«Як мо­жна охо­ро­ну здо­ров’я пи­та­н­ня

Кан­ди­дат ме­ди­чних на­ук Ві­та­лій Чо­пчик — про не­об­хі­дність за­про­ва­дже­н­ня стра­хо­вої ме­ди­ци­ни та чо­му цьо­го не вар­то бо­я­ти­ся па­ці­єн­там і лі­ка­рям

Ukrayina Moloda - - Медицина - Іри­на КИРИЧЕНКО

Кан­ди­дат ме­ди­чних на­ук зі спе­ці­аль­но­сті «со­ці­аль­на ме­ди­ци­на», за­ві­ду­вач від­ді­ле­н­ня хі­рур­гі­чної сто­ма­то­ло­гії Сто­ма­то­ло­гі­чно­го ме­ди­чно­го цен­тру На­ціо­наль­но­го ме­ди­чно­го уні­вер­си­те­ту іме­ні О. О. Бо­го­моль­ця Ві­та­лій Чо­пчик сьо­го­дні за­лу­чає нас до знань про де­які про­бле­ми су­ча­сної укра­їн­ської ме­ди­ци­ни, вклю­ча­ю­чи пи­та­н­ня пла­тної і без­опла­тної ме­ди­чної до­по­мо­ги і, в кон­текс­ті цьо­го, стра­хо­вої ме­ди­ци­ни, яка ма­ла б ста­ти основ­ною скла­до­вою існу­ва­н­ня будь-яко­го ме­ди­чно­го за­кла­ду.

«Тре­ба, щоб у гро­ма­дян бу­ла куль­ту­ра стра­ху­ва­н­ня»

Ві­та­лію Дми­тро­ви­чу, по­ча­ти роз­мо­ву хо­че­ться із за­пи­та­н­ня: ко­ли дер­жа­ва бу­де го­то­ва до пе­ре­хо­ду на стра­хо­ву ме­ди­ци­ну?

— Ска­жу так. Що­до стра­хо­вої ме­ди­ци­ни че­ка­ти слу­шно­го мо­мен­ту озна­чає не до­че­ка­тись йо­го ні­ко­ли. Стра­хо­ву ме­ди­ци­ну тре­ба бу­ло за­про­ва­джу­ва­ти якщо не двад­цять, то хо­ча б п’ятнад­цять ро­ків то­му. Я ні­ко­ли не пра­цю­вав у за­ко­но­дав­чій вла­ді, то­му ме­ні важ­ко ска­за­ти, що за­ва­жає це зро­би­ти, які є пе­ре­шко­ди, я мо­жу тіль­ки здо­га­ду­ва­тись.

То­му ні­хто з при­че­тних осіб не дбає про те, щоб бу­ли ін­ші, ра­зом із бю­дже­тни­ми або без них, аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня ме­ди­чної га­лу­зі.

Це які? — По-пер­ше, за­раз це пе­ре­ва­жно ко­шти, які над­хо­дять із за­галь­но­дер­жав­но­го та мі­сце­вих бю­дже­тів — теж дер­жав­них, і ко­шти, які на­ле­жать те­ри­то­рі­аль­ній гро­ма­ді: на­при­клад, ко­шти сіль­ських рад, якщо йде­ться про сіль­ську ме­ди­ци­ну, — їх теж ціл­ком мо­жли­во ра­ціо­наль­но за­лу­ча­ти.

Ме­ні іно­ді до­во­ди­ться бу­ва­ти в лі­ку­валь­них за­кла­дах у сіль­ській мі­сце­во­сті, і я зав­жди ба­чу і від­чу­ваю, де гро­ма­да дбає про ме­ди­ци­ну і, від­по­від­но, про лю­дей, пе­ре­йма­є­ться тим, щоб у них ця лі­кар­ня, хай на­віть ма­лень­ка, але вза­га­лі бу­ла, щоб до неї в най­ко­ро­тший тер­мін мо­жна бу­ло ді­ста­тись. Мі­сце­ва вла­да, зви­чай­но, пе­ре­йма­є­ться і тим, щоб хар­чу­ва­н­ня там бу­ло, щоб ма­те­рі­аль­но-те­хні­чна ба­за бу­ла на на­ле­жно­му рів­ні, онов­ле­на та від­ре­мон­то­ва­на, по­чи­на­ю­чи зі сте­лі й за­кін­чу­ю­чи обла­дна­н­ням.

Ми зви­кли жи­ти з дум­кою, що дер­жа­ва нам вин­на. Але до­ве­діть це чи­нов­ни­ку, який роз­по­ді­ляє ко­шти. Вас про­сто не по­чу­ють або по­чу­ють час­тко­во.

То­му і зму­ше­ні всі за­ці­кав­ле­ні в про­це­сі лі­ку­ва­н­ня шу­ка­ти аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла гро­шо­вих над­хо­джень. І зна­хо­дять... Сьо­го­дні, в XXI сто­річ­чі, у нас це ро­би­ться пе­ре­ва­жно у ви­гля­ді фі­нан­со­вих сто­сун­ків між лі­ка­рем і па­ці­єн­том, ін­ших ви­дів го­тів­ко­вих сто­сун­ків (на­при­клад спон­сор­ська до­по­мо­га, бла­го­дій (на жаль, не­ци­ві­лі­зо­ва­них) час­тко­во­го фі­нан­су­ва­н­ня лі­ку­валь­них за­кла­дів. Ін­ших ви­дів фі­нан­со­вих над­хо­джень дер­жа­вою, на жаль, не за­про­по­но­ва­но, а во­ни існу­ють.

На­при­клад, пар­ла­мент уко­тре «про­ва­лює» за­ко­но­про­ект про обов’яз­ко­ве ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня. За­раз при­ва­тні стра­хо­ві ком­па­нії про­по­ну­ють по­слу­ги і про­гра­ми з до­бро­віль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня, але пе­ре­ва­жна біль­шість гро­ма­дян ду­має, що тут є пев­ні ри­зи­ки як для па- ці­єн­тів, так і для са­мих стра­хо­вих ком­па­ній. І ще: по­трі­бно, щоб у са­мих гро­ма­дян бу­ли як усві­дом­ле­н­ня не­об­хі­дно­сті, так і куль­ту­ра стра­ху­ва­н­ня. Тут ви­ни­ка­ють пи­та­н­ня. Се­ред на­ших гро­ма­дян ба­га­то ба­жа­ю­чих стра­ху­ва­ти своє жи­т­тя і здо­ров’я? Чи го­то­вий пред­став­ник со­ці­у­му до до­бро­віль­но­го прийня­т­тя та­ко­го рі­ше­н­ня, в то­му чи­слі й фі­нан­со­во? З ін­шо­го бо­ку, лю­ди­на, яка пла­тить стра­хо­ві вне­ски, по­вин­на ма­ти пев­ні га­ран­тії з по­кри­т­тя в пов­но­му об­ся­зі ви­трат на лі­ку­ва­н­ня, якщо та­ке зна­до­би­ться. Чи існує ме­ха­нізм стя­гне­н­ня ко­штів у ра­зі не­ви­ко­на­н­ня стра­ху­валь­ни­ком сво­їх зо­бов’язань? Га­ран­том зда­тно­сті стра­хо­вої ком­па­нії ви­пла­ти­ти ко­шти на лі­ку­ва­н­ня па­ці­єн­та має ви­сту­па­ти та ж та­ки дер­жа­ва. І ще. За- стра­хо­ва­ній осо­бі ва­жли­во ма­ти пра­во ви­бо­ру лі­ку­валь­но­го за­кла­ду.

«Ми до­сі вва­жа­є­мо, що нас ма­ють лі­ку­ва­ти без­ко­штов­но»

А чи за­ці­кав­ле­ний ро­бо­то­да­вець у то­му, щоб йо­го пра­ців­ник був за­стра­хо­ва­ний? Я ду­маю, ні.

— А тут про­бле­ма: йо­му по­трі­бен здо­ро­вий пра­ців­ник чи хво­рий? Під час одні­єї з від­пу­сток я був на За­кар­пат­ті. Одна зі спів­ро­бі­тниць мі­ні-го­те­лю, в яко­му ми зу­пи­ня­лись, роз­по­від­а­ла, що її кум, пра­цю­ю­чи в Че­хії на бу­дів­ни­цтві, впав із ви­со­ти і про­ле­жав у че­ській лі­кар­ні в ко­мі май­же два ро­ки на пов­но­му за­без­пе­чен­ні з від­по­від­ним до­гля­дом, і всі ви­тра­ти за ці два ро­ки пе­ре­бу­ва­н­ня в лі­кар­ні бу­ли пов­ні­стю по­кри­ті стра­хо­вою ком­па­ні­єю. Так ось. Одні­єю з умов пра­це­вла­шту­ва­н­ня в Че­хії бу­ло стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя і здо­ров’я. Йо­го ро­бо­то­да­вець за­стра­ху­вав. Іна­кше в Єв­ро­пі не бу­ває. Що за­ва­жає нам жи­ти так са­мо?

Для цьо­го тре­ба ро­бо­то­дав­цям ці­ну­ва­ти фа­хів­ців.

— Так, але для ро­бо­то­дав­ця це до­да­тко­ві ви­тра­ти. Він за­стра­хує пра­ців­ни­ка на рік, а той че­рез мі­сяць звіль­ни­ться, і що то­ді? Ще ко­гось стра­ху­ва­ти? Зно­ву ви­тра­ти. Який ви­хід? Як ва­рі­ант: бра­ти на ро­бо­ту вже за­стра­хо­ва­них осіб або бу­ти го­то­вим до не­пе­ре­дба­чу­ва­них зби­тків, якщо з цим пра­ців­ни­ком ста­не­ться щось на ви­ро­бни­цтві. Так на одно­му пра­ців­ни­ку й збан­кру­ту­ва­ти мо­жна.

Тут пи­та­н­ня в ін­шо­му. Не­має за­ко­но­дав­чо­го ме­ха­ні­зму при­му­си­ти ро­бо­то­дав­ця стра­ху­ва­ти на­йма­но­го пра­ців­ни­ка або бра­ти на ро­бо­ту ли­ше за­стра­хо­ва­но­го. Най­го­лов­ні­ше, що в дер­жа­ві не куль­ти­ву­ю­ться по­ня­т­тя «обов’яз­ко­ве ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня» і «стра­хо­ві фон­ди». Дер­жа­ва, як ба­чи­те, всі­ля­ко уни­кає ви­рі­ше­н­ня цих про­блем, і ми мо­же­мо здо­га­ду­ва­тись, чо­му уни­кає.

Та­кож і са­ме су­спіль­ство має при­йти до усві­дом­ле­н­ня на­галь­ної не­об­хі­дно­сті стра­ху­ва­н­ня. А су­спіль­ство — це ми з ва­ми, а ми до­сі вва­жа­є­мо, що дер­жа­ва по­вин­на нас лі­ку­ва­ти без­ко­штов­но, що ми ні­чо­го в се­бе не ма­є­мо ін­ве­сту­ва­ти.

Якщо за­раз при­му­си­ти на­се­ле­н­ня стра­ху­ва­ти жи­т­тя і здо­ров’я, ви­ни­кне ша­ле­ний спро­тив у су­спіль­стві з акці­я­ми про­те­сту та пе­ти­ці­я­ми. Зга­дай­те, як за­про­ва­джу­ва­ла­ся так зва­на «ав­то­ци­віл­ка». Скіль­ки бу­ло не­га­ти­ву і бру­ду в пре­сі, скіль­ки бу­ло де­мон­стра­цій під Ка­бмі­ном, як са­мі во­дії чи­ни­ли спро­тив? А най­го­лов­ні­ший ар­гу­мент був фі­нан­со­вий. На сьо­го­дні «ав­то­ци­віл­ка» ко­штує стіль­ки, скіль­ки ко­штує один раз за­пра­ви­ти ав­то­мо­біль. Пе­ре­ва­жна біль­шість во­ді­їв ко­ри­сту­ю­ться ав­то­мо­бі­лем що­ден­но і за­прав­ля­ю­ться мі­ні­мум раз на ти­ждень, то чи вар­то бу­ло зді­йма­ти га­лас? Але за­кон прийня­ли, і те­пер ти не мо­жеш ко­ри­сту­ва­ти­ся транс­порт­ним за­со­бом, якщо в те­бе «ав­то­ци­віл­ки» не­має. І ба­чи­те, про­йшло стіль­ки ро­ків, — а це се­бе ви­пра­вда­ло, хо­ча і бу­ли ви­пад­ки, ко­ли стра­хо­ві ком­па­нії збан­кру­ту­ва­ли. І за­раз во­дії вже не уяв­ля­ють, як мо­жна без оформ­ле­но­го стра­ху­ва­н­ня від тре­тіх осіб уза­га­лі екс­плу­а­ту­ва­ти ав­то­мо­біль. Ось і все.

От­же. Що та­ке ко­шти на обов’яз­ко­ве ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня і де їх узя­ти пе­ре­сі­чно­му укра­їн­цю? Да­вай­те по­ра­ху­є­мо, скіль­ки фі­лі­жа­нок ка­ви ми ви­пи­ва­є­мо за день?

В се­ре­дньо­му три. — Скіль­ки ко­штує одна фі­лі­жан­ка?

Що­най­мен­ше 10 гри­вень.

— Це най­де­шев­ша. Да­вай­те по­ра­ху­є­мо те­пер: 365 днів на рік — скіль­ки ви­хо­дить?

А, на­при­клад, стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя і здо­ров’я в Укра­ї­ні ко­штує від 3000 гри­вень, тоб­то мен­ше одні­єї фі­лі­жан­ки ка­ви, зна­чно мен­ше, ніж лю­ди­на ви­тра­чає на ка­ву вза­га­лі про­тя­гом ро­ку, або на ін­ші за­ба­ган­ки, без яких, до ре­чі, мо­жна про­жи­ти. Мо­жна з жи­т­тя при­бра­ти ще ба­га­то ре­чей, які ко­ри­сті не при­но­сять. Тоб­то на одну фі­лі­жан­ку на до­бу слід свій ка­во­вий ра­ціон змен­ши­ти — і здо­ров’я збе­рег­ти тим са­мим, але отри­ма­ти пра­во на га­ран­то­ва­ну ме­ди­чну до­по­мо­гу, якщо з то­бою якесь ли­хо тра­пи­ться. Будь-який не­від­кла­дний стан — трав­ма, не­об­хі­дність тер­мі­но­вої опе­ра­ції, ін­фаркт, ін­сульт — і тво­їм здо­ров’ям вже га­ран­то­ва­но в лі­ку­валь­но­му за­кла­ді за­йма­ю­ться. І зно­ву «але» — за умо­ви, що па­ці­єнт має пра­во оби­ра­ти лі­ку­валь­ний за­клад і оби­ра­ти лі­ка­ря без прив’яз­ки до мі­сця ре­є­стра­ції.

А у нас це є? — До­свід на­шо­го Цен­тру свід­чить про те, що стра­хо­ві ком­па­нії укла­да­ють уго­ди з де­кіль­ко­ма за­кла­да­ми, ви­би­ра­ю­чи при цьо­му та­кі, в яких най­кра­ще спів­від­но­ше­н­ня ці­ни і яко­сті. Але й тут не­має ка­те­го­ри­чної прив’яз­ки — па­ці­єнт та­кож має пра­во ви­бо­ру. Пе­ре­ва­жно оби­ра­ють нас, то­му що у нас дій­сно де­мо­кра­ти­чні та­ри­фи за до­сить ви­со­кої яко­сті ме­ди­чної до­по­мо­ги. Іна­кше не мо­же бу­ти, оскіль­ки ми бу­де­мо не ці­ка­ві для стра­хо­вих ком­па­ній.

«Має змі­ни­ти­ся став­ле­н­ня лю­дей до се­бе і сво­єї без­пе­ки»

Що для лі­ку­валь­но­го за­кла­ду озна­чає факт, що з ним укла­ли уго­ди стра­хо­ві ком­па­нії?

— По-пер­ше, нам до­ві­ря­ють, по-дру­ге, чим біль­ше лі­ку­валь­ний за­клад пра­цю­ва­ти­ме з па­ці­єн­та­ми, які ма­ють по­ліс ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня, тим біль­ше він бу­де фі­нан­со­во не­за­ле­жним. Тим біль­ше у ньо­го бу­де фі­нан­со­вих мо­жли­во­стей для роз­ви­тку і впро­ва­дже­н­ня су­ча­сних те­хно­ло­гій.

То­ді гро­ші йдуть клі­ні­ці за без­го­тів­ко­вим роз­ра­хун­ком і за них ку­пу­ють обла­дна­н­ня?

— Аб­со­лю­тно по­го­джу­юсь. Ось, на­при­клад, при­ва­тні за­кла­ди сто­ма­то­ло­гі­чні — во­ни мо­жуть бу­ти зов­сім не­ве­ли­ки­ми за по­ту­жні­стю. Але ке­рів­ник цьо­го при­ва­тно­го за­кла­ду дбає про те, щоб у ньо­го бу­ли най­су­ча­сні­ші ма­те­рі­а­ли й обла­дна­н­ня, щоб па­ці­єнт при­хо­див і по­чу­вав­ся ком­фор­тно.

А з ін­шо­го бо­ку, да­вай­те по­ди­ви­мо­ся так. У нас ці­ни, за яки­ми ми на­да­є­мо по­слу­ги, до­сить ре­гла­мен­то­ва­ні. Для то­го, щоб їх за­твер­ди­ти, ми, як дер­жав­ний за­клад і уні­вер­си­тет­ська клі­ні­ка, по­вин­ні прой­ти ду­же ба­га­то бю­ро­кра­ти­чних ета­пів. Якщо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ті ма­те­рі­а­ли, які ми хо­ті­ли б, то ці­ни за на­ші по­слу­ги не­ви­прав­да­но низь­кі. А чо­му так — то­му що ми мо­же­мо ку­пу­ва­ти на­ші ма­те­рі­а­ли тіль­ки че­рез про­це­ду­ру тен­дер­них за­ку­пі­вель. А тен­дер­ні за­ку­пів­лі — це ще та епо­пея і на пів­ро­ку як мі­ні­мум. Та­ка про­бле­ма існує.

Але по­вер­не­мось до дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня ме­ди­чної га­лу­зі. Ми при­йшли до то­го, що сьо­го­дні в Укра­ї­ні є три дже­ре­ла фі­нан­со­вих над­хо­джень: ко­шти бю­дже­ту, ко­шти па­ці­єн­тів і ко­шти до­бро­віль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня. Че­твер­те дже­ре­ло фі­нан­су­ва­н­ня бу­ло б най­більш до­ціль­ним. Це обов’яз­ко­ве ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня, про яке го­во­рять уже по­над 20 ро­ків, але за­кон, який від­ре­гу­лю­вав би всі йо­го ме­ха­ні­зми, впер­то не при­йма­ють.

Сто­сов­но­фі­нан­су­ва­н­ня­здерж­бю­дже­ту. Ви са­мі ба­чи­те остан­нім ча­сом, що дер­жа­ва на­ма­га­є­ться ски­ну­ти з се­бе цей тя­гар. Що­до до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня від­су­тня на до­ста­тньо­му рів­ні ме­ди­чна куль­ту­ра. Ви­хо­дить так, що за­ли­ша­є­ться роз­ра­хо­ву­ва­тись го­тів­кою або че­рез ме­ха­нізм бла­го­дій­них вне­сків. За­ли­ша­є­ться най­до­ціль­ні­ше — при­му­со­во «на­са­джу­ва­ти» ме­ди­чну куль­ту­ру на­се­ле­н­ня че­рез обов’яз­ко­ве ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня.

Тіль­ки так мо­же при­йти усві­дом­ле­н­ня і змі­ни­ти­ся са­ме став­ле­н­ня лю­дей до се­бе і сво­єї без­пе­ки.

«Без­ко­штов­на ме­ди­ци­на — це зна­чить ні­чо­го не ро­би­ти. Лі­кар зар­пла­ти не отри­мує, ме­ди­ка­мен­тів не­має, ко­му­наль­них по­слуг теж, ні­чо­го не­має. Сло­вом, за­кла­ду не­має. Оце без­ко­штов­но».

Як обра­хо­ву­є­ться то­ді вар­тість лі­ку­ва­н­ня і на що йдуть отри­ма­ні від лі­ку­ва­н­ня па­ці­єн­та ко­шти?

— У вар­то­сті по­слу­ги є де­кіль­ка скла­до­вих: вар­тість ча­су, який ви­тра­чає пер­со­нал (ме­ди­чний, об­слу­го­ву­ю­чий), та йо­го ква­лі­фі­ка­ція, вар­тість ко­му­наль­них по­слуг, вар­тість ме­ди­ка­мен­тів та ви­ро­бів ме­ди­чно­го при­зна­че­н­ня, за­ро­бі­тна пла­та, знос та амор­ти­за­ція обла­днан-

Фото з сайта stomat-nmu.com.

Ві­та­лій Чо­пчик.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.