Бо ти на зем­лі — укра­ї­нець

Чи пам’ятає про це Пре­зи­дент Укра­ї­ни?

Ukrayina Moloda - - Я Вам Пишу... - Іван БОНДАРЕНКО Чер­ка­си

Зре­штою, йде­ться сьо­го­дні про ви­жи­ва­н­ня: чи змо­же­мо ми, укра­їн­ці, на­щад­ки слав­но­го ко­за­цько­го ро­ду, роз­ві­я­ти сум­ні­ви ве­ли­ко­го Та­ра­са що­до фун­кціо­ну­ва­н­ня й утвер­дже­н­ня йо­го сло­ва, яке він сі­яв, в Укра­їн­ській дер­жа­ві: ...Орю Свій пе­ре­ліг — убо­гу ни­ву! Та сію сло­во. До­брії жни­ва Ко­лись-то бу­дуть. І ду­рю! Се­бе-та­ки, се­бе са­мо­го, А біль­ше, ба­чи­ться, ні­ко­го? Чи змо­же­мо ми до­ве­сти всьо­му сві­то­ві, що укра­їн­ське сло­во жи­ти­ме ві­чно? На­ша зброя — на­ша рі­дна укра­їн­ська мо­ва. Не ко­жен змо­же три­ма­ти в ру­ках ав­то­мат, але в ко­жно­го з нас са­ме своє рі­дне сло­во має ста­ти ті­єю ле­таль­ною збро­єю, яка ви­зна­чає не­збо­ри­му укра­їн­ську на­цію. При­кро, ду­же при­кро, що зем­ля­ки, які жи­вуть спо­кон­ві­ку в укра­їн­сько­му се­лі, сьо­го­дні пе­ред­пла­чу­ють де­ся­тки ро­сій­сько­мов­них ви­дань, цу­ра­ю­чись сво­їх пре­кра­сних ви­дань, за­мов­ля­ють пі­сен­ні ві­та­н­ня у ви­ко­нан­ні ро­сій­ських ар­ти­стів. Важ­ко зба­гну­ти здо­ро­вим глу­здом, для чо­го нам, укра­їн­цям, про­па­гу­ва­ти ро­сій­ське, ко­ли во­ни ни­щать на­ших бра­тів і се­стер, укра­їн­ську на­цію? «Рус­скій мір» не при­хо­дить ту­ди, де є укра­їн­ська мо­ва, укра­їн­ська пі­сня, укра­їн­ська цер­ква» — чу­до­ві сло­ва на­шо­го укра­їн­сько­го Пре­зи­ден­та Віктора Ющен­ка.

Бра­то­ві Ми­ки­ті Шев­чен­ко пи­сав так: «Ми­ки­то, рі­дний бра­те!.. Та будь ла­скав, на­пи­ши до ме­не так, як я до те­бе пи­шу, не по-мо­сков­сько­му, а по­на­шо­му. Так не­хай же я хоч че­рез па­пір по­чую рі­дне сло­во, не­хай хоч раз по­пла­чу ве­се­ли­ми сльо­за­ми... Ще раз про­шу, на­пи­ши ме­ні пи­сьмо, та по­сво­є­му, будь ла­скав, а не по-мо­сков­сько­му. Оста­вай­ся здо­ров. 1939, но­я­бря 15 дня. С.-Пе­тер­бург. Не за­будь же, за­раз на­пи­ши пи­сьмо — та по-сво­є­му».

Шев­чен­ко, на від­мі­ну від ба­га­тьох, не за­хо­тів роз­чи­ни­ти­ся в ім­пер­сько­му «ро­сій­сько­му мо­рі», хоч міг це зро­би­ти. І на­віть, чо­го грі­ха та­ї­ти, по­пер­вах ро­бив де­які кро­ки в цьо­му на­пря­мі. У ли­сті до Г. Кві­тки-Основ’янен­ка від 8 гру­дня 1841 р. Т. Шев­чен­ко пи­сав: «Ще по­си­лаю вам ка­цап­ські вір­ші сво­єї ро­бо­ти. Ко­ли до­ла­дне що, то дру­куй­те, а ко­ли ні, то за­ку­ріть люль­ку, ко­ли люль­ку ку­ри­те. Спа­си­бі вам і па­но­ві Ар­те­мов­сько­му за ла­ска­ве сло­во. І спа­си­бі всім тим, хто пи­ше по-на­шо­му або про на­ше». Так, Шев­чен­ко на­пи­сав окре­мі тво­ри ро­сій­ською мо­вою. Але як він ста­вив­ся до цьо­го — мо­жна зро­зу­мі­ти з ли­ста до Я. Ку­ха­рен­ка від 30 ве­ре­сня 1842 р.: «Пе­ре­пи­сав оце свою «Сле­пую» та й пла­чу над нею, який чорт спі­ткав і за який гріх, що я оце спо­від­а­ю­ся ка­ца­пам чер­ствим ка­цап­ським сло­вом. Ли­хо, бра­те ота­ма­не, єй-бо­гу, ли­хо. Це прав­да, що окро­ме Бо­га і чор­та в ду­ші на­шій єсть ще щось та­ке, та­ке стра­шне, що аж хо­лод йде по сер­це­ві, але що я маю ро­би­ти, хі­ба ж я ви­нен, що я на­ро­див­ся не ка­ца­пом, або не фран­цу­зом. Що нам ро­бить, ота­ма­не-бра­те?»

«То що ж зу­пи­ни­ло йо­го?» — за­пи­тує фі­ло­соф Пе­тро Кра­люк і від­по­від­ає — здо­ро­ва се­лян­ська на­ту­ра, яка не спри­йма­ла фаль­ши­вої ім­пер­ської мі­шу­ри і на­смі­ха­ла­ся з чван­ства ба­тька-ца­ря та йо­го слуг. А ще, пев­но, в Ко­бза­ря озва­ла­ся гі­дність пред­ків-ко­за­ків, які не хо­ті­ли тер­пі­ти на­силь­ства над со­бою.

Вче­ні до­ве­ли, що по пла­чу чи зву­ках, які ди­ти­на ви­дає пі­сля на­ро­дже­н­ня, мо­жна ви­зна­чи­ти, до якої на­ції на­ле­жить не­мов­ля. Є вче­ні, які до­во­дять: якщо ди­ти­на до 7 ро­ків не го­во­рить рі­дною мо­вою, то в неї по­чи­на­ю­ться пси­хі­чні роз­ла­ди. Не раз мо­жна спо­сте­рі­га­ти: якщо лю­ди­на, яка ви­ро­сла на чу­жій зем­лі, по­чує рі­дну мо­ву чи пі­сню, то з нею по­чи­на­ють від­бу­ва­ти­ся якісь не­ймо­вір­ні ре­чі (ра­дість, сльо­зи, зміна емо­цій­но­го ста­ну). Адже рі­дна мо­ва від­по­від­ає ге­не­ти­чно­му ко­ду лю­ди­ни.

Ко­жна рі­чни­ця від дня на­ро­дже­н­ня Т. Шев­чен­ка стає все акту­аль­ні­шою що­до утвер­дже­н­ня, роз­ви­тку та фун­кціо­ну­ва­н­ня дер­жав­ної укра­їн­ської мо­ви. 10 ли­сто­па­да 2017 р. 178 на­ро­дних де­пу­та­тів звер­ну­лись до Пре­зи­ден­та з про­по­зи­ці­єю ого­ло­си­ти 2018 рік «Ро­ком утвер­дже­н­ня дер­жав­ної мо­ви». 17 ли­сто­па­да Ко­мі­тет із пи­тань куль­ту­ри і ду­хов­но­сті ВР Укра­ї­ни під­три­мав цю про­по­зи­цію у сво­є­му ли­сті до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. 6 гру­дня свій лист що­до ого­ло­ше­н­ня ро­ку до адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та на­пра­ви­ли 36 гро­мад­ських ді­я­чів, уче­них та ді­я­чів куль­ту­ри. Че­рез де­сять днів сво­їм звер­не­н­ням до­лу­чи­лась іні­ці­а­тив­на гру­па «Пер­шо­го гру­дня», а 20 гру­дня — Сві­то­вий кон­грес укра­їн­ців.

26 сі­чня 2018 р. 74 ві­до­мі укра­їн­ці, пра­во­за­хи­сни­ки, на­у­ков­ці, пи­сьмен­ни­ки, ми­тці та ви­дав­ці під­пи­са­ли звер­не­н­ня до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни з про­ха­н­ням ого­ло­си­ти 2018-й Ро­ком утвер­дже­н­ня дер­жав­ної мо­ви. На по­ча­тку лю­то­го до чин­но­го Пре­зи­ден­та звер­та­ю­ться по­пе­ре­дні пре­зи­ден­ти Л. Крав­чук, Л. Ку­чма, В. Ющен­ко з про­ха­н­ням під­три­ма­ти іні­ці­а­ти­ву що­до про­го­ло­ше­н­ня 2018-го Ро­ком утвер­дже­н­ня дер­жав­ної мо­ви. 16 лю­то­го ц.р. три пре­зи­ден­ти Укра­ї­ни ви­сту­пи­ли з но­вою іні­ці­а­ти­вою — вне­сти до офі­цій­но­го ка­лен­да­ря но­ву да­ту — День укра­їн­ської дер­жав­но­сті. Де­що змі­нив­ши сло­во у вір­ші В. Си­мо­нен­ка, зга­дай­мо: Бо ти на зем­лі — укра­ї­нець, Ти зна­єш про це чи ні? І зно­ву сло­ва Си­мо­нен­ка зву­чать, як на­бат про не­збо­ри­му укра­їн­ську на­цію:

На­род мій є! На­род мій зав­жди бу­де! Ні­хто не пе­ре­кре­слить мій на­род! Наш свя­тий обов’язок — лю­би­ти і бе­рег­ти свою мо­ву, свою зем­лю, свій на­род, свою Укра­ї­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.