Пі­во­стрів за ме­жею за­ко­ну

Укра­їн­ський ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті пре­зен­ту­вав кни­гу спо­га­дів свід­ків оку­па­ції Кри­му

Ukrayina Moloda - - Інфорум - На­тал­ка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

«Сі­рою зо­ною» в між­на­ро­дній пра­кти­ці на­зи­ва­ють бу­фер­ну сму­гу ней­траль­ної те­ри­то­рії в зо­ні кон­флі­кту, де не ді­ють ци­ві­лі­зо­ва­ні пра­ви­ла і за­ко­ни, і де на­си­л­ля стає зви­чним яви­щем. Для ав­то­рів і ге­ро­їв кни­ги «Лю­ди «сі­рої зо­ни», яку дня­ми пре­зен­ту­вав Укра­їн­ський ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті, та­кою те­ри­то­рі­єю став ане­ксо­ва­ний Крим.

Ав­то­ра­ми кни­ги ста­ли жур­на­ліс­тки, до­лі яких ті­сно пов’яза­ні з Кри­мом — Оле­на Ха­лі­мон та Ан­на Ан­дрі­єв­ська. Пер­ша сво­го ча­су два ро­ки пра­цю­ва­ла в Кри­му, а дру­га пі­сля ане­ксії зму­ше­на бу­ла за­ли­ши­ти пі­во­стрів і ни­ні їй до­ро­га ту­ди за­кри­та: че­рез пу­блі­ка­цію про во­лон­те­рів ба­таль­йо­ну «Крим» про­ти неї по­ру­ши­ли кри­мі­наль­ну спра­ву.

Ро­бо­та над кни­гою три­ва­ла біль­ше ро­ку. «Ге­ро­я­ми кни­ги ста­ли гро­мад­ські акти­ві­сти, як укра­їн­ські, так і крим­сько­та­тар­ські, жур­на­лі­сти, які пер­ши­ми по­тра­пи­ли під прес, про­ку­ро­ри, шко­ля­рі, пен­сіо­не­ри, — роз­по­від­ає «УМ» Оле­на Ха­лі­мон. — Біль­шість лю­дей ми з Ан­ною Ан­дрі­єв­ською зна­ли осо­би­сто, оскіль­ки укра­їн­ське се­ре­до­ви­ще в Кри­му бу­ло не та­ким ве­ли­ким. Лю­ди по­го­джу­ва­ли­ся свід­чи­ти, бо не мо­гли біль­ше три­ма­ти це в со­бі. Але пе­ре­жи­ти все це ще раз для ба­га­тьох бу­ло не­прос- то. Хтось по три-чо­ти­ри мі­ся­ці зби­рав­ся з дум­ка­ми. Хтось під час ін­терв’ю пла­кав і про­сив­ся ви­йти по­ку­ри­ти. Іме­на де­яких свід­ків ми при­хо­ва­ли з мір­ку­вань без­пе­ки, бо у них у Кри­му ли­ши­ли­ся ро­ди­чі.

Ре­жи­се­ро­ві Оле­гу Сен­цо­ву і жур­на­лі­сту Ми­ко­лі Се­ме­ні, яко­му суд за­бо­ро­нив будь-які пу­блі­чні ви­слов­лю­ва­н­ня, ми да­ли в книж­ці їхнє остан­нє сло­во на су­ді. Так са­мо є там пу­блі­чні ви­сту­пи й ін­ших в’язнів Крем­ля. Та­кож ми да­ли свід­че­н­ня Ген­на­дія Афа­на­сьє­ва про ка­ту­ва­н­ня, які йо­му до­ве­ло­ся пе­ре­жи­ти в ро­сій­ській в’язни­ці, за ма­те­рі­а­ла­ми йо­го прес-кон­фе­рен­ції, щоб не зму­шу­ва­ти йо­го зно­ву пе­ре­жи­ва­ти той жах. Але на 80% ма­те­рі­а­ли кни­ги — ав­тен­ти­чні свід­че­н­ня ре­аль­них лю­дей», — го­во­рить Оле­на Ха­лі- мон.

До кни­ги уві­йшли 57 істо­рій. Зі­бра­ні свід­че­н­ня про вій­сько­ву опе­ра­цію із за­хо­пле­н­ня Кри­му, по­чи­на­ю­чи від лю­то­го 2014 ро­ку, про ре­пре­сії ро­сій­ської вла­ди, ка­ту­ва­н­ня та вбив­ства акти­ві­стів. Оле­на Ха­лі­мон ка­же, що вже їй над­хо­дять про­по­зи­ції від ін­ших лю­дей, які так са­мо го­то­ві свід­чи­ти. То­му в пер­спе­кти­ві мо­жли­вий ви­хід до­пов­не­но­го ви­да­н­ня чи дру­го­го то­му свід­чень.

На­ра­зі сто­їть пи­та­н­ня про пе­ре­клад ці­єї кни­ги ан­глій­ською та фран­цузь­кою мо­ва­ми. Ав­то­ри кни­ги спо­ді­ва­ю­ться, що ко­лись ця кни­га ста­не збір­кою до­ку­мен­тів на су­ді в Га­а­зі, де роз­гля­да­ти­муть зло­чи­ни Ро­сії про­ти люд­ства. Ге­рої кни­ги го­то­ві осо­би­сто свід­чи­ти про все в су­ді.

Фо­то з сай­ту ukrinform.ua.

У Ки­є­ві пре­зен­ту­ва­ли книж­ку «Лю­ди «сі­рої зо­ни».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.