ДОВІДКА «УМ»

Ukrayina Moloda - - Економіка -

В Єв­ро­пі до кра­їн, які най­актив­ні­ше впро­ва­джу­ють кла­стер­ну мо­дель ор­га­ні­за­ції ту­ри­зму, на­ле­жать Іта­лія, Фран­ція та Нор­ве­гія. Зокре­ма, у Нор­ве­гії роз­ви­ва­ю­ться кла­сте­ри в га­лу­зі мор­сько­го го­спо­дар­ства. А фран­цузь­кий ту­ри­сти­чний кла­стер «Ніц­ца» що­ро­ку від­ві­ду­ють де­кіль­ка міль­йо­нів ту­ри­стів, що ста­но­вить май­же один від­со­ток від сві­то­во­го тор­го­вель­но­го обо­ро­ту в га­лу­зі ту­ри­зму. По­ді­бні мо­де­лі на ви­со­ко­му рів­ні фун­кціо­ну­ють та­кож у Гре­ції, Шо­тлан­дії, Бель­гії, Іспа­нії, Ір­лан­дії. В Іта­лії кла­стер­на ор­га­ні­за­ція ту­ри­зму має ви­со­кий на­у­ко­вий рі­вень. В де­яких обла­стях вста­нов­ле­но осо­бли­ві умо­ви, які є під­ста­вою для їх ство­ре­н­ня: пе­ред­умо­ви для роз­ви­тку де­кіль­кох ви­дів ту­ри­зму, зна­чні ту­ри­сти­чні ре­сур­си, зна­чи­мість ту­ри­сти­чної зо­ни. При­кла­ди най­ві­до­мі­ших кла­сте­рів в Іта­лії: ту­ри­сти­чна си­сте­ма «Тра­зи­мен­ське озе­ро» в Ум­брії, «Са­лі­нун­тін­ські тер­ми» на Си­ци­лії, «Адрі­а­ти­чне мо­ре і бе­рег», «Мі­ста ми­стецтв, куль­ту­ри та бі­зне­су» (Емі­лія-Ро­ма­нія).

В Укра­ї­ні вже ді­ють Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція ту­ри­сти­чний кла­стер «Кам’яне­цький ди­во­край» (Ко­ли­ба­їв­ка Хмель­ни­цької обла­сті), Кла­стер еко­а­гро­ту­ри­зму «Обе­ріг» (се­ли­ще Гри­ців, Ше­пе­тів­ський ра­йон) — пер­ший по­ді­бний кла­стер сіль­сько­го ту­ри­зму в Укра­ї­ні, Ту­ри­сти­чний кла­стер «Пів­ден­не ту­ри­сти­чне кіль­це» (скла­да­є­ться із 2 міст Оде­ської, Ми­ко­ла­їв­ської, Хер­сон­ської обла­стей), Ту­ри­сти­чно-ре­кре­а­цій­ний кла­стер «Го­го­лів­ські мі­сця Пол­тав­щи­ни», По­діль­сько-Бу­ко­вин­ський ту­ри­сти­чний кла­стер (трьо­ма го­лов­ни­ми мі­ста­ми По­ді­л­ля та Бу­ко­ви­ни є Кам’яне­цьПо­діль­ський, Чер­нів­ці та Хо­тин), Ту­ри­сти­чний кла­стер «Сла­ву­тич» (м. Сла­ву­тич, Ки­їв­ська область). Та­кож до­сить пер­спе­ктив­ни­ми є кла­сте­ри сіль­сько­го зе­ле­но­го ту­ри­зму. Ве­ли­че­зні пе­ред­умо­ви для роз­ви­тку цьо­го ви­ду ту­ри­зму має Кар­пат­ський ре­гіон.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.