За­ра­ди «по­лег­ше­н­ня стра­ж­дань»

Ра­дбез ООН за­кли­кав не­гай­но від­ве­сти важ­кі озбро­є­н­ня на Дон­ба­сі

Ukrayina Moloda - - Світ - Олег БОРОВСЬКИЙ

Ра­да без­пе­ки ООН ухва­ли­ла за­яву що­до Укра­ї­ни, в якій ви­слов­лює за­не­по­ко­є­н­ня по­гір­ше­н­ням без­пе­ко­вої си­ту­а­ції на Дон­ба­сі та під­твер­джу­є­ться під­трим­ка те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті та су­ве­ре­ні­те­ту на­шої дер­жа­ви. Чле­ни Ра­ди Без­пе­ки (РБ) ООН за­су­ди­ли по­ру­ше­н­ня ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню, що ма­ють мі­сце на Дон­ба­сі. Про це йде­ться в за­яві го­ло­ви Ра­дбе­зу, прийня­тій 6 черв­ня по­ві­дом­ляє «Ні­ме­цька хви­ля». Про­ект до­ку­мен­та під­го­то­ви­ли Фран­ція та Ні­меч­чи­на.

«Ра­да без­пе­ки за­су­джує по­стій­ні по­ру­ше­н­ня ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню, осо­бли­во ви­ко­ри­ста­н­ня важ­ко­го озбро­є­н­ня, за­бо­ро­не­но­го Мін­ськи­ми уго­да­ми, що при­зве­ло до люд­ських жертв, в то­му чи­слі се­ред мир­них жи­те­лів, і за­кли­кає до ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань та не- гай­но­го ви­ве­де­н­ня важ­ких озбро­єнь згі­дно з Мін­ськи­ми уго­да­ми», — йде­ться у за­яві.

Це пер­ша за­ява Ра­дбе­зу що­до Укра­ї­ни з сі­чня 2017 ро­ку. По­стій­ний пред­став­ник Фран­ції при ООН Фран­суа Де­латр по­яснив ін­форм­а­ген­ції AP, що зго­да Ро­сії «є одні­єю з при­чин, чо­му за­ява го­ло­ви (Ра­дбе­зу. — Ред.) ва­жли­ва». Ро­сія має пра­во ве­то в Ра­дбе­зі ООН.

Ра­дбез за­кли­кав до якнай­швид­шо­го про­гре­су у ви­ко­нан­ні мін­ських до­мов­ле­но­стей і ре­ко­мен­ду­вав усім сто­ро­нам кон­флі­кту на Дон­ба­сі зно­ву за­яви­ти про свою при­хиль­ність до мир- но­го про­це­су і здій­сни­ти всі за­хо­ди, узго­дже­ні в «нор­манд­сько­му фор­ма­ті» і в рам­ках Три­сто­рон­ньої кон­та­ктної гру­пи.

15 чле­нів Ра­ди в за­яві на­га­да­ли «про свою пов­ну під­трим­ку су­ве­ре­ні­те­ту, не­за­ле­жно­сті і те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни». Окрім то­го, Ра­дбез ще раз ви­сло­вив ціл­ко­ви­ту під­трим­ку ре­зо­лю­ції 2166, прийня­тої в 2014 ро­ці, що сто­су­є­ться «ін­ци­ден­ту, під час яко­го був зби­тий лі­так, що ви­ко­ну­вав рейс MH17 у не­бі над Дон­ба­сом.

Та­кож Ра­да Без­пе­ки за­кли­ка­ла всі сто­ро­ни кон­флі­кту спри­я­ти ро­бо­ті Спе­ці­аль- ної мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії ОБСЄ, «в то­му чи­слі за­без­пе­чу­ва­ти їй без­пе­чний і на­дій­ний до­ступ на всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни, не­об­хі­дний для ви­ко­на­н­ня її ман­да­та, і га­ран­ту­ва­ти без­пе­ку її пер­со­на­лу і за­хист її май­на».

У за­яві го­ло­ви впер­ше зга­ду­є­ться гу­ма­ні­тар­на си­ту­а­ція. Зокре­ма, до­ку­мент ві­тає ро­бо­ту агентств ООН у ви­рі­шен­ні «тра­гі­чної гу­ма­ні­тар­ної си­ту­а­ції на схо­ді Укра­ї­ни» і на­го­ло­шує «не­об­хі­дність на­ро­щу­ва­н­ня зу­силь що­до по­лег­ше­н­ня стра­ж­дань ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня, яко­го тор­кнув­ся кон­флікт».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.