І ри­би­на, й ка­пу­сти­на

Одно­ча­сно ви­ро­щу­ва­ти ово­чі та ри­бу до­зво­ляє аква­по­ні­ка

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Окса­на СИДОРЕНКО

Ком­па­нія Аquafarm пер­ша в Укра­ї­ні за до­по­мо­гою те­хно­ло­гії аква­по­ні­ки по­ча­ла ви­ро­щу­ва­ти еко­ло­гі­чно чи­сті ово­чі та ри­бу. Ідея про­ми­сло­вої куль­ти­ва­ції еко­о­во­чів з’яви­ла­ся на ба­зі ство­ре­н­ня й успі­шної тор­гів­лі са­мо­очи­щу­ва­ни­ми до­ма­шні­ми аква­рі­у­ма­ми. Та­кій мі­ні-аква­фер­мі при­та­ман­ні всі яко­сті пов­но­мас­шта­бної еко­си­сте­ми, при то­му, що фун­кціо­нує во­на в 11-лі­тро­вих ре­зер­ву­а­рах. Ком­па­ктні аква­фер­ми по­ча­ли за­люб­ки ку­пу­ва­ти зав­дя­ки мо­жли­во­сті зру­чно роз­та­шу­ва­ти їх на до­ма­шній ку­хні чи у ві­таль­ні, у шкіль­них чи ди­тса­дів­ських жи­вих ку­то­чках.

Аква­по­ні­ка — те­хно­ло­гія куль­ти­ва­ції ро­слин без ґрун­ту. Ово­чі та зе­лень, ви­ро­ще­ні зав­дя­ки цьо­му ме­то­ду, еко­ло­гі­чно чи­сті. Те­хно­ло­гія, у якій сим­біоз є са­мо­до­ста­тнім при­ро­дним про­це­сом, у цьо­му ви­пад­ку по­єд­нує вза­є­мо­ви­гі­дне спів­існу­ва­н­ня ри­би та ро­слин. За ін­фор­ма­ці­єю На­ціо­наль­но­го про­ми­сло­во­го пор­та­лу, про­ект iз про­ми­сло­во­го ви­ро­щу­ва­н­ня ово­чів та зе­ле­ні без ви­ко­ри­ста­н­ня пе­сти­ци­дів, гер­бі­ци­дів, шкі­дли­вих хі­мі­чних до­брив та до­мі­шок уже за­пу­ще­но. Де­кіль­ка ро­ків ком­па­нія ви­вча­ла сві­то­вий до­свід, перш ніж по­ча­ти впро­ва­джу­ва- ти в та­ких мас­шта­бах схе­му за­мкне­но­го во­до­по­ста­ча­н­ня, зав­дя­ки якій ро­сли­ни й ри­бу ви­ро­щу­ють у сим­біо­зі, до­по­мо­га­ю­чи одне одно­му.

Вміст ніт­ра­тів в ово­чах та зе­ле­ні, ви­ро­ще­них за до­по­мо­гою аква­по­ні­ки, ниж­чий у 5– 10 ра­зів по­рів­ня­но з тра­ди­цій­ним ви­ро­щу­ва­н­ням. За­раз ком­па­нія Aquafarm уже ви­ро­щує та­ким чи­ном і кла­рі­є­во­го со­ма та ти­ла­пію, спів­па­ра­цюю- чи з най­кра­щи­ми ре­сто­ра­на­ми Ки­є­ва. Ви­ро­щу­ва­н­ня ри­би від­бу­ва­є­ться в ре­цир­ку­ля­цій­них си­сте­мах, що ви­клю­чає вплив не­га­тив­них зов­ні­шніх фа­кто­рів. Ан­ти­біо­ти­ки, сти­му­ля­то­ри ро­сту й гор­мо­ни не ви­ко­ри­сто­ву­ють. Си­сте­ма, де ви­ро­щу­ють ри­бу, — за­мкне­на, то­му м’ясо ри­би не мі­стить і па­то­ген­них ба­кте­рій та па­ра­зи­тів, які мо­гли б ста­но­ви­ти не­без­пе­ку для лю­ди­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.