­та­ції за утри­ма­н­ня мо­ло­дня­ку ВРХ, вла­сник має по­да­ти до мі­сце­вої сіль­ської/се­ли­щної, мі­ської ра­ди або ра­ди об’єд­на­ної те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди ко­пії па­спор­тів ВРХ; ко­пію па­спор­та гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни; ко­пію до­від­ки або до­го­во­ру про від­кри­т­тя ра­хун­ку в бан­ку; ко­пію до­ку­мен­та, що за­свід­чує ре­є­стра­цію у Дер­жав­но­му ре­є­стрі фі­зи­чних осіб — пла­тни­ків по­да­тків. За­зна­че­ні до­ку­мен­ти при­йма­ю­ться про­тя­гом бю­дже­тно­го ро­ку до 1 трав­ня, до 1 ве­ре­сня і до 1 гру­дня по­то­чно­го ро­ку в по­ряд­ку чер­го­во­сті їх над­хо­дже­н­ня.

Окрім то­го, де­таль­но ін­фор­мо­ва­но, як отри­ма­ти час­тко­ву ком­пен­са­цію за кре­ди­та­ми, за­лу­че­ни­ми для по­кри­т­тя ви­трат у га­лу­зях вів­чар­ства, ко­зів­ни­цтва, бджіль­ни­цтва, зві­рів­ни­цтва, кро­лів­ни­цтва, шов­ків- ни­цтва та в аква­куль­ту­рі, отри­ма­н­ня ком­пен­са­ції ви­трат на бу­дів­ни­цтво та ре­кон­стру­кцію тва­рин­ни­цьких ком­пле­ксів за ра­ху­нок кре­ди­тів, від­шко­ду­ва­н­ня за утри­ма­н­ня пле­мін­них тва­рин, від­шко­ду­ва­н­ня вар­то­сті бу­дів­ни­цтва та ре­кон­стру­кції тва­рин­ни­цьких ферм, до­ї­ль­них за­лів.

Як по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про Дер­жав­ний бю­джет Укра­ї­ни на 2018 рік», за бю­дже­тною про­гра­мою «Дер­жав­на під­трим­ка га­лу­зі тва­рин­ни­цтва» пе­ред­ба­че­ні ви­да­тки за­галь­но­го фон­ду в об­ся­зі 4 мі­льяр­ди гри­вень. Бю­дже­тні ко­шти спря­мо­ву­ю­ться для дер­жав­ної під­трим­ки роз­ви­тку га­лу­зі тва­рин­ни­цтва, ста­бі­лі­за­ції по­го­лів’я ху­до­би та по­лі­пше­н­ня її ге­не­ти­чно­го по­тен­ці­а­лу, сти­му­лю­ва­н­ня збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва про­ду­кції тва­рин­ни­цтва. По­ря­док ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів, пе­ред­ба­че­них у дер­жав­но­му бю­дже­ті для під­трим­ки га­лу­зі тва­рин­ни­цтва, за­твер­дже­но по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 7 лю­то­го 2018 ро­ку № 107.

У сим­біо­зі з ри­бою еко­ло­гі­чно чи­сті ово­чі ви­ро­щу­ють для сто­ли­чних ре­сто­ра­нів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.