Ми­ро­тво­рець се­ред одно­лі­тків

Чим про­сла­вив­ся тре­тьо­кла­сник Пав­лик Пе­три­шин

Ukrayina Moloda - - Суспільство - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО

У мі­сті Пе­ре­мишль Львів­ської обла­сті тре­тьо­кла­сник там­те­шньої гім­на­зії Пав­лик Пе­три­шин, зав­дя­ки до­бро­ті сво­єї ма­лень­кої ду­ші, в один день про­сла­вив­ся на всю Укра­ї­ну. Про йо­го зво­ру­шли­вий вчи­нок по­ві­до­ми­ла на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» львів­ська жур­на­ліс­тка Єв­ге­нія По­лі­кар­по­ва, яка то­го ду­же мо­ро­зно­го дня бу­ла у від­ря­джен­ні у Пе­ре­ми­шлі і ста­ла свід­ком по­дії.

«Він ні­як не міг за­ли­ши­ти ко­ше­ня. Йшов і зно­ву по­вер­тав­ся. Спер­шу на­го­ду­вав бу­тер­бро­да­ми. По­ки во­но їло, ти­хень­ко пі­шов геть. Але вже за кіль­ка се- кунд по­вер­нув­ся. Взяв пу­хна­сто­го до рук, аби зі­грі­ло­ся тро­хи. І зно­ву пі­шов, а по­тім зно­ву по­вер­нув­ся. Так три­ва­ло хви­лин 15. На­ре­шті хло­пчи­на під­хо­пив ко­ше­ня і ку­дись йо­го по­ніс.

Ба­тьки, якщо ваш син сьо­го­дні при­та­ра­ба­нить до ха­ти ву­ха­сте-сму­га­сте — не сва­ріть своє ча­до. Він так ва­гав­ся: і взя­ти стра­шно, а за­ли­ши­ти ще гір­ше. Він зро­бив кру­те­зний ви­бір. Якщо що, то кіт їсть не­ба­га­то!» — на­пи­са­ла Єв­ге­нія і у під­твер­дже­н­ня ска­за­но­му ви­ста­ви­ла ві­део, на яко­му ма­лень­кий шко­ля­рик iз ран­цем за пле­чи­ма опі­ку­є­ться без­дом­ним ко­ше­ням.

Пі­зні­ше жур­на­ліс­тка, яка сво­їм по­стом до­бро­ти за­че­пи­ла ду­ші ба­га­тьох укра­їн­ців, по­ві­до­ми­ла, що ді­зна­ла­ся про­дов­же­н­ня ці­єї істо­рії.

«Че­сно, не спо­ді­ва­лась, що ві­део з ди­ти­ною, яка ря­тує ко­ше­ня, здій­ме та­ку хви­лю. При­єм­но, що са­ме по­зи­тив­на те­ма за­ці­ка­ви­ла лю­дей. Наш ге­рой Пав­лик вчи­ться у 3-му кла­сі Пе­ре­ми­шлян­ської гім­на­зії. У цій шко­лі ба­га­то ді­ток опі­ку­ва­ли­ся ко­ти­ком, ку­пу­ва­ли йо­му їсти. То­му одра­зу з’ясу­ва­ти, хто са­ме пі­ді­брав ко­ше­ня, вчи­те­лі не мо­гли. Окса­на Си­ву­ляк, дя­кую за до­по­мо­гу в по­шу­ку», — за­зна­чає Єв­ге­нія По­лі­кар­по­ва. І до­дає про най­ці­ка­ві­ше. Як з’ясу­ва­ло­ся, Пав­лик за­йшов iз ко­ше­ням у ма­га­зин і по­про­сив лю­дей, аби во­ни за­бра­ли пу­хна­сти­ка до се­бе. По­го­ди­лась жі­но­чка, яка щось в цей час ку­пу­ва­ла. Ко­ше­ня те­пер вдо­ма, в те­плі.

«Пав­ле, ти вра­зив ме­не. Ти Лю­ди­на, справ­жня, якою і має бу­ти ко­жен з нас. Дя­кую то­бі за твій вчи­нок. І тво­їм ба­тькам — Да­ні та Во­ло­ди­ми­ру Пе­три­шин та вчи­те­лям, що ви­хо­ва­ли те­бе до­брою та ду­же ро­зум­ною лю­ди­ною», — за­зна­чає жур­на­ліс­тка зі Льво­ва.

Як роз­по­ві­ла «Укра­ї­ні мо­ло­дій» вчи­тель­ка ма­лень­ко­го ге­роя На­та­ля Са­бор-Ка­рась, Пав­лик Пе­три­шин —ду­же добра ди­ти­на. З пер­шо­го кла­су він від­зна­ча­є­ться по­зи­ці­єю ми­ро­твор­ця се­ред одно­лі­тків.

Окрім то­го, на­го­ло­шує во­на, у юно­го шко­ля­ри­ка чи­ма­ло ін­ших та­ла­тнів — він гар­ний ма­те­ма­тик, до­бре грає на скри­пці, лю­бить і вміє роз­по­від­а­ти ці­ка­ві істо­рії.

«Він ні­ко­ли ні з ким у нас не сва­ри­ться, ду­же то­ва­ри­ський, зав­жди хо­че всіх за­хи­сти­ти, всім до­по­мог­ти. І цей вчи­нок — це суть ду­ші ці­єї ди­ти­ни», — під­су­мо­вує па­ні На­та­ля.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.