За про­даж фаль­си­фі­ко­ва­них лі­ків — до­ві­чне ув’язне­н­ня

Олег Ля­шко бо­ре­ться з фар­ма­цев­ти­чною ма­фі­єю

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ

Лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії з усі­єю фра­кці­єю при­йшов на за­сі­да­н­ня Ка­бмі­ну з ви­мо­гою від­пра­ви­ти у від­став­ку ке­рів­ни­цтво МОЗ за обра­зли­ві ви­слов­лю­ва­н­ня на адре­су он­ко­хво­рих. Окрім то­го, по­лі­тик пред­ста­вив свій план зі зни­же­н­ня цін на лі­ки та по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті за їх під­роб­ку.

«Ми обі­ця­ли хре­сто­вий по­хід про­ти фар­ма­цев­ти­чної ма­фії, яка об­кра­дає укра­їн­ців, по­збав­ляє лю­дей мо­жли­во­сті ку­пу­ва­ти лі­ки і про­дає під­роб­ки. Так ось, я під­пи­сав за­ко­но­про­ект про до­ві­чне ув’язне­н­ня за про­даж фаль­си­фі­ко­ва­них лі­ків. Не мо­жна у лю­дей ви­тя­га­ти остан­ні гро­ші за лі­ки, які, до то­го ж, є під­ро­бни­ми», — на­го­ло­сив на­ро­дний де­пу­тат.

Олег Ля­шко роз­по­вів, що не з чу­ток знає, яки­ми до­ро­ги­ми є лі­ки, адже сам ку­пує сво­їй ма­мі мед­пре­па­ра­ти від ти­ску при­бли­зно на 250 гри­вень що­ти­жня. Але у ба­га­тьох лю­дей, осо­бли­во у пен­сіо­не­рів, з яки­ми він спіл­ку­є­ться чи не що­дня, та­ких гро­шей не­має.

«Не мо­же бу­ти та­ко­го, що ку­пу­ють за кор­до­ном па­чку за 5 до­ла­рів, а нам про­да­ють за 50. На­кру­чу­ють по 300% на одній упа­ков­ці, а пла­тять за це укра­їн­ці. Має бу­ти від­нов­ле­не дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня цін на лі­ки, най­жорс­ткі­ший кон­троль за ці­но­утво­ре­н­ням і обме­же­н­ня рен­та­бель­но­сті. Ма­кси­мум 10-20%, а не 300%. Крім то­го, ска­су­ва­н­ня ПДВ та роз­ши­ре­н­ня пе­ре­лі­ку без­пла­тних лі­ків за про­гра­мою «До­сту­пні лі­ки» — вклю­чи­ти лі­ки від он­ко­ло­гії та ан­ти­біо­ти­ки. Лю­ди хво­рі­ють на он­ко­ло­гію, остан­нє з ха­ти ви­но­сять, вла­зять у ве­ли­че­зні бор­ги, щоб по­лі­ку­ва­ти­ся, а якийсь ідіот у МОЗ роз­по­від­ає, що не тре­ба ви­ді­ля­ти гро­ші на он­ко­хво­рих, бо во­ни все одно по­мруть. Ми ви­ма­га­є­мо від­став­ки ці­єї ан­ти­люд­ської ко­ман­ди і до­сту­пу укра­їн­ців до ме­ди­ци­ни!» — під­су­му­вав Ля­шко.

Лю­ди на Чер­ні­гів­щи­ні по­жа­лі­ли­ся Ля­шку, що до­сту­пних лі­ків в апте­ці не­має, по­лі­тик по­обі­цяв ро­зі­бра­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.