Ща­сли­ва і без кі­но

Ка­ме­рон Ді­аз не зби­ра­є­ться по­вер­та­ти­ся на екран

Ukrayina Moloda - - Спорт - Алі­са КВАЧ

Ото вже ці по­друж­ки. На­віть якщо й хо­чеш збе­рег­ти та­єм­ни­цю, то во­ни її роз­не­суть «по се­кре­ту всьо­му сві­ту». Схо­же, са­ме та­кою для зір­ки філь­му «Ян­го­ли Чар­лі» Ка­ме­рон Ді­аз ста­ла її при­я­тель­ка актор­ка Сель­ма Блер, яка пе­ре­по­ві­ла жур­на­лі­стам ви­да­н­ня Metrо по­дро­би­ці їхньо­го ча­ю­ва­н­ня. І, зокре­ма, про­го­во­ри­ла­ся, що Ка­ме­рон зби­ра­є­ться про­мі­ня­ти кар’єру на ро­дин­ний за­ти­шок і по­про­ща­ти­ся з кі­но. Мов­ляв, во­ни обго­во­рю­ва­ли ві­до­мий фільм «Кра­ле­чка», Сель­ма ска­за­ла, що вар­то бу­ло б зня­ти си­квел, але по­дру­га на­віть чу­ти не хо­ті­ла про кі­но і за­яви­ла, що з неї до­сить ро­лей. «Я маю на ува­зі, що в неї не­ма біль­ше по­тре­би зні­ма­ти­ся в філь­мах. У неї пре­кра­сне жи­т­тя, не знаю, що би мо­гло зму­си­ти її по­вер­ну­ти­ся. Во­на ща­сли­ва», — по­ясни­ла жур­на­лі­стам Блер.

Зре­штою, Ка­ме­рон мо­жна зро­зу­мі­ти. Як не­що­дав­но пи­са­ла «УМ», у свої 45 в актри­си, схо­же, з’яви­ла­ся на­дія впер­ше ста­ти ма­тір’ю. Про ді­тей во­ни з чо­ло­ві­ком, гі­та­ри­стом і бек-во­ка­лі­стом гур­ту Good Charlotte Бен­джі Мед­де­ном, мрі­я­ли дав­но, і на­віть рік то­му пі­шли чу­тки, що во­ни зби­ра­ю­ться вси­но­ви­ти ко­гось. Але по­тім з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція, що чер­го­ва спро­ба шту­чно­го за­плі­дне­н­ня та­ки да­ла ре­зуль­тат.

Во­стан­нє Ка­ме­рон Ді­аз ви­хо­ди­ла на екран ще до одру­же­н­ня, у 2014-му в му­зи­чній ко­ме­дії «Ен­ні». Пі­сля то­го актри­са ви­пу­сти­ла кіль­ка кни­жок про здо­ро­вий спо­сіб жи­т­тя та лю­бов до сво­го ті­ла.

Ці­ка­во, що са­ма Ка­ме­рон Ді­аз ні­як не ко­мен­тує чу­тки ні про ва­гі­тність, ні про за­вер­ше­н­ня кар’єри. З ін­шо­го бо­ку, ко­ли ма­єш та­ких по­друг, у цьо­му від­па­дає по­тре­ба.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.