Про­кинь­ся, моя Укра­ї­но

Бай­ду­жість — на­ша бі­да

Ukrayina Moloda - - Я Вам Пишу... - З. БІЛЕЦЬ

вла­да бу­де бра­ти у МВФ мі­льяр­дні кре­ди­ти на мі­зер­ні ре­фор­ми і роз­кі­шне жи­т­тя для се­бе.

Пре­зи­дент по­тай­ки лі­тав на Маль­ді­ви від­по­чи­ва­ти. Ве­ли­ке спа­си­бі жур­на­лі­стам, що всю прав­ду до­но­сять до на­шо­го ві­до­ма. Так са­мо від­по­чи­вав і Ген­про­ку­рор Луценко зі сво­єю сім’єю на Сей­ше­лах. У ви­прав­да­н­ня, що на від­по­чи­нок ви­тра­ти скла­ли 50 тис. єв­ро, го­во­рить, що так від­по­чи­ва­ють лю­ди з до­ста­тком се­ре­дньо­го кла­су. А чи зби­ра­лись во­ни ці гро­ші за­де­кла­ру­ва­ти? У нас іде вій­на, а Пре­зи­дент ви­ле­тів на від­по­чи­нок хто­зна-ку­ди, вже Укра­ї­на не вла­што­вує. Де ж йо­го бре­хли­ві пе­ред­ви­бор­чі обі­цян­ки за­кін­чи­ти вій­ну за два ти­жні? А за­раз у ньо­го в Ро­сії но­вий вид бі­зне­су, в той час, як на­ші во­ї­ни на схо­ді ри­зи­ку­ють сво­їм жи­т­тям, щоб ми всі мир­но жи­ли. А ми не ро­би­мо мі­ні­маль­них зу­силь, щоб ви­йти за свої пра­ва і тих, хто за­хи­щає на­шу Укра­ї­ну. На­ша бай­ду­жість нас і згу­бить. Най­га­ря­чі­ші мі­сця у пе­клі — для бай­ду­жих. Про­кинь­те­ся, зро­біть пер­ший крок. Усіх вас про­шу, бо я — лю­ди­на з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми. Не мо­жу бу­ти бай­ду­жою, бо ме­ні це бо­лить. Так 100 ро­ків то­му бо­лі­ло дядь­ко­ві мо­го ба­тька, який всту­пив в Ар­мію Си­мо­на Пе­тлю­ри.

Тре­ба ря­ту­ва­ти кра­ї­ну. Борітеся — поборете, вам Бог по­ма­гає!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.