При­ва­тні ар­се­на­ли

Май­же 3,5 ти­ся­чі фа­ктів не­за­кон­но­го обі­гу во­гне­паль­ної зброї та ви­бу­хів­ки за­фі­ксу­ва­ли по­лі­цей­ські

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Пі­сля по­ча­тку вій­ни на схо­ді Укра­ї­ну у лю­дей з’яви­ла­ся ве­ли­че­зна кіль­кість зброї. Її зна­чна ча­сти­на по­тра­пля­ла на мир­ну те­ри­то­рію са­ме із зо­ни бо­йо­вих дій. Під час не­що­дав­ніх спец­за­хо­дів із про­ти­дії не­за­кон­но­му обі­гу зброї та боє­при­па­сів На­цпо­лі­ція ви­лу­чи­ла близь­ко 950 гра­нат та 100 кг ви­бу­хів­ки. Цю ін­фор­ма­цію опри­лю­дни­ли під час ві­део­се­ле­ктор­ної на­ра­ди очіль­ни­ка На­цпо­лі­ції Сер­гія Кня­зє­ва з ке­рів­ни­ка­ми всіх стру­ктур­них та те­ри­то­рі­аль­них під­роз­ді­лів.

Пре­вен­тив­ні спец­за­хо­ди по­лі­ції, що три­ва­ли упро­довж бе­ре­зня-трав­ня цьо­го ро­ку по всій те­ри­то­рії кра­ї­ни, бу­ли спря­мо­ва­ні на ви­яв­ле­н­ня та ви­лу­че­н­ня з не­за­кон­но­го обі­гу зброї, бо­йо­вих при­па­сів та ви­бу­хів­ки. На­чаль­ник кри­мі­наль­ної по­лі­ції В’яче­слав Абро­ськін роз­по­вів, що основ­ною ме­тою ро­бо­ти ста­ло вста­нов­ле­н­ня та при­пи­не­н­ня ка­на­лів по­ста­ча­н­ня зброї та боє­при­па­сів зі схо­ду кра­ї­ни до обла­стей, де не ве­ду­ться бо­йо­ві дії. А від­так — по­пе­ре­дже­н­ня зло­чи­нів із ви­ко­ри­ста­н­ням зброї.

«За цей час від­кри­то 2,3 ти­ся­чі кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень за фа­кта­ми не­за­кон­но­го обі­гу зброї, 1356 осо­бам вже по­ві­дом­ле­но про пі­до­зру у ско­єн­ні та­ких зло­чи­нів. Ви­лу­че­но ти­ся­чу оди­ниць во­гне­паль­ної зброї, 947 гра­нат, 152 ви­бу­хо­ві при­строї, 107 ти­сяч на­бо­їв та 98 кг ви­бу­хо­вих ре­чо­вин», — кон­ста­ту­вав пер­ший за­сту­пник го­ло­ви На­цпо­лі­ції В’яче­слав Абро­ськін.

Го­лов­ним «філь­тром» із по­пе­ре­дже­н­ня ви­то­ку зброї за­ли­ша­ю­ться блок­по­сти, а та­кож пе­ре­вір­ки на за­лі­зни­чних та ав­то­вок­за­лах. Зокре­ма, це сто­су­є­ться До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, а та­кож су­мі­жних із ни­ми Хар­ків­ської, Дні­про­пе­тров­ської та За­по­різь­кої.

До ви­яв­ле­н­ня та при­пи­не­н­ня не­за­кон­но­го обі­гу зброї за­лу­че­ні май­же всі слу­жби по­лі­ції. Най­біль­ша кіль­кість ви­яв­ле­них фа­ктів при­па­дає на кар­ний роз­шук та під­роз­діл пре­вен­ції. Во­дно­час ва­жли­вим є за­лу­че­н­ня кі­но­ло­гі­чної слу­жби. Так, за пе­рі­од спец­за­хо­дів зав­дя­ки слу­жбо­вим со­ба­кам вста­нов­ле­но 50 фа­ктів не­за­кон­но­го по­во­дже­н­ня зі збро­єю та ви­бу­хів­кою.

За­га­лом за п’ять мі­ся­ців ро­ку по­лі­ція ви­яви­ла близь­ко 3,5 ти­ся­чі фа­ктів не­за­кон­но­го обі­гу во­гне­паль­ної зброї та ви­бу­хо­не­без­пе­чних пре­дме­тів. Ар­се­на­ли зброї та боє­при­па­сів бу­ли ви­лу­че­ні у жи­те­лів Іва­но-Фран­ків­ська, До­неч­чи­ни та Тер­но­піль­щи­ни, а у За­по­ріж­жі по­лі­цей­ські ви­яви­ли під­піль­ну збро­яр­ню.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.