НОВИНИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Світ -

Уряд Кон­те — за від­мі­ну сан­кцій про­ти РФ

Пі­сля то­го, як верх­ня па­ла­та пар­ла­мен­ту Іта­лії — Се­нат — у вів­то­рок ви­сло­ви­ла до­ві­ру уря­ду Джу­зеп­пе Кон­те, вве­че­рі у се­ре­ду, 6 черв­ня, те ж са­ме зро­би­ла і ни­жня па­ла­та. Но­вий уряд під­три­ма­ли 350 де­пу­та­тів, про­ти ньо­го про­го­ло­су­ва­ли 236, а 35 — утри­ма­лись, пе­ре­дає аген­ція dpa. Та­ким чи­ном усі пе­ре­шко­ди для фор­му­ва­н­ня іта­лій­сько­го уря­ду бу­ли усу­ну­ті. За кіль­ка го­дин до го­ло­су­ва­н­ня Джу­зеп­пе Кон­те, ви­су­ну­тий на по­са­ду прем’єра ко­а­лі­ці­єю лі­вих і пра­вих по­пу­лі­стів iз «Ру­ху п’яти зі­рок» та «Лі­ги Пів­но­чі», по­обі­цяв, що Іта­лія займе ва­жли­ве мі­сце на са­мі­ті Ве­ли­кої сім­ки, який від­бу­де­ться на цьо­му ти­жні в То­рон­то. «Пер­ша по­зи­ція Іта­лії по­ля­га­ти­ме в то­му, щоб по­ві­до­ми­ти про се­бе, дру­га — зро­би­ти так, щоб її по­ва­жа­ли», — за­явив Кон­те, пе­ре­дає аген­ція ANSA. Він за­зна­чив, що прі­о­ри­те­та­ми йо­го уря­ду ста­не при­пи­не­н­ня не­за­кон­ної мі­гра­ції, від­нов­ле­н­ня від­но­син iз єв­ро­пей­ськи­ми пар­тне­ра­ми та змі­цне­н­ня зв’яз­ків iз Ро­сі­єю і від­мі­на сан­кцій про­ти неї.

Жін­ки «ру­лять» в уря­ді Іспа­нії

У но­во­му іспан­сько­му уря­ді со­ці­а­лі­ста Пе­дро Сан­че­са біль­шість по­сад бу­де за­крі­пле­но за жін­ка­ми. Пред­став­ля­ю­чи май­бу­тніх мі­ні­стрів сво­го ка­бі­не­ту, він на­звав 11 жі­нок-мі­ні­стрів та всьо­го шість чо­ло­ві­ків. «Упер­ше в істо­рії в ка­бі­не­ті мі­ні­стрів Іспа­нії біль­ше жі­нок, ніж чо­ло­ві­ків. Рів­ність є одним із на­ших прі­о­ри­те­тів», — за­явив Сан­чес у се­ре­ду, 6 черв­ня, пе­ре­дає аген­ція dpa. Са­ме жін­ки очо­лять клю­чо­ві мі­ні­стер­ства кра­ї­ни, зокре­ма, Ма­рія Хе­сус Мон­тей­ро (фі­нан­си), Мар­га­ри­та Ро­блес (обо­ро­на), До­ло­рес Дель­га­до (юсти­ція), Ма­гда­ле­на Ва­ле­ріо (пра­ця), Те­ре­за Рі­бе­ра (нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще і енер­гія). На­діа Каль­ві­но ста­не мі­ні­стром еко­но­мі­ки. Окрім то­го, ві­до­ма фе­мі­ніс­тка Кар­мен Каль­во, яка обі­йма­ла по­са­ду мі­ні­стра куль­ту­ри в 2004— 2007 ро­ках, ста­ла дру­гою осо­бою в уря­ді — за­сту­пни­цею гла­ви уря­ду — і одно­ча­сно очо­ли­ла мі­ні­стер­ство рів­но­прав’я. Чо­ло­ві­кам ді­ста­ли­ся два клю­чо­ві ві­дом­ства: Жо­зеп Бор­релл (мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ) та Фер­нан­до Гран­де-Мар­ла­ска (вну­трі­шні спра­ви). Астро­навт Пе­дро Ду­ке очо­лив мі­ні­стер­ство на­у­ки. Сан­чес збіль­шив кіль­кість мі­ні­стерств у по­рів­нян­ні з по­пе­ре­днім уря­дом iз 13 до 17. Учо­ра но­ві чле­ни уря­ду скла­ли при­ся­гу пе­ред ко­ро­лем Іспа­нії Фе­лі­пе VI.

Фран­цуз ви­грав у ло­те­рею 1 млн. вдру­ге

Чо­ло­вік iз пів­ден­но­го схо­ду Фран­ції вдру­ге по­спіль ви­грав джек-пот у на­ціо­наль­ній ло­те­реї «Мій міль­йон». Ма­те­ма­ти­ки вва­жа­ють, що ві­ро­гі­дність цьо­го ста­но­вить один на 16 триль­йо­нів. Для по­рів­ня­н­ня, шанс то­го, що у вас мо­же вда­ри­ти бли­скав­ка, ста­но­вить один до 20 міль­йо­нів. Пе­ре­мо­жець, ім’я яко­го не на­зи­ва­ють, ви­грав свій пер­ший міль­йон єв­ро у ли­сто­па­ді 2016-го й про­дов­жу­вав ку­пу­ва­ти ло­те­рей­ні кви­тки що­ти­жня. Ми­ну­ло­го мі­ся­ця він ви­грав дру­гий міль­йон єв­ро. За по­ві­дом­ле­н­ня­ми фран­цузь­ких ЗМІ, ща­слив­чик ка­же, що гра­ти­ме і на­да­лі, оскіль­ки ві­рить у при­кме­ту, що «Бог лю­бить трій­цю».

Мер­кель упер­ше «на до­пи­ті» де­пу­та­тів Бун­де­ста­гу

У се­ре­ду, 6 черв­ня, Ан­ге­ла Мер­кель від­ва­жи­лась упер­ше по­ста­ти пе­ред де­пу­та­та­ми пар­ла­мен­ту та від­по­ві­сти на їхнi за­пи­та­н­ня. Упев­не­но на­зи­ва­ю­чи фа­кти та без жо­дно­го хви­лю­ва­н­ня во­на да­ва­ла від­по­віді на за­пи­та­н­ня що­до Ро­сії, До­наль­да Трам­па, Ки­таю, скан­да­лу дов­ко­ла ві­дом­ства з пи­тань бі­жен­ців. Ан­ге­ла Мер­кель та­кож за­яви­ла, від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня де­пу­та­та від пра­вої прокрем­лів­ської та ан­ти­емі­грант­ської пар­тії «Аль­тер­на­ти­ви для Ні­меч­чи­ни», що не ба­чить мо­жли­во­сті для по­вер­не­н­ня Ро­сії до «Ве­ли­кої ві­сім­ки» по­при на­пру­же­ність зі США. Мер­кель на­го­ло­си­ла, що фор­мат «Ве­ли­кої ві­сім­ки» за­сно­ва­ний на по­ва­зі до між­на­ро­дно­го пра­ва. «Ане­ксія Кри­му бу­ла гру­бим по­ру­ше­н­ням між­на­ро­дно­го пра­ва. То­му ви­клю­че­н­ня Ро­сії з «Ве­ли­кої ві­сім­ки» є пра­виль­ним рі­ше­н­ням», — за­яви­ла кан­цлер.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.