Ту­ри­сти­чний кла­стер: стан­дар­ти і мо­ти­ва­ція

У най­пер­спе­ктив­ні­ші на­пря­ми укра­їн­ської еко­но­мі­ки го­то­ві вкла­да­ти­ся іно­зем­ні ін­ве­сто­ри

Ukrayina Moloda - - Економіка - Окса­на СИДОРЕНКО

За­ру­бі­жні бан­ки-до­но­ри прі­о­ри­те­тни­ми га­лу­зя­ми для під­ня­т­тя еко­но­мі­ки Укра­ї­ни най­ближ­чи­ми ро­ка­ми на­зи­ва­ють сіль­ське го­спо­дар­ство, енер­го­від­нов­ні те­хно­ло­гії та ту­ризм. Са­ме сю­ди во­ни го­то­ві на­да­ва­ти кре­ди­тні ко­шти, са­ме на ці на­пря­ми ра­дять звер­ну­ти ува­гу й са­мим укра­їн­цям. Де­я­кі при­ва­тні (не укра­їн­ські) ін­ве­сто­ри на­віть го­то­ві про­фі­нан­су­ва­ти ство­ре­н­ня си­стем, які б до­зво­ли­ли під­го­ту­ва­ти де­таль­ні пер­спе­ктив­ні про­гра­ми, на ба­зі яких ті, хто має віль­ні ко­шти та шу­кає, ку­ди б їх вкла­сти, змо­гли б кра­ще орі­єн­ту­ва­ти­ся на укра­їн­сько­му ін­ве­сти­цій­но­му рин­ку. Се­ред прі­о­ри­те­тних про­грам — ство­ре­н­ня цен­тра­лі­зо­ва­ної си­сте­ми ту­ри­сти­чних кла­сте­рів.

Ми­ну­ло­го вів­тор­ка, на­при­клад, від­бу­ла­ся зна­ко­ва зу­стріч із між­на­ро­дним екс­пер­том з пи­тань роз­ви­тку ту­ри­зму з Ні­меч­чи­ни Ган­сом Уль­рі­хом Тро­зі­є­ном, яка зі­бра­ла пред­став­ни­ків по­ки що роз­рі­зне­них ту­ри­сти­чних ор­га­ні­за­цій та об’єд­нань. За­хід від­ві­да­ли й пред­став­ник Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку Укра­ї­ни, Стра­те­гі­чної гру­пи ра­дни­ків Прем’єр-мі­ні­стра, а та­кож пред­став­ни­ки ООН.

Клю­чо­ві мо­мен­ти зу­стрі­чі, озву­че­ні но­во­ство­ре­ним гро­мад­ським про­е­ктом «Ту­ри­сти­чний кла­стер 300+», на­сту­пні :

— для ефе­ктив­но­го роз­ви­тку ту­ри­зму ми по­тре­бу­є­мо ді­є­во­го об’єд­на­н­ня грав­ців рин­ку в ор­га­ні­за­цію ро­бо­то­дав­ців.

— ли­ше ра­зом мо­жна до­ся­гну­ти успі­ху.

Ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту ту­ри­зму Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку Укра­ї­ни Окса­на Сер­дюк за­зна­чає, що пи­та­н­ня пов­но­ва­жень асо­ці­а­цій є ду­же акту­аль­ним і Мі­ні­стер­ство го­то­ве усі­ля­ко спри­я­ти впро­ва­джен­ню ін­стру­мен­тів са­мо­ре­гу­лю­ва­н­ня ор­га­ні­за­цій. Зокре­ма, для Укра­ї­ни бу­ло б ко­ри­сним ви­вчи­ти та впро­ва­ди­ти до­свід Ні­меч­чи­ни та Гру­зії що­до акре­ди­та­ції про­фе­сій­ної гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції в га­лу­зі ту­ри­зму в си­сте­мі HOTREC для впро­ва­дже­н­ня сві­то­вих стан­дар­тів ту­ри­сти­чних по­слуг та за­галь­но­ви­зна­них ме­ха­ні­змів рин­ко­во­го кон­тро­лю. Го­ло­ва Спіл­ки спри­я­н­ня роз­ви­тку зе­ле­но­го ту­ри­зму Во­ло­ди­мир Ва­си­льєв акцен­ту­вав на не­об­хі­дно­сті об’єд­на­н­ня ту­ри­сти­чної гро­мад­сько­сті в єди­ну си­лу за­для ді­є­во­го роз­ви­тку рин­ку. Ва­жли­вою скла­до­вою ста­ло­го роз­ви­тку ту­ри­зму є та­кож пи­та­н­ня еко­ло­гії та за­хи­сту дов­кі­л­ля. Юлія Алє­ксє­є­ва, ко­ор­ди­на­тор на­ціо­наль­но­го про­е­кту «Ту­ри­сти­чні кла­сте­ри 300+», звер­ну­ла ува­гу на не­об­хі­дність мо­ти­ва­ції та за­о­хо- че­н­ня пред­став­ни­ків рин­ку до об’єд­на­н­ня в єди­ну ор­га­ні­за­цію.

Ці­ка­вим ін­стру­мен­том впро­ва­дже­н­ня прин­ци­пів ста­ло­го роз­ви­тку є Гло­баль­ний до­го­вір ООН, по­кли­ка­ний спри­я­ти роз­ви­тку гро­мад, ком­па­ній на умо­вах со­ці­аль­ної від­по­від­аль­но­сті. Те­тя­на Су­ха­рук, ке­рів­ник Гло­баль­но­го до­го­во­ру ООН в Укра­ї­ні, озна­йо­ми­ла уча­сни­ків зу­стрі­чі з основ­ни­ми акцен­та­ми та мо­жли­во­стя­ми, озву­че­ни­ми в цьо­му до­ку­мен­ті.

Го­ло­ва Ра­ди Фе­де­ра­ції ро­бо­то­дав­ців ту­ри­зму Те­тя­на Ти­мо­шен­ко вва­жає, що са­ме за­раз слу­шна на­го­да об’єд­на­ти зу­си­л­ля всіх уча­сни­ків рин­ку та по­ча­ти впро­ва­джу­ва­ти ін­стру­мен­ти ста­ло­го ту­ри­зму для по­ту­жно­го роз­ви­тку ло­каль­них ту­ри­сти­чних про­ду­ктів та сіль­ських те­ри­то­рій у рам­ках ре­фор­ми де­цен­тра­лі­за­ції.

Ди­ску­сія ви­яви­ла­ся жва­вою та ефе­ктив­ною. Її уча­сни­ки до­мо­ви­ли­ся про про­дов­же­н­ня діа­ло­гу та об’єд­на­н­ня в єди­ну ор­га­ні­за­цію ро­бо­то- дав­ців у сфе­рі ту­ри­зму Укра­ї­ни. Ство­ре­н­ня ту­ри­сти­чних кла­сте­рів та ко­ор­ди­на­ція спіль­них зу­силь при­ве­де до під­ви­ще­н­ня яко­сті ту­ри­сти­чних по­слуг та ефе­ктив­ні­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня ре­сур­сів.

Як ві­до­мо, основ­ни­ми пе­ре­ва­га­ми ту­ри­сти­чно­го кла­сте­ру є вза­є­мо­ви­гі­дне спів­ро­бі­тни­цтво (обмін ін­фор­ма­ці­єю, те­хно­ло­гі­я­ми, до­сві­дом, під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків), ма­кси­маль­не та ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня ре­сур­сів, під­ви­ще­н­ня при­ва­бли­во­сті те­ри­то­рій для ін­ве­сту­ва­н­ня, роз­ши­ре­н­ня асор­ти­мен­ту ту­ри­сти­чних по­слуг та під­ви­ще­н­ня їх яко­сті. Уча­сни­ки та­ких кла­сте­рів отри­му­ють біль­ше мо­жли­во­стей та ви­щі при­бу­тки, ство­рю­ють но­ві ро­бо­чі мі­сця, за­лу­ча­ю­чи пра­ців­ни­ків рі­зних ви­дів еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті в об­слу­го­ву­ва­н­ня ту­ри­стів.

Та­кож ва­жли­вим є те, що кла­стер­на мо­дель, окрім спів­ро­бі­тни­цтва, пе­ред­ба­чає та­кож і кон­ку­рен­цію між під­при­єм­ства­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.